HEAL DSpace

Υβριδικές μέθοδοι προσδιορισμού μοντέλων γεωειδούς πανελλαδικής κλίμακας από ετερογενή γεωδαιτικά δεδομένα (βαρύτητας, ηπειρωτικής και θαλάσσιας τοπογραφίας, γεωδυναμικά μοντέλα και GNSS)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κυδώνης, Σταύρος el
dc.contributor.author Kydonis, Stavros en
dc.date.accessioned 2016-10-19T09:21:38Z
dc.date.available 2016-10-19T09:21:38Z
dc.date.issued 2016-10-19
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43843
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13340
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μοντέλο γεωειδούς el
dc.subject Γεωειδές el
dc.subject Ανωμαλίες βαρύτητας el
dc.subject Γεωδυναμικό μοντέλο el
dc.subject Σημειακή προσαρμογή el
dc.subject GRAVSOFT en
dc.subject GMT en
dc.subject Generic mapping tools en
dc.subject Gravity anomalies en
dc.subject Geoid en
dc.title Υβριδικές μέθοδοι προσδιορισμού μοντέλων γεωειδούς πανελλαδικής κλίμακας από ετερογενή γεωδαιτικά δεδομένα (βαρύτητας, ηπειρωτικής και θαλάσσιας τοπογραφίας, γεωδυναμικά μοντέλα και GNSS) el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γεωδαισία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-09-26
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τους τρόπους δημιουργίας ενός μοντέλου γεωειδούς για τον Ελλαδικό χώρο από ετερογενή δεδομένα. Ως δεδομένα εισόδου χρησιμοποιήθηκαν 9802 μετρήσεις βαρύτητας διασκορπισμένες σε ολόκληρη την έκταση που καλύπτει η χώρα μας καθώς και 822 μετρήσεις GPS που καλύπτουν τις περιοχές από την Καβάλα μέχρι και το βόρειο τμήμα της Πελοποννήσου, όπως παραχωρήθηκαν από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Ακόμη ως ψηφιακό μοντέλο εδάφους χρησιμοποιήθηκε το SRTM DEM 1arc second και ως παγκόσμιο γεωδυναμικό μοντέλο επιλέχθηκε το EGM2008. Για την εκτέλεση των υπολογισμών χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά GRAVSOFT και Generic Mapping Tools (GMT). Το GRAVSOFT αποτελεί ένα πακέτο προγραμμάτων σε γλώσσα FORTRAN διαχειρίσιμα μέσα από ένα interface σε γλώσσα PYTHON, όπου μπορούν να υποστηρίξουν ολόκληρη την διαδικασία παραγωγής ενός μοντέλου γεωειδούς. Το GMT χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και την παραγωγή όλων των απαραίτητων DEM, μεταβλητής διακριτικής ικανότητας, που απαιτούνται για την υλοποίηση της RTM μεθόδου, όπως επίσης χρησιμοποιήθηκε και για την γραφική απεικόνιση όλων των επιμέρους αποτελεσμάτων σε χάρτες. Η εργασία διαρθρώνεται μέσα από τέσσερα κεφάλαια όπου στο πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και αναγωγές που πρέπει να εφαρμοστούν στις διαθέσιμες μετρήσεις βαρύτητας προκειμένου αυτές να αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη επιφάνεια, όπως επίσης παρουσιάζονται και οι πλέον επικρατέστερες μέθοδοι υπολογισμού της επιφάνειας του γεωειδούς. Στο δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή περιγραφή του λογισμικού GRAVSOFT και ειδικότερα όλων των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το τρίτο Κεφάλαιο αφορά την πρακτική εφαρμογή των μεθοδολογιών που επιλέχτηκαν, την παραγωγή του τελικού μοντέλου γεωειδούς καθώς και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, ενώ στο τελευταίο Κεφάλαιο παραθέτονται σχόλια και παρατηρήσεις. Ως μέθοδος αναγωγής των τοπογραφικών μαζών επιλέχθηκε η πλέον διαδεδομένη αναγωγή υπολειπόμενης τοπογραφίας (Residual Terrain Model – RTM), ενώ για τον υπολογισμό του γεωειδούς εξετάστηκε η μέθοδος RCR (Remove – Compute – Restore) μέσα από δύο παραλλαγές. Στην πρώτη παραλλαγή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της σημειακής προσαρμογής (Least Square Collocation – LSC), ενώ για την εφαρμογή της δεύτερης παραλλαγής έγινε χρήση του ολοκληρώματος Stokes σε συνδυασμό με τους μετασχηματισμούς Fourier. Από τη σύγκριση και αξιολόγηση των δύο παραλλαγών της RCR και της τελικής τους ακρίβειας προκύπτουν σημαντικά ευρήματα ως προς τη δυνατότητα ευρείας χρησιμοποίησης τους αλλά και την περαιτέρω αξιολόγηση και βελτίωση τους. el
heal.abstract This Diploma Thesis is dealing with the possible ways of creating a geoid model in the area of Greece. For the determination of geoid, the data used included 9802 measurements of gravity provided by the Hellenic Geographical Service (GYS) covering the entire area of Greece, as well as 822 simultaneous measurements of GPS heights in points of known orthometric elevations which were spread between the area of Kavala and the North part of Peloponnesus. Moreover SRTM DEM 1 arc second was used as terrain model and EGM2008 was used as the global model of the Earth’s geopotential in spherical harmonics complete to degree and order 2190. For all the calculations the GRAVSOFT software and Generic Mapping Tools were used. The GRAVSOFT software is a suite of programs in FORTRAN with an interface in PYTHON which can support the whole procedure of determination of a geoid model. GMT was used for terrain modeling and in order to prepare all the appropriate, with varying resolution, terrain models which are necessary for the implementation of the Residual Terrain Model (RTM) method. In addition GMT was used to plot the results into suitable maps. The Diploma Thesis consists of four chapters. The first chapter explains all the necessary corrections and reductions which have to be implemented in order to reduce the available gravity anomalies to the proper reference surface. In addition, the most predominant methods of determination of geoid surface are also presented. The second chapter provides a comprehensive description of GRAVSOFT, with an emphasis on the tools that were used in the context of this Diploma Thesis. The third chapter focuses on the practical implementation of the methods that have been chosen for the purpose of producing the final geoid model and for plotting the results of the various models. The final chapter contains useful conclusions reached and several recommendations made in order to further improve any relevant further studies. As the main method of reduction of the topographic masses, the residual topographic model (RTM) technique was used, which is generally being considered as the most efficient and popular for that purpose. For the computation of the geoid, the RCR method (Remove – Compute – Restore) was applied using two different approaches. Firstly, the Least Square Collocation method (LSC) was used, while in the second approach the Stokes integration technique with planar Fourier transformation was used. Comparing and evaluating the two approaches of RCR method and their final accuracy, has provided us with important insights concerning the merits of their applicability, as well as their further evaluation and improvement. en
heal.advisorName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Γκίκας, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 124 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα