HEAL DSpace

Ο χώρος ως πεδίο διαπραγμάτευσης της κυρίαρχης έμφυλης νόρμας. Η περίπτωση των τρανς γυναικών στην Αθήνα.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ντέτσικα, Μαρία el
dc.date.accessioned 2016-09-29T08:24:43Z
dc.date.available 2016-09-29T08:24:43Z
dc.date.issued 2016-09-29
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43677
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9534
dc.rights Default License
dc.subject Δημόσια εμφάνιση el
dc.subject Τρανς γυναίκες el
dc.subject Έμφυλη νόρμα el
dc.subject Χώρος el
dc.title Ο χώρος ως πεδίο διαπραγμάτευσης της κυρίαρχης έμφυλης νόρμας. Η περίπτωση των τρανς γυναικών στην Αθήνα. el
dc.contributor.department ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου, Κατ. Α., Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Χώρος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-07-05
heal.abstract Το φύλο ως κανονιστικό πρόταγμα παράγει ιεραρχικά διαμορφωμένες θέσεις κοινωνικής ζωής, θέσεις «εντός» και «εκτός» της κυρίαρχης έμφυλης νόρμας. Τι σημαίνει όμως αυτός ο συν τοις άλλοις σαφής χωρικός διαχωρισμός μεταξύ «εντός» και «εκτός», όταν αναφέρεται στις πραγματικές ζωές των ανθρώπων; Είναι ο χώρος ένα άδειο δοχείο με προκαθορισμένες θέσεις για τα έμφυλα υποκείμενα όπως συχνά έχει υποστηριχτεί από διάφορους θεωρητικούς του δομισμού ; Υπάρχει ένα χωρικό «εκτός» για αυτές και αυτούς που δεν επιβεβαιώνουν την κυρίαρχη έμφυλη νόρμα ή ο χώρος βρίσκεται διαρκώς υπό διαπραγμάτευση; Πού εν τέλει βρίσκονται αυτές οι «μη κατοικήσιμες» ζώνες του κοινωνικού, όπως τις αναφέρει η Μπάτλερ; Εκκινώντας από τα παραπάνω ερωτήματα και θέτοντας την έννοια της «δημόσιας εμφάνισης», όπως αναφέρεται σ’ αυτήν η Άρεντ, ως αναλυτική κατηγορία στην παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της σχέσης του χώρου με την συγκρότηση αλλά και την διατήρηση της κυρίαρχης έμφυλης νόρμας. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην μελέτη των τρόπων που βιώνεται, χαρτογραφείται και σωματοποιείται καθημερινά ο χώρος της δημόσιας εμφάνισης από εκείνα τα υποκείμενα που αντιμετωπίζονται ως «ξένα σώματα» στην ανθρώπινη βιοκοινωνικότητα . Πιο συγκεκριμένα εστιάζω στις εμπειρίες και τα βιώματα των τρανς γυναικών στην χωρική επικράτεια της Αθήνας χρησιμοποιώντας ως υλικό τις αφηγήσεις των ίδιων των υποκειμένων καθώς, την βιβλιογραφική και την επιτόπια έρευνα. Κύριος στόχος αποτελεί μέσα από τα θραύσματα των εμπειριών αυτών των «ξένων σωμάτων» να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα των συνδέσεων ανάμεσα στον χώρο και την συγκρότηση της κυρίαρχης έμφυλης νόρμας. el
heal.abstract Gender as a regulatory project produces hierarchical positions for social life, positions both "inside" and "outside" of the dominant gender norm. But what does this spatial segregation between 'inside' and 'outside' do, when referring to real people's lives? Is the place an empty container with predetermined locations for gendered subjects as is quite often supported by the various theorists of structuralism? Is there a spatial "outside" for those who do not confirm the dominant gendered norm or is the space constantly being negotiated? And finally, where are these "uninhabitable" zones of the social located, as Butler states? Starting from these questions and positing Arendt’s concept of 'public appearance' as an analytical category, I investigate the relationship between space and the setting up and reproduction of the dominant gender norm. This thesis focuses on the study of how the spaces of public appearance of those subjects who are treated as ‘foreign’ human biosociality are experienced, mapped and embodied. I will focus more specifically on the experiences and lived worlds of trans women in the spatial domain of Athens using as material the narratives of the subjects themselves as well as based on existing literature and fieldwork observations. The main objective is to highlight the complexity of the connections between the space and the creation of the dominant gender norm through the fragments of the experiences of these "foreign bodies”. en
heal.advisorName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Αθανασίου, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Βαΐου, Ντίνα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 74
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record