HEAL DSpace

Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων με χρήση μοντέλων προσομοίωσης - εφαρμογή στη νήσο Κάλυμνο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γούτα, Λυδία el
dc.contributor.author Gouta, Lydia en
dc.date.accessioned 2016-07-15T09:20:19Z
dc.date.available 2016-07-15T09:20:19Z
dc.date.issued 2016-07-15
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43123
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12972
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσομοίωση el
dc.subject Βελτιστοποίηση el
dc.subject Υφαλμύριση el
dc.subject Υπόγεια νερά el
dc.subject Υδροφορέας el
dc.subject Coastal aquifer en
dc.subject Simulation en
dc.subject Optimization en
dc.subject Salinization en
dc.subject Groundwater en
dc.title Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων με χρήση μοντέλων προσομοίωσης - εφαρμογή στη νήσο Κάλυμνο el
dc.title Management of coastal aquifers using simulation models - application on kalymnos island en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υπόγεια νερά el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/ddb8da92b145e72fb0cecc52882b639a5b715bb1
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-08
heal.abstract Οι αυξημένες απαιτήσεις των ανθρώπων και γενικότερα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε νερό έχουν οδηγήσει στην υπεράντληση των υπογείων υδροφορέων πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στην υφαλμύρισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπόγειοι παράκτιοι υδροφορείς στα νησιά της Ελλάδας, όπου κατά τους θερινούς ειδικά μήνες οι ανάγκη για νερό είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της τουριστικής κίνησης. Για να αποφευχθεί η υφαλμύριση των υδροφορέων, δηλαδή η διείσδυση θαλασσινού νερού σε αυτούς, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και η σύνταξη προγραμμάτων βελτιστοποίησης αντλήσεων προκειμένου να αντλούνται οι μέγιστες (βέλτιστες) ποσότητες υπογείου νερού αλλά παράλληλα να εξασφαλίζεται η προστασία τους από την εισροή θαλασσινού νερού. Η διαχείριση των υπογείων υδροφορέων έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έρευνας κατά το παρελθόν και συνεχίζει να αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο έρευνας λόγω της σπουδαιότητας και χρησιμότητάς της. Ο Bear (1979) θεωρείται από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με προβλήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης υπογείων υδροφορέων. Ο Gorelick (1983) ταξινόμησε σε κατηγορίες τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης υδροφορέων και οι Gorelick et al (1983), ανέπτυξαν ένα μοντέλο ελαχίστων τετραγώνων και γραμμικού προγραμματισμού για την εύρεση πηγών μόλυνσης σε υπόγειους υδροφορείς. Η θεώρηση που χρησιμοποιείται για την μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρισης είναι αυτή της απότομης διεπιφάνειας - sharp interface (Emch & Yeh 1998, Cheng & Ouazar 1999,Cheng et al 2000, Mantoglou 2002) και είναι αυτή που χρησιμοποιείται και σε αυτήν την διπλωματική. Επίσης σε αυτήν την διπλωματική εφαρμόζεται και η ανάλυση κατά Strack (Strack 1976, Bear 1979 και Cheng & Ouazar 1999). Όσον αφορά την βελτιστοποίηση, αυτή πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε δεδομένες θέσεις φρεάτων. Η ανάλυση μπορεί να επεκταθεί υπολογίζοντας όχι μόνο τις βέλτιστες παροχές άντλησης σε δεδομένες θέσεις φρεάτων, αλλά ταυτόχρονο εντοπισμό των βέλτιστων θέσεων των φρεάτων σε συνδυασμό με την βέλτιστη τιμή άντλησης (Gorelick et al (1983) και Wang & Αhlfeld (1994)). Στην Ελλάδα, με το ζήτημα του εντοπισμού της βέλτιστης άντλησης και παράλληλα των βέλτιστων θέσεων των γεωτρήσεων έχουν ασχοληθεί κατά κύριο λόγο οι Mantoglou & Papantoniou (2008). H γραμμικότητα (Ahlfeld and Sawer 1990, Hallaji and Yazicigil 1996, Mantoglou 2002) ή όχι (Gorelick et al. 1984, Shamir et al. 1984, Wang and Ahfeld 1994, Hallazi and Yazicigil 1996, Emch and Yeh 1998, Mantoglou 2002) σε συνδυασμό με τη συνέχεια της συνάρτησης σκοπού, την ύπαρξη παραγώγων και τοπικών ελαχίστων καθορίζουν κάθε φορά την επιλεγόμενη μέθοδο βελτιστοποίησης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο παράκτιος φρεάτιος υδροφορέας στον Βαθύ της Καλύμνου. Έχει δημιουργηθεί το μοντέλο του υδροφορέα μέσω του προγράμματος PMWIN εισάγοντας τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και τις υδρολογικές και υδραυλικές του παραμέτρους και πραγματοποιείται μέσω του Modflow η προσομοίωση της ροής του υπογείου νερού. Τα παραπάνω δεδομένα του υπό προσομοίωση υδροφορέα αντλήθηκαν από την μεταπτυχιακή εργασία της Μαρίας Παπαντωνίου (2003). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση μέσω του υπολογιστικού περιβάλλοντος Matlab για την εύρεση της βέλτιστης παροχής άντλησης υπαρχουσών γεωτρήσεων και έπειτα σε διαφορετικές θέσεις, με ταυτόχρονη ποσοστιαία μεταβολή της υδραυλικής αγωγιμότητας σε όλη την έκταση του υδροφορέα με σκοπό να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί η επίπτωσή τους στην συνολική παροχή άντλησης υπογείου νερού. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης που αντιμετωπίζεται είναι μεσαίας κλίμακας υπό περιορισμούς με γραμμική αντικειμενική συνάρτηση. Οι βελτιστοποιήσεις έγιναν με την μέθοδο του Εσωτερικού Σημείου (Interior Point) με χρήση της συνάρτησης ελαχιστοποίησης fmincon του Matlab. Oι περιορισμοί που τέθηκαν για την άντληση του υπογείου ύδατος αφορούν αποκλειστικά την αποτροπή της υφαλμύρισης των φρεάτων και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οικονομικοί παράγοντες. Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάστηκαν, δίνουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις της θέσης των γεωτρήσεων στην βέλτιστη άντληση, καθώς έγιναν δοκιμές με χωροθέτηση των φρεάτων μακριά από την ακτή, κοντά στην ακτή και διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια του υδροφορέα. Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων μακριά από την ακτή δίνει μεγάλη παροχή άντλησης και ταυτόχρονα κρατάει το μέτωπο του θαλασσινού νερού μακριά από τα φρέατα, αφού το πάχος του γλυκού νερού είναι μεγαλύτερο όσο απομακρυνόμαστε από την ακτή. Αντιθέτως, χωροθέτηση πηγαδιών πολύ κοντά στην ακτή ή κοντά σε αδιαπέρατα όρια μας δίνει σαφώς μειωμένη βέλτιστη παροχή άντλησης, αφού αφενώς ελλοχεύει ο κίνδυνος για εισροή θαλασσινού νερού σε αυτά, αφετέρου πλησίον των αδιαπεράτων ορίων η ικανότητα άντλησης είναι μικρότερη λόγω του ότι η άμεση γειτνίαση του πηγαδιού με το αδιαπέρατο όριο περιορίζει το χωρικό πεδίο άντλησης. Χωροθέτηση των πηγαδιών όμως σε ικανοποιητική απόσταση από την ακτή αλλά όχι μακρύτερα από 1 km, μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη παροχή άντλησης απ’ όταν τα φρέατα βρίσκονται πολύ μακριά (κοντά στα αδιαπέρατα όρια), καθώς βρίσκονται μακρύτερα από τα όρια του υδροφορέα και έχουν την δυνατότητα να παραλαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα διηθούμενου νερού. Επιπλέον, η αραιή διάταξη των πηγαδιών μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα βέλτιστης παροχής άντλησης, αφού τυχόν φρέατα σε πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους συμπεριφέρονται ως ένα με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικά χαμηλοτέρων παροχών άντλησης. Τέλος, οι υδραυλικές παράμετροι όπως είναι η υδραυλική αγωγιμότητα, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την βέλτιστη παροχή άντλησης. Μικρή τιμή της υδραυλικής αγωγιμότητας παρεμποδίζει την κίνηση του θαλασσινού νερού στο εσωτερικό του υδροφορέα επιτρέποντας την άντληση μεγαλύτερων ποσοτήτων άντλησης υπογείου νερού. el
heal.advisorName Μαντόγλου, Αριστοτέλης el
heal.committeeMemberName Τσακίρης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Γιακουμάκης, Σπυρίδων el
heal.committeeMemberName Μαντόγλου, Αριστοτέλης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 103 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα