HEAL DSpace

Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και απεικόνιση χρησιμοποιώντας απομακρυσμένο διακομιστή και τεχνολογίες διαδικτύου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ηλιοδώρου, Μιχάλης el
dc.contributor.author Eliodorou, Michalis en
dc.date.accessioned 2016-07-18T11:28:27Z
dc.date.available 2016-07-18T11:28:27Z
dc.date.issued 2016-07-18
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43153
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12802
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Απομακρυσμένος διακομιστής el
dc.subject Διαδικτυακή εφαρμογή el
dc.subject Ευθυγράμμιση el
dc.subject Glassfish server en
dc.subject Android application en
dc.subject Web application en
dc.subject Servlet en
dc.subject Εφαρμογή κινητών συσκευών el
dc.subject NetBeans en
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.title Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και απεικόνιση χρησιμοποιώντας απομακρυσμένο διακομιστή και τεχνολογίες διαδικτύου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Βιοϊατρική τεχνολογία και εμβιομηχανική el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/889a79cd27f1653c233596d2ccc86569e4e1aae5
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-06-27
heal.abstract Τις τελευταίες δεκαετίες, η εξέλιξη της τεχνολογίας και δη της διαδικτυακής οδήγησε σε σημαντικά άλματα στον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διευρύνοντας το φάσμα των δυνατοτήτων που παρέχονται στους ιατρούς-επιστήμονες. Σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εποχή, όπως η σημερινή, η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στους τομείς της Ιατρικής που έχουν ως κύριο αντικείμενο τη διάγνωση και τη θεραπεία. Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ενώ παράλληλα η χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών αποτελεί ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από ασθενείς. Η πληθώρα υπολογιστικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται προσφέροντας μεγάλη επεξεργαστική ακρίβεια κατέστησαν τη διαγνωστική διαδικασία πιο αποδοτική. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται η μεθοδολογία υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής και μιας εφαρμογής για συσκευές Android οι οποίες εφαρμόζουν τη μέθοδο ευθυγράμμισης σε δισδιάστατες οδοντιατρικές ακτινογραφίες με τη χρήση απομακρυσμένου διακομιστή. Πραγματοποιείται μια συνοπτική περιγραφή των αλγορίθμων που συνιστούν τη μέθοδο ευθυγράμμισης και αναπτύσσεται ο καθοριστικός της ρόλος στον τομέα της Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Γίνεται περιληπτική ανασκόπηση των τεχνολογιών που συμβάλουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διεπαφής χρήστη η οποία κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα καθορισμού των επιθυμητών εικόνων προς ευθυγράμμιση και των εσωτερικών παραμέτρων του αλγορίθμου. Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εργαλείων και των ολοκληρωμένων περιβαλλόντων ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται ενώ αναπτύσσεται η τεχνολογία Servlet που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρήστη και διακομιστή. el
heal.abstract In recent decades, the evolution of technology and particularly the Internet technology has led to significant strides in the sector of Biomedical Engineering by broadening the range of opportunities available to physicians-scientists. During this rapidly growing technological era, the use of web applications plays an important role in the fields of medicine whose primary objectives are diagnosis and treatment. Modern imaging me thods are inextricably linked with the sector of Biomedical Technology while the use of online technologies can provide a useful diagnostic tool for processing huge amounts of patients' medical data. The multitude of computational algorithms that can be applied, offering high processing accuracy, have made diagnostic procedures more efficient. This thesis describes the methodology of developing a web application and an application for Android devices that implement the alignment method to two -dimensional dental X-ray images using a remote server. It includes a brief description of the algorithms that consist the alignment method and explains their decisive role in the field of Medicine and Dentistry. Through a brief review of all the technologies, which can contribute to the design and implementation of the user interface, we demonstrate the construction we have achieved that gives the user the possibility of selecting the images of his choice and setting the internal parameters to customize the algorithm as he pleases. The content of this thesis also includes a presentation of every tool and integrated development environment that have taken place and a description on how the Servlet's contributions can enable data exchange between the user and the server. en
heal.advisorName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Ουζούνογλου, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κουτσούρης, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 82 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα