HEAL DSpace

Μελέτη της ενίσχυσης της γεωχωρικής σκέψης για την επιτυχία στις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αναστάση, Αδάμος el
dc.contributor.author Anastasi, Adamos en
dc.date.accessioned 2016-09-14T08:59:58Z
dc.date.available 2016-09-14T08:59:58Z
dc.date.issued 2016-09-14
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43510
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12429
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χωρική σκέψη el
dc.subject Γεωχωρική σκέψη el
dc.subject Επιστήμες STEM en
dc.subject Spatial thinking en
dc.subject Geospatial thinking en
dc.subject STEM disciplines en
dc.title Μελέτη της ενίσχυσης της γεωχωρικής σκέψης για την επιτυχία στις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) el
dc.title Study of the enhancement of geospatial thinking for succeeding in STEM disciplines en
dc.contributor.department Τοπογραφίας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γεωχωρική σκέψη el
heal.classification Geospatial thinking en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-13
heal.abstract Η χωρική σκέψη αποτελεί μια διεπιστημονική μορφή σκέψης και θεωρείται ζωτικής σημασίας σε πολλούς κλάδους της επιστήμης, ειδικά σε αυτούς που σχετίζονται με εικόνες και γραφήματα. Αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: τις έννοιες του χώρου, τις διαδικασίες συλλογισμού και τα εργαλεία αναπαράστασης. Η ανάμιξη των τριών αυτών στοιχείων κάνει τη χωρική σκέψη να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μορφές σκέψης. Επιπλέον δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη ικανότητα, αλλά συνίσταται από επιμέρους παράγοντες, όπως η οπτικοποίηση, ο χωρικός προσανατολισμός και η οπτική μνήμη. Η γεωχωρική σκέψη από την άλλη πλευρά αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να οπτικοποιούν και να δημιουργούν αναπαραστάσεις στο μυαλό τους για προβλήματα που αφορούν τον γεωγραφικό και περιβαλλοντικό χώρο, δηλαδή άλλες κλίμακες του χώρου. Με άλλα λόγια εφαρμόζεται μια συλλογιστική διαδικασία που αφορά τα γεωγραφικά δεδομένα με απώτερο σκοπό την επίλυση γεωχωρικών προβλημάτων. Όπως η χωρική έτσι και η γεωχωρική σκέψη συνίσταται από επιμέρους παράγοντες όπως η γεωχωρική οπτικοποίηση και η δυνατότητα προσανατολισμού και πλοήγησης στον χώρο. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν τη σημασία της χωρικής σκέψης για την επιτυχία στις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αφού άτομα με ανεπτυγμένη χωρική σκέψη παρουσιάζουν κλίση σε αυτές τις επιστήμες. Εξέχον παράδειγμα που μαρτυρεί τη σημασία των χωρικών και γεωχωρικών ικανοτήτων στους τομείς STEM είναι οι ανακαλύψεις πολλών επιστημόνων που επιτεύχθηκαν εξαιτίας της ικανότητάς τους να σκέφτονται χωρικά και συνδυαστικά με τις υπόλοιπες γνωστικές τους ικανότητες. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη συσχέτιση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης με τους κλάδους των επιστημών STEM, δίνοντας έμφαση στους επιμέρους παράγοντες που συνιστούν αυτές τις δύο ικανότητες, καθώς και στις παραμέτρους που οι έρευνες θεωρούν ότι τις επηρεάζουν, όπως το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση. Δεδομένης της ανάγκης να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αυξηθεί ο αριθμός των νέων που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα τις επιστήμες STEM και δεδομένου ότι οι χωρικές και γεωχωρικές ικανότητες είναι εύπλαστες και μπορούν να ενισχύονται μέσω της εκπαίδευσης, ορισμένες δραστηριότητες χωρικής φύσεως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ενθάρρυνση των νέων να ακολουθήσουν τους τομείς STEM. Επομένως σε αυτή την εργασία επισημαίνονται και ενδεικτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια και ενίσχυση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης μέσα από διαφορετικά μαθήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες STEM. el
heal.abstract Spatial thinking is an interdisciplinary form of thinking of vital importance in many branches of science, especially in those dealing with pictures and graphs. Spatial thinking consists of three elements: spatial concepts, reasoning processes, and tools of representation. The combination of these elements distinguishes spatial thinking from other ways of thinking. Additionally, spatial thinking is a multidimensional ability involving sub-factors such as visualization, spatial orientation, and visual memory. On the other hand, geospatial thinking refers to people’s ability to visualize and create representations in their minds for problems regarding the geographical and environmental space. In other words a comprehensive procedure is applied aiming at solving geospatial problems. Geospatial thinking as the spatial thinking consists of geospatial factors-subdivisions such as geospatial visualization, orientation, and navigation in space. Several studies show the importance of spatial thinking in succeeding in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) disciplines, as people with developed spatial abilities have an inclination for those disciplines. The importance of spatial abilities in STEM disciplines is also prominent in several scientific discoveries which required high spatial thinking in combination to other cognitive abilities. The dissertation thesis studies the link between spatial and geospatial thinking and STEM disciplines, placing emphasis on their underlying factors, as well as the parameters which influence these two abilities such as sex/gender, age, and education. Taking into consideration the need to decrease dropout rates as well as to raise the number of young people willing to follow STEM careers and the fact that spatial abilities are malleable and can be reinforced through education, spatial activities can be the foundation for increasing young people’s success in STEM disciplines. Therefore, this dissertation also outlines indicative activities for reinforcing spatial and geospatial thinking through various STEM subjects. en
heal.advisorName Κόκλα, Μαργαρίτα el
heal.committeeMemberName Νάκος, Βύρωνας el
heal.committeeMemberName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 109 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα