HEAL DSpace

Διερεύνηση υδροδυναμικού πεδίου σε ύφαλους διαπερατούς κυματοθραύστες

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ρεπούσης, Ελπιδοφόρος-Ευγένιος el
dc.contributor.author Repousis, Elpidoforos Evgenios en
dc.date.accessioned 2016-07-22T10:05:51Z
dc.date.available 2016-07-22T10:05:51Z
dc.date.issued 2016-07-22
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43235
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5268
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Ύφαλοι κυματοθραύστες el
dc.subject Υδροδυναμικό πεδίο el
dc.subject Τροχιακή ταχύτητα el
dc.subject Υδροδυναμική πίεση el
dc.subject Τεχνητοί οικότοποι el
dc.subject Submerged breakwaters en
dc.subject Hydrodynamic field en
dc.subject Orbital velocity en
dc.subject Hydrodynamic pressure en
dc.subject Artificial habitats en
dc.title Διερεύνηση υδροδυναμικού πεδίου σε ύφαλους διαπερατούς κυματοθραύστες el
dc.title Investigation of the hydrodynamic field in submerged rubble-mound breakwaters en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τα τελευταία χρόνια μια σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων έχει τεθεί σε σχέση με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Κατά τη διερεύνηση μιας πιο ορθολογικής και οικολογικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την οικιστική ανάπτυξη και την αναψυχή αλλά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, οι συμβατικοί αποσπασμένοι έξαλοι κυματοθραύστες δίνουν ολοένα και περισσότερο της θέση τους σε έργα προστασίας χαμηλής στέψης και συγκεκριμένα σε ύφαλους κυματοθραύστες (Υ.Κ.). Κερδίζουν έδαφος αφού αποτελούν μέτρο προστασίας των ακτών από διάβρωση που παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων με περιβαλλοντικά θετικό πρόσημο. Συγκριτικά με τις συμβατικές κατασκευές, είναι μικρότερες και λόγω του υποθαλάσσιου χαρακτήρα τους δεν αλλοιώνουν αισθητικά την περιοχή παρέμβασης. Επιτρέπουν επαρκή ανανέωση των θαλάσσιων υδάτων και επηρεάζουν σε σημαντικά μικρότερο βαθμό τις παρακείμενες ακτές. Έχει παρατηρηθεί δε ότι τέτοιες κατασκευές ιδίως οι διαπερατές ελκύουν και ενθαρρύνουν τη θαλάσσια ζωή και μπορούν να λειτουργήσουν ως τεχνητοί οικότοποι. Ωστόσο αν πρώτο μέλημα στο σχεδιασμό είναι η αντιμετώπιση μιας ακτής από διάβρωση, το πεδίο εφαρμογής των Υ.Κ. περιορίζεται σε περιοχές με μικρό εύρος παλίρροιας (Μεσόγειος, Βαλτική, Καραϊβική), και στις οποίες δεν απαντάται ακραίο κυματικό κλίμα. el
heal.classification Θαλάσσια Υδραυλική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-02-23
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του υδροδυναμικού πεδίου που διαμορφώνονται στο εσωτερικό ενός ύφαλου διαπερατού κυματοθραύστη από λιθορριπή και ειδικότερα των υδροδυναμικών πιέσεων και των τροχιακών ταχυτήτων, όπως εξελίσσονται υπό την κυματική δράση. Αξιοποιήθηκαν πειραματικά δεδομένα υδροδυναμικών πιέσεων και τροχιακών ταχυτήτων, κυρίως στο εσωτερικό φυσικών ομοιωμάτων ύφαλων διαπερατών κυματοθραυστών, για μονοχρωματικούς κυματισμούς, και επιχειρήθηκε μια ποιοτική αλλά και ποσοτική αποτύπωση των διακυμάνσεων των παραπάνω υδροδυναμικών μεγεθών σε όρους μέσων και μέγιστων τιμών λόγω συνεισφοράς της τύρβης. el
heal.abstract The scope of this postgraduate thesis is a detailed investigation of the hydrodynamic field developing inside submerged rubble mound permeable breakwaters (SPBs) with relatively steep slopes, based on previous experimental laboratory measurements. Within the framework of this study, measurements of natural models of SPBs, were analysed in an attempt of positioning the need for quantifying not only the average values of the core hydrodynamic parameters (average values of mean and turbulence component), in particular orbital velocities and hydrodynamic pressure developing inside SPBs, but also their maximum deviation due to their turbulent component as well, which in most relevant studies researchers tend to discard. It was observed that such fluctuations are not negligible when addressing the level of marine life support in SPBs. A simple methodology in quantifying deviations due to turbulence in conjunction to the average values is proposed, suitable for marine biologists, based on observations of their probability of occurrence distribution as perceived during processing. A by-product of this study was to denote once again the technical issue of SPBs’ instability, probable to appear due to rubbles’ undersizing in the leeward slope of these structures. el
heal.advisorName Μέμος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Μέμος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Αζοράκος, Σαμψών el
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 160 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα