HEAL DSpace

Ανασκόπηση στις μεθόδους εκτίμησης της σεισμικης διακινδύνευσης και στα ερευνητικά λογισμικά με έμφαση στην τρωτότητα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κλειώσης, Παναγιώτης el
dc.contributor.author Kleiosis, Panagiotis en
dc.date.accessioned 2016-10-05T09:06:28Z
dc.date.available 2016-10-05T09:06:28Z
dc.date.issued 2016-10-05
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/43745
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5958
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τρωτότητα el
dc.subject Διακινδύνευση el
dc.subject Λογισμικά el
dc.subject Σεισμός el
dc.subject Κίνδυνος el
dc.subject Vulnerability en
dc.subject Risk en
dc.subject Software en
dc.subject Earthquake en
dc.subject Hazard en
dc.title Ανασκόπηση στις μεθόδους εκτίμησης της σεισμικης διακινδύνευσης και στα ερευνητικά λογισμικά με έμφαση στην τρωτότητα el
heal.type masterThesis
heal.classification Αντισεισμική σεισμολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-04
heal.abstract Η ανάλυση της σεισμικής διακινδύνευσης εκτιμά την πιθανότητα οι κατασκευές μιας περιοχής να φθάσουν ή να ξεπεράσουν ένα επίπεδο βλαβών ή απωλειών μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο για δεδομένη ένταση σεισμικού γεγονότος ή σεναρίου. Η εικόνα που μας παρέχει αυτή η ανάλυση είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη των απωλειών, την αντιμετώπιση τους και τη λήψη αποφάσεων για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ελαχιστοποίηση τους. Στην παρούσα εργασία, που αποτελείται από 5 κεφάλαια, γίνεται μια προσπάθεια ανασκόπησης των σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης δίνοντας έμφαση στις αναλυτικές μεθόδους, καθώς και στην υλοποίηση τους στα ερευνητικά λογισμικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο τμήμα της τρωτότητας των κατασκευών και αναλύονται τόσο οι αναλυτικές όσο και οι εναλλακτικές μέθοδοι. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στις μεθόδους, περιγράφονται οι δύο κυριότερες αναλυτικές μέθοδοι, η ντετερμινιστική και η πιθανοκρατική, εξετάζονται τα δύο βασικά τμήματα της καθεμίας - δηλαδή ο σεισμικός κίνδυνος και η τρωτότητα των κατασκευών - και αναλύεται διεξοδικότερα το τμήμα της τρωτότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνητικών λογισμικών που αφορούν στην σεισμική διακινδύνευση, τονίζοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιούν και τις δυνατότητες τους. Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό λογισμικό το SELENA, ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και ελεύθερης πρόσβασης, και παρουσιάζονται δύο παραδείγματα αντίστοιχα για τις δύο βασικές αναλυτικές μεθόδους, την πιθανοκρατική και τη ντετερμινιστική. Στα παραδείγματα δίνεται η ευκαιρία να αναλύσουμε περεταίρω τα δεδομένα που απαιτεί το πρόγραμμα να του εισάγουμε, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και τα αποτελέσματα που μας παρέχει. Στο τέταρτο κεφάλαιο για να έχουμε άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων που δίνουν οι δύο μέθοδοι υπολογισμού του σημείου επιτελεστικότητας (η MADRS και η I-DCM) τις οποίες χρησιμοποιεί το SELENA, δημιουργούμε μια ρουτίνα που απομονώνει και καλεί ανεξάρτητα τις δύο αυτές υπορουτίνες του SELENA. Εξετάζονται οι διαφορές στην εκτίμηση των δύο μεθόδων και διερευνάται η επίδραση τους στην τελική εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανασκόπηση των κυριοτέρων μεθόδων εκτίμησης της τρωτότητας που δεν βασίζονται στην αναλυτική διαδικασία υπολογισμού. Τέλος, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υπολογισμού καμπυλών ικανότητας με τη μηχανική μέθοδο των Giovinazzi - Lagomarsino και γίνεται μια ενδεικτική σύγκριση τους με τις αντίστοιχες καμπύλες ικανότητας που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του λογισμικού SELENA για τους τύπους κτιρίων C1M και C1H. el
heal.abstract Seismic risk analysis is a methodology used to estimate the expected level of damage of buildings within a certain region, for a certain period of time, for a given intensity of a seismic event or a seismic scenario. It provides a clear picture of the damage and losses that could occur as a result of the seismic event, which also serves as a tool for the proper planning and the decisions that have to be made for dealing with these losses and for the strategy that has to be followed in order to minimize them. This study, consisting of five chapters, is a review of the most current seismic-risk assessment methods, focusing on the analytical methods and on their implementation in researching software. The part of the vulnerability of structures is further examined and the analytical and the alternatives methods are analyzed. The first chapter is a general reference to the methods of seismic-risk loss assessment and particularly examines the analytical methods (the two basic ones being the Deterministic and the Probabilistic). Seismic hazard and structure vulnerability are being studied - which are the two main sections of each method - with emphasis on vulnerability. The second chapter reviews the most significant seismic-risk analysis researching software and analyzes the methods they use and their capabilities. In chapter three, SELENA as representative software for seismic-risk analysis, which is an open source code and free access software. An example is displayed for each one of the two basic analytical methods (the Deterministic and the Probabilistic). For each method, I analyze the required input data files as well as the results of the output files, and further explain the methods it uses. Chapter four presents a brief comparison of the outcoming results of the two calculating methods for the assessment of the performance point (the MADRS and the I-DCM which are both extracted from the SELENA subroutines). It also examines the effect of their different results on the final results of the seismic-risk loss assessment. The fifth chapter reviews the most significant non-analytical methods for the estimation of the vulnerability of the buildings. An example is displayed where capacity curves are calculated by using the mechanical method of Giovinazzi and Lagomarsino and an indicative comparison is made with the equivalent capacity curves provided from the SELENA software data files for the C1M and C1H building types. en
heal.advisorName Ψυχάρης, Ιωάννης el
heal.advisorName Ταφλαμπάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ψυχάρης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Σπυράκος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Φραγκιαδάκης, Μιχαήλ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 226 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα