HEAL DSpace

Διερεύνηση της επιρροής των παλμών κατευθυντικότητας σεισμών κοντινού πεδίου στην ανελαστική συμπεριφορά καμπύλης γέφυρας από Ω.Σ.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αγγελιδάκης, Βασίλειος el
dc.contributor.author Angelidakis, Vasileios en
dc.date.accessioned 2016-09-30T07:41:48Z
dc.date.available 2016-09-30T07:41:48Z
dc.date.issued 2016-09-30
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/43694
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6025
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κοντινό πεδίο el
dc.subject Κατευθυντικότητα el
dc.subject Παλμοί el
dc.subject Χρονοϊστορία el
dc.subject Συνθετικά επιταχυνσιογραφήματα el
dc.subject Directivity en
dc.subject Pulses en
dc.subject Time-history en
dc.subject Near-field en
dc.subject Syntesized ground motions en
dc.title Διερεύνηση της επιρροής των παλμών κατευθυντικότητας σεισμών κοντινού πεδίου στην ανελαστική συμπεριφορά καμπύλης γέφυρας από Ω.Σ. el
dc.title Investigation of the near-fault directivity pulses' effect on the inelastic behavior of a curved RC bridge en
heal.type masterThesis
heal.classification Αντισεισμική Τεχνολογία el
heal.classification Τεχνική Σεισμολογία el
heal.classification Earthquake Engineering en
heal.classification Technical Seismology en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-04
heal.abstract Οι σεισμοί κοντά στην περιοχή ενός ρήγματος εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μηχανικό, αφού συχνά επιβάλλουν μεγάλες ανελαστικές απαιτήσεις στις κατασκευές. Εντός της ζώνης κοντινού πεδίου οι εδαφικές κινήσεις επηρεάζονται από το μηχανισμό διάρρηξης και τα φαινόμενα κατευθυντικότητας. Στην εργασία αυτή γίνεται μια διερεύνηση της επιρροής των παλμών κατευθυντικότητας σεισμών κοντινού πεδίου στην ανελαστική συμπεριφορά μιας καμπύλης γέφυρας από Ω.Σ. Επιλέγεται ένα δείγμα 90 σεισμικών καταγραφών κοντινού πεδίου, από τις οποίες 55 έχουν ταξινομηθεί ως παλμικές από τον Baker (2007), ενώ οι 35 είναι καταγραφές του Ευρωπαϊκού και ευρύτερου Ανατολικού χώρου, στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον ενός παλμού. Από κάθε σεισμική καταγραφή εξάγονται οι πρώτοι 6 παλμοί ταχύτητας με βάση τη μεθοδολογία των Mimoglou et al (2014), όπου η μαθηματική τους παράσταση γίνεται με χρήση του κυματιδίου των Mavroeidis and Papageorgiou (2003) και οι περίοδοί τους προκύπτουν από την αιχμή του φάσματος συνέλιξης Sd x Sv ξ=5%. Με υπέρθεση των Ν πρώτων παλμών δημιουργούνται για κάθε καταγραφή 6 τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα ως αθροίσματα των πρώτων παλμών. Στη συνέχεια, ελέγχεται η επιρροή των παλμών στη συμπεριφορά μιας πραγματικής κατασκευής. Ως κατασκευή μελέτης επιλέγεται η Γέφυρα Γ7 (Μέτσοβο-Παναγιά) της Εγνατίας Οδού η οποία προσομοιώνεται στο λογισμικό OpenSees (McKenna et al, 2000). Μέσω μη γραμμικής στατικής ανάλυσης παράγεται η καμπύλη ικανότητας στη διαμήκη διεύθυνση της κατασκευής και μετασχηματίζεται σε φάσμα ικανότητας ADRS ενός ισοδύναμου συστήματος μιας ελευθερίας κίνησης (ΣΜΕΚ), το οποίο φέρεται σε εξιδανικευμένη ελαστική-πλήρως πλαστική μορφή. Με βάση την επιτάχυνση διαρροής ay και την περίοδο του ισοδύναμου μονοβαθμίου συστήματος T* οι καταγραφές κλιμακώνονται για 3 στάθμες έντασης, ώστε για τις αρχικές καταγραφές να αναπτύσσονται τιμές συντελεστή συμπεριφοράς q=2, q=3, q=4. Οι κλιμακώσεις πραγματοποιούνται με χρήση του ελαστικού φάσματος επιταχύνσεων των καταγραφών για απόσβεση ξ=5% για την περίοδο του ισοδύναμου ΣΜΕΚ. Η κατασκευή υποβάλλεται σε μη-γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας φόρτισης για τις αρχικές καταγραφές και τα αθροίσματα των Ν πρώτων παλμών για τις 3 κλιμακώσεις. Εντοπίζονται οι συχνοτικές περιοχές στις οποίες συναντώνται τα μέγιστα μεγέθη απόκρισης της κατασκευής και έπειτα συγκρίνονται τα αποτελέσματα των αρχικών καταγραφών με εκείνα των αθροισμάτων των Ν πρώτων παλμών. Η σύγκριση γίνεται υπολογίζοντας τα σφάλματα διαφόρων μεγεθών γενικής και τοπικής απόκρισης για τις πραγματικές καταγραφές και τα αθροίσματα των παλμών. Δίνονται παρατηρήσεις όσον αφορά το πρόσημο και την τιμή των σφαλμάτων σε σχέση με το λόγο T*/Tp1, όπου Tp1 η περίοδος του πρώτου παλμού ταχύτητας. Υπολογίζονται οι κινητοί μέσοι των σφαλμάτων και εντοπίζεται το πλήθος των παλμών που επαρκούν για τη διατήρηση του μέσου σφάλματος εντός ενός αποδεκτού ορίου 25%. el
heal.abstract Near-fault ground motions are of interest to the structural engineer, as they tend to put large inelastic demands on structures. Inside the Near-Fault zone ground motions are influenced by the rupture mechanism and the directivity phenomena. In this thesis an investigation is implemented, concerning the effect of directivity pulses on the inelastic behavior of a curved RC bridge. A sample of 90 near-fault seismic records is selected, containing 55 records that were classified as pulse-like ground motions by Baker (2007) and 35 seismic records from European and Eastern seismic events, containing at least one significant velocity pulse. The first 6 pulses are extracted from each record, using the method proposed by Mimoglou et al (2014), in which the mathematical representation of the pulses inherent in the ground motion is given using the wavelet proposed by Mavroeidis and Papageorgiou (2003) and their periods are computed from the peaks of the product spectrum Sd x Sv (ξ=5%). Superpositioning the N first pulses, 6 synthesized accelerograms are constructed per record, as the sums of the first pulses. Subsequently, the effect of the pulses is examined on the behavior of a real, existing structure. In this Case Study, the Bridge G7 of Egnatia Highway is employed, which is simulated in OpenSees (McKenna et al, 2000). Implementing a Static Pushover Analysis to the Longitudinal axis of the structure, the capacity curve is derived, which is transformed to an ADRS capacity spectrum of an equivalent SDOF system and it is brought to an idealized elastic-perfectly plastic form. Having the yield acceleration ay and the period of the equivalent SDOF system T* computed from the Bi-Linear capacity spectrum, each record is scaled for three intensity levels, so that the developed behavior factor for the original records is equal to q=2, q=3, q=4. The Scaling is carried out using the elastic acceleration spectra of the original records (ξ=5%). The structure is then subjected to Non-Linear Time-History Analyses for the original records and the synthesized accelerograms that form from the superpositioning of the N first pulses for the 3 scalings. The frequency domain in which the maximum response is observed is then identified and the response results for the superpositioning of the pulses are compared to those for the original records. The comparison is performed calculating the errors for various general and local response quantities for the original records and the synthesized sums of the first pulses. Observations are given concerning the sign and the value of the errors over the ratio T*/Tp1, where Tp1 is the period of the first velocity pulse. The moving average is then calculated for the errors of each response quantity, scaling and sum of first pulses and the number of the pulses that suffice to keep the error under an accepting threshold of 25% is found. en
heal.advisorName Ψυχάρης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Φραγκιαδάκης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Μουζάκης, Χαράλαμπος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 243 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα