HEAL DSpace

Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών για ακραίες κυματικές συνθήκες με χρήση του μοντέλου XBeach

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κραγιοπούλου, Ελευθερία el
dc.contributor.author Kragiopoulou, Eleftheria en
dc.date.accessioned 2016-10-10T08:59:54Z
dc.date.available 2016-10-10T08:59:54Z
dc.date.issued 2016-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43757
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6056
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.subject Ακραίες κυματικές συνθήκες el
dc.subject Αναρρίχηση κύματος el
dc.subject Μεταφορά ιζήματος el
dc.subject Ρέθυμνο el
dc.subject Extreme storm events en
dc.subject Wave run-up en
dc.subject Sediment transport en
dc.subject XBeach en
dc.subject Rethymno en
dc.title Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών για ακραίες κυματικές συνθήκες με χρήση του μοντέλου XBeach el
dc.title XBeach model application on assessing coastal zone processes under extreme storm events en
heal.type masterThesis
heal.secondaryTitle XBeach model application on assessing coastal zone processes under extreme storm events en
heal.classification Coastal engineering en
heal.classification Μηχανική ακτών, λιμένων και ανοικτής θαλάσσης el
heal.classification Coastal zone management en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85027432
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/53fafaba6d37ec48daeebd15c6b432ad870f7c36
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85027434
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-06-30
heal.abstract Οι παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο από πλημμυρικά γεγονότα. Ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με την έντονη αστικοποίηση και τη λανθασμένη πολιτική διαχείριση δημιουργούν έντονα προβλήματα στις παράκτιες πόλεις. Για την καλύτερη κατανόηση και κατ’ επέκταση αντιμετώπιση των πλημμυρικών αυτών φαινομένων αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PEARL (Preparing for Extreme And Rare events in coastaL regions). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τις παράκτιες κοινωνίες με στρατηγικές ανάλογες με την περιοχή και την περίπτωση του φαινομένου, οι οποίες θα οδηγήσουν στη διαχείριση του κινδύνου από ακραία υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών. Στο πρόγραμμα αυτό ανήκουν έντεκα περιοχές μελέτης από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι και η πόλη του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στα πλαίσια λοιπόν των απαιτήσεων του προγράμματος PEARL, μελετήθηκε η ανταπόκριση της ακτής του Ρεθύμνου υπό συνθήκες ακραίων κυματισμών ώστε να εκτιμηθούν τα φαινόμενα της διάβρωσης και της αναρρίχησης του κύματος στην ακτή και γενικότερα η βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ακτογραμμής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το αριθμητικό μοντέλο XBeach, ένα δισδιάστατο μορφολογικό μοντέλο διαθέσιμο ελεύθερα στο κοινό κατάλληλο για την προσομοίωση των παράκτιων διαδικασιών υπό ακραίες μεταβαλλόμενες στο χρόνο κυματικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης, η οποία περιλαμβάνει το λιμάνι και την ακτογραμμή στα ανατολικά του λιμανιού μήκους περίπου 4 km, αφορούν σε έξι αντιπροσωπευτικά ακραία σενάρια καταιγίδας των επικρατέστερων ανέμων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν εκτιμήσεις του ύψους κύματος, των υδροδυναμικών μεγεθών, της εγκάρσιας και κατά μήκος της ακτής μεταφοράς των ιζημάτων καθώς και της εξέλιξης του πυθμένα, της διάβρωσης των αμμοθινών και της αναρρίχησης του κύματος (wave run-up) σε κατάλληλα επιλεγμένες διατομές εγκάρσια της ακτής. Εξετάστηκε επίσης με εφαρμογή του μοντέλου η συμπεριφορά της περιοχής μελέτης σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες του ετήσιου κυματικού κλίματος. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στον εντοπισμό των περισσότερο τρωτών περιοχών και στην εκτίμηση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν ώστε να συμβάλουν στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού προγράμματος για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου που αντιμετωπίζει η περιοχή. el
heal.abstract Coastal communities are increasingly at risk from coastal hazards such as floods. Extreme hydro-meteorological events related to seal level rise, storm surges, heavy precipitation, shoreline erosion are driven by climate change and increase the exposure of people, livelihoods, environmental services, resources and infrastructure to hazard. Combined with climate change, rapid urbanization and poor governance often result in significant increase of flood risk. Flooding has always been a serious problem for Rethymno, Crete. Major flood events have been encountered throughout the years, resulting in serious damages mainly in the Old Town of Rethymno and the east low-laying areas. For this reason Rethymno city is one of the case study areas of PEARL project (Preparing for Extreme And Rare events in coastaL regions), an EU-funded research project, which aims to develop and apply adaptive risk management strategies for coastal communities against extreme hydro-meteorological events, minimizing social, economic and environmental impacts. For this reason, investigating the beach erosion and wave run-up height taking place at the coastline of Rethymno is of great importance. Within this framework, the XBeach public-domain numerical model is used. XBeach is a two-dimensional model for wave propagation, long waves and mean flow, sediment transport and morphological changes of the near-shore area, beaches, dunes and back barrier during storms. Specifically in this project, XBeach is applied on the study area which contains the port of Rethymno and the adjacent 4 km long coastline on the east in order to assess the coastal response, erosion and wave run-up level under six different time-varying extreme storm events of the most frequent wind conditions, as obtained by SWAN model. The output refers to wave height, hydrodynamics, cross-shore and alongshore sediment transport estimations, as well as bed update, avalanching and wave run-up calculations on twelve cross-shore profiles. Model application and study area’s response on annual wave climate conditions are investigated as well. The results obtained are very helpful for the stakeholders, as they can play an important role to the identification of the most vulnerable areas, the flood risk assessment and finally to the development of an integrated flood risk management strategy aiming at the improvement of Rethymno’s coastal area resilience against extreme storm events. en
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Μακρόπουλος, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Στάμου, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 151 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record