HEAL DSpace

Μελέτη της αντίδρασης Domino Knoevenagel Michael μεταξύ ετεροκυκλικών 1,3-δικαρβονυλικών ενώσεων και υποκατεστημένων αρωματικών αλδεϋδών με Πρωτικά Ιοντικά Υγρά

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σεπυργιώτη, Ελένη-Ελπίδα el
dc.contributor.author Sepyrgioti, Eleni-Elpida en
dc.date.accessioned 2016-10-12T10:34:26Z
dc.date.available 2016-10-12T10:34:26Z
dc.date.issued 2016-10-12
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43795
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9849
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Iοντικό υγρό el
dc.subject Προιόντα δις-(β-καρβονυλο)-μεθανίου el
dc.subject Αντίδραση Domino Knoevenagel Michael el
dc.subject Ανακύκλωση ΙΥ el
dc.subject Ionic liquid en
dc.subject Bis-(b-carbonyl)-methane products en
dc.subject Domino Knoevenagel Michael reaction en
dc.subject Recycle of IL en
dc.title Μελέτη της αντίδρασης Domino Knoevenagel Michael μεταξύ ετεροκυκλικών 1,3-δικαρβονυλικών ενώσεων και υποκατεστημένων αρωματικών αλδεϋδών με Πρωτικά Ιοντικά Υγρά el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Οργανική χημεία el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-01
heal.abstract Η Πράσινη Χημεία κατέχει πλέον το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον στον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίος ο επανασχεδιασμός των αντιδράσεων και η τροποποίηση των διεργασιών με απώτερο σκοπό την αύξηση της βιωσιμότητας και την ταυτόχρονη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων ως προς το περιβάλλον. Τα Ιοντικά Υγρά, γνωστά και ως υγρά άλατα με χαμηλό σημείο τήξεως, αποτελούν μια νέα κατηγορία διαλυτών που κεντρίζει το ενδιαφέρον των επιστημών. Συχνά αναφέρονται ως «πράσινοι εναλλακτικοί διαλύτες» λόγω των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους που τα καθιστά ικανά να αντικαταστήσουν σε αντιδράσεις οργανικούς πτητικούς διαλύτες, οι οποίοι κρίνονται τοξικοί και επικίνδυνοι ως προς το περιβάλλον. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η αντίδραση Domino Knoevenagel Michael, μεταξύ υποκαστεστημένων αρωματικών αλδεύδών (2a-2d) και ετεροκυκλικών 1,3-δικαρβονυλικών ενώσεων (1a-1b), προς σχηματισμό προϊόντων δις-(β-δικαρβονυλο)-μεθανίου (4a-4e), χρησιμοποιώντας ως διαλύτη και καταλύτη το Ιοντικό Υγρό Μυρμηκικό 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο. Οι ενώσεις δις-(β-δικαρβονυλο)-μεθανίου αποτελούν καινούρια μόρια στον τομέα της Οργανικής Χημείας, των οποίων οι δράσεις είναι υπο ακόμη υπό μελέτη. Μέσω των αντιδράσεων αυτών, επετεύχθη η σύνθεση των προϊόντων 4a-4d, σε υψηλή καθαρότητα και ικανοποιητικές αποδόσεις (46-79 %). Τα νέα προϊόντα δις-(β-καρβόνυλο)-μεθανίου, αποτελούν ουσίες με ποικίλες βιολογικές και φαρμακολογικές δράσεις καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συμπεριφέρονται μεταξύ άλλων ως αντιοξειδωτικά, ως αναστολείς ενζύμων και ανιχνευτές τοξικών ουσιών. Έχοντας ως στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των αντιδράσεων, μελετήθηκε η σύνθεση με διαφορετικό ιοντικό υγρό, αναλογία αντιδρώντων καθώς και διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας για την παραλαβή του τελικού προϊόντος. Επιπροσθέτως, μελετήθηκε η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του ιοντικού υγρού.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, επαληθεύεται η χρήση του ιοντικού υγρού μυρμηκικό 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο ως εναλλακτικός βιοαποικοδομήσιμος διαλύτης και καταλύτης, για τη σύνθεση προϊόντων του δις-(β-καρβόνυλο)-μεθανίου σε υψηλή καθαρότητα και αποδόσεις που κυμαίνονται από 46-79%, μέσω μιας μεθόδου πιο φιλικής προς το περιβάλλον καθώς προσφέρεται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του ΙΥ. el
heal.abstract Green chemistry possesses the spirit of sustainable development and is attracting increasing interest in the 21st century. Strategies for increasing sustainability often require the redesign of reactions and modifications of existing chemical processes aiming, at the reduction of chemicals used as solvents in a wide range of industrial applications. Ionic Liquids, known as liquid salts with low melting point, are a new class of solvents of grate interest. They are also known as alternative "green solvents” due to their beneficial properties that make them capable of replacing volatile organic solvents, which are considered to be toxic and dangerous to the environment. This thesis, focuses on the study of the Domino Knoevenagel Michael reaction, between substituted aromatic aldehydes (2a-2d) and heterocyclic 1,3-dicarbonyl compounds (1a-1b) in order to produce bis-(b-dicarbonyl)-methane products (4a-4d), using the ionic liquid formic 2-hydroxyethylammonium as solvent and catalyst. The bis-(b-dicarbonyl)-methane compounds are new molecules in Organic Chemistry. and their activity is under investigation. The general mechanism of this domino Knoevenagel -Michael reaction can be seen in the figure below: Due to this procedure, novel bis-(b-dicarbonyl)-methane products (4a-4d), were synthesized in high purity and good reaction yields (46-79 %). Bis-(b-dicarbonyl)-methane analogues possess a variety of biological and pharmaceutical properties, for 8 example they behave as antioxidants, as enzyme inhibitors and detectors of toxic substances. The aim of this work was to determine the optimum efficiency of the reactions. For this reason, the synthesis was performed under the use of a different ionic liquid, ratio of reactants and by using alternative ‘work-up’ procedures for the final product. Additionally, the recyclability of the ionic liquid used was studied for three cycles, producing the desired compounds in satisfactory yield and purity. The results of this study verified that formic 2-hydroxyethylammonium can be used as an alternative biodegradable solvent and catalyst for the synthesis of bis (beta-carbonyl) -methane products in yields ranging between 46 to 79%, through an environmentally friendly process, including the fact of its ability to be recycled and reused. en
heal.advisorName Δέτση, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Δέτση, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Παυλάτου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Βουγιούκα, Σταματίνα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 95 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα