HEAL DSpace

Οικονομοτεχνική μελέτη ενεργειακής τροφοδότησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης με φωτοβολταϊκά συστήματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσαμάνη, Σταματία el
dc.contributor.author Koutsamani, Stamatia en
dc.date.accessioned 2016-09-28T07:38:02Z
dc.date.available 2016-09-28T07:38:02Z
dc.date.issued 2016-09-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43659
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5847
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” 2η Κατεύθυνση Σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
dc.subject Οικονομοτεχνική μελέτη el
dc.subject Ενεργειακή τροφοδότηση el
dc.subject Φωτοβολταικά συστήματα el
dc.subject Κτηνοτροφικές μονάδες el
dc.subject Renewable energy resources en
dc.subject Feasibility study en
dc.subject Photovoltaic systems en
dc.subject Livestock facility en
dc.title Οικονομοτεχνική μελέτη ενεργειακής τροφοδότησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης με φωτοβολταϊκά συστήματα el
heal.type masterThesis
heal.classification Οικομικά της ενέργειας el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-06-29
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τη δυνατότητα αυτονομίας, σε ενεργειακό επίπεδο, μιας κτηνοτροφικής μονάδας η οποία βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Η περιοχή που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη μελέτη είναι ο Δήμος Μετσόβου. Ο οικισμός επιλέχθηκε μεταξύ των άλλων όντας ένας από τους ορεινότερους δήμους της χώρας μας. Όσον αφορά στην κτηνοτροφική μονάδα δεν επιλέχθηκε μια συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα ως δείγμα, αλλά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια μονάδα μεσαίου μεγέθους, καθώς οι περισσότερες μονάδες της περιοχής είναι αυτής της κλίμακας. Αφού έγινε η εκτίμηση των αναγκών της μονάδας και του κτηνοτρόφου, υπολογίστηκε το μέγεθος του κόστους για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος. Η εργασία οργανώθηκε σε 8 κεφάλαια, τα οποία αφορούν την εξής θεματολογία: Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή: το κεφάλαιο αυτό λειτουργεί προλογικά για την εργασία καθώς προσπαθεί να διασαφηνίσει τι είναι ακριβώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πως χρησιμοποιούνται, ποια είδη υπάρχουν, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, επεξηγούνται λεπτομερώς όλα οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα υποείδη στα οποία χωρίζονται. Κεφάλαιο 2: Ορεινές περιοχές και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Στο δεύτερο κεφάλαιο αφού γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών, διευκρινίζεται γιατί είναι σημαντικά τα βουνά. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το δυναμικό ΑΠΕ των ορεινών περιοχών, θέλοντας να τονίσει το γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές, παρά τις αντίθετες διατυπώσεις, είναι περιοχές πλούσιες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κεφάλαιο 3: Η σημασία της ποιμενικής κτηνοτροφίας για τις ορεινές περιοχές: Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθεί να εξηγήσει το ρόλο της ποιμενικής κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές, αφού αποτελούσε και αποτελεί επί σειρά ετών ένας σημαντικό κομμάτι της ζωής και της ενασχόλησης των ορεσίβιων. Δίνονται πληροφορίες για τα μέρη όπου φιλοξενούνται τα κοπάδια και πως αυτά μετακινούνται ανάλογα με την εποχή. Κεφάλαιο 4: Περιοχή μελέτης: Παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της περιοχής μελέτης της εργασίας, δηλαδή του Δήμου Μετσόβου, όπως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος της περιοχής, οικονομικά στοιχεία και δραστηριότητες των κατοίκων, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το ηλιακό δυναμικό της περιοχής, αφού είναι αυτό που θα μας χρησιμεύσει περισσότερο για την ερευνά μας. 12 Κεφάλαιο 5 : Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Μέσα από το 5ο κεφάλαιο θα αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα για το τι είναι ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, πως λειτουργεί και πως υπολογίζεται το κατάλληλο μέγεθός του. Κεφάλαιο 6 : Οικονομοτεχνική μελέτη: Κάθε επένδυση πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της οικονομοτεχνικής της απόδοσης. Στο κεφάλαιο αυτό, θα δούμε την δομή και τον σκοπό μια οικονομοτεχνικής μελέτης αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί. Κεφάλαιο 7 : Μεθοδολογία μελέτης: Το κεφάλαιο 7 ασχολείται με την ανάλυση των παραμέτρων της έρευνας, ως στοιχεία που συνθέτουν το ευρύτερο μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της. Αφού γίνει η εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, υπολογίζονται ορισμένες χρήσιμες παράμετροι, όπως η χωρητικότητα των συσσωρευτών και η ισχύς αιχμής οι οποίες θα βοηθήσουν με την σειρά τους στον υπολογισμό του κόστους μιας αυτόνομης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Κεφάλαιο 8 : Σενάρια: Με δεδομένα είτε ότι η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικό δίκτυο ή είτε ότι είναι πιο απομακρυσμένη από αυτό, αναπτύχθηκαν ορισμένα σενάρια τα οποία θα οδηγήσουν στο να γίνει πιο εύκολα κατανοητό τι ωφελεί περισσότερο τον παραγωγό, να δημιουργήσει ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ή να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο. el
heal.abstract This thesis examines the capability of a farm, which is located in a mountainous area, to have energy independence. The farm is located is the Municipality of Metsovo, one of the most mountainous municipalities in Greece. Referring to the farm, there hasn’t been an assessment of needs for a specific one. Due to the fact that the most livestock farms in the area are on, more or less, the same scale a hypothetic farm has been selected that fits the needs of various ones. An assessment of the farm’s needs occurred and also the cost of installing an autonomous photovoltaic system calculated. The dissertation has 8 chapters concerning the following themes: Chapter 1: Introduction: The first chapter examines in detail the types and forms of renewable energy sources. How they are used and what are the advantages and disadvantages of using them. Chapter 2: Mountainous areas and renewable energy sources: In this chapter the importance of mountains is noted. Moreover it is presented the RES potential in mountainous areas. Chapter 3: Τhe importance of pastoral farming in mountainous areas: The role of pastoral farming is presented since it has influenced the lives of people in mountainous areas for a great amount of time. Chapter 4: Study area: In this chapter qualitative and quantitative data of the study area are presented. For example data of the natural environment and the climate of the study area region, financial information and activities of the residents. Also, renewable energy projects that have been made in the area as well as the solar potential of the region, are presented. Chapter 5: Autonomous photovoltaic systems: what exactly is an autonomous photovoltaic system, how it works and how can we calculate the needed size for each use? Those are some questions answered in this chapter. Chapter 6: Feasibility study: Every investment must be based on an assessment of its feasibility study. In this chapter the structure and the purpose of a feasibility study as well as the evaluation criteria that it uses are examined. Chapter 7: Methodology: Chapter 7 deals with the analysis of the parameters of the research. After the evaluation of the energy needs of the unit, useful parameters are being studied, such as the capacity of the batteries and the peak power. These parameters calculate the cost of an autonomous photovoltaic installation. 15 Chapter 8: Scenarios: The scenarios developed in this chapter calculate the feasibility of a photovoltaic unit installed in a livestock farm, under different cases regarding the presence/ or not of electrical energy grid. The main question is which case produces more benefits to the producer; to create a stand-alone photovoltaic system or to connect to the local network, is being examined. en
heal.advisorName Δαμίγος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Καλιαμπάκος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δαμίγος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Σαγιάς, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 98 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα