HEAL DSpace

Αξιολόγηση περιβάλλοντος θαλάμων νοσηλείας κατά τη χρήση (POE)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γιαννόπουλος, Βασίλειος el
dc.contributor.author Ρέβα, Μελανία el
dc.contributor.author Giannopoulos, Vasileios en
dc.contributor.author Reva, Melania en
dc.date.accessioned 2016-09-08T10:44:46Z
dc.date.available 2016-09-08T10:44:46Z
dc.date.issued 2016-09-08
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43432
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12811
dc.rights Default License
dc.subject Αρχιτεκτονική el
dc.subject Νοσοκομεία el
dc.subject Στατιστική el
dc.subject Νοσηλεία el
dc.subject SPSS el
dc.subject Hospitals en
dc.subject Architecture en
dc.title Αξιολόγηση περιβάλλοντος θαλάμων νοσηλείας κατά τη χρήση (POE) el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική νοσοκομείων el
heal.classification Ψυχολογία el
heal.classification Στατιστική el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/ee1fd5ff20155da438210a83a403a2fe77d3fac3
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/21f5bcc665080b1745e60f222330e7556266bb8d
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-15
heal.abstract Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται λόγος για το τι είναι η μέθοδο της Αξιολόγησης κατά τη χρήση (Post Occupancy Evaluation, POE), ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, ποια τα οφέλη της για τον χρήστη και ποιες οι προοπτικές της. Έγινε μια σύντομη αναφορά στις εφαρμογές της στη σύγχρονη εποχή και τονίστηκε η σημασία της μεθόδου για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Έγινε σύνδεση της POE με τη μέθοδο του Στοιχειοθετημένου σχεδιασμού (Evidence-Based Design, EBD), εξετάζοντας τη μεθοδολογία που ακολουθείται και αναφέροντας την αναγκαιότητα εξέλιξης και ευρύτερης χρήσης και των δύο μεθόδων. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν εφαρμογές του EBD στο σημερινό αρχιτεκτονικό τοπίο ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα των νοσοκομείων και έγινε προσπάθεια περιγραφής των παρεμβάσεων που μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της λειτουργίας και περιγραφή των χώρων του νοσοκομείου ΚΑΤ, καθώς είναι το ίδρυμα στο οποίο διεξήχθη η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, τα αποτελέσματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Εξετάστηκαν αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές παράμετροι και μελετήθηκε η εντύπωση που σχηματίζουν οι χρήστες του νοσοκομείου για αυτές. Διερευνήθηκε μέσω στατιστικής ανάλυσης με το πρόγραμμα SPSS, ποιες παράμετροι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, για ποια ομάδα ενδιαφέροντος και ο ρόλος της δυναμικότητας των θαλάμων νοσηλείας. Τέλος, βάσει της παρούσας έρευνας και της διεθνούς βιβλιογραφίας εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις για τον βέλτιστο σχεδιασμό στο υπό μελέτη κτίριο. el
heal.abstract This Diploma Thesis deals with the Post Occupancy Evaluation method (POE), citing several definitions, its objectives, benefits and prospects. There is a brief description of the method’s current applications and a special reference is made regarding healthcare facilities. POE is linked with the Evidence-Based Design method (EBD) by examining its methodology and stating the need for further developments and more widespread use of both methods. Applications of EBD in modern-day architecture are mentioned, along with the problems faced by hospitals, to which we try to respond with measures that may prevent similar future occurrences. Subsequently, we make a general review and description of the KAT hospital, where the research, on which this thesis is based, took place. We examined thoroughly the architectural and environmental variables and studied the hospital users’ opinion of those variables. We analyzed them statistically, using SPSS and we investigated the interconnections between variables, groups of interest and hospital rooms’ capacity. Finally, based on our own results and international literature, we present our conclusions and our suggestions for the optimal design of the hospital under examination. en
heal.advisorName Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Στάμος, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Βουγιούκας, Εμμανουήλ el
heal.committeeMemberName Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 335 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record