HEAL DSpace

Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης του δυναμικού μέτρου δυσκαμψίας ασφαλτομιγμάτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γεωργούλη, Κωνσ ταντίνα el
dc.contributor.author Georgouli, Konstantina en
dc.date.accessioned 2016-10-21T08:56:40Z
dc.date.available 2016-10-21T08:56:40Z
dc.date.issued 2016-10-21
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43860
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2364
dc.rights Default License
dc.subject Ασφαλτόμιγμα el
dc.subject Δυναμικό μέτρο δυσκαμψίας el
dc.subject Αλγόριθμοι πρόβλεψης el
dc.subject Δείκτης συμπεριφοράς el
dc.subject Asphalt mix en
dc.subject Dynamic modulus el
dc.subject Prediction algorithms el
dc.subject performance indicator el
dc.subject κόπωση el
dc.subject fatigue en
dc.title Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης του δυναμικού μέτρου δυσκαμψίας ασφαλτομιγμάτων el
dc.title Development of prediction algorithms for the estimation of asphalt mix dynamic modulus en
dc.contributor.department Εργαστήριο Οδοποιίας el
heal.type doctoralThesis
heal.classification Οδοστρώματα el
heal.classification Pavements en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-15
heal.abstract Το μέτρο δυσκαμψίας ενός ασφαλτομίγματος, μέσω του οποίου εκφράζεται η μηχανική συμπεριφορά του, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο σε θέματα που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό των μιγμάτων, την κατηγοριοποίησή τους, το σχεδιασμό τους, τη διαστασιολόγηση των οδοστρωμάτων και κατά επέκταση την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους, τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας νέων οδοστρωμάτων και εκτίμηση της δομικής κατάστασης εν λειτουργία οδοστρωμάτων. Το δυναμικό μέτρο δυσκαμψίας (Ε*) του ασφαλτομίγματος αποτελεί θεμελιώδες μηχανικό χαρακτηριστικό και ως εκ τούτου περιγράφει τη συμπεριφορά του ασφαλτομίγματος για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και συχνοτήτων φόρτισης. Για τον προσδιορισμό του Ε* στο εργαστήριο έχουν αναπτυχθεί ποικίλες πειραματικές διατάξεις. Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις και έρευνες διαφαίνεται ότι η δοκιμή της μονοαξονικής θλίψης δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις πρόκρισης των υπολοίπων μεθόδων. Δεδομένης της ανάγκης ύπαρξης ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τον προσδιορισμό του Ε* στο εργαστήριο καθώς και της χρονοβόρας διαδικασίας, έχουν αναπτυχθεί διεθνώς αλγόριθμοι με στόχο την υποκατάσταση των πειραματικών διατάξεων. Οι νεότεροι σε περιορισμένη κλίμακα διεθνείς αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών για τη διαμόρφωση της νέας μηχανιστικής-εμπειρικής μεθόδου διαστασιολόγησης AASHTO (MEPDG: Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide) και βασίζονται στα αποτελέσματα της εργαστηριακής δοκιμής της μονοαξονικής θλίψης. Πλην όμως, η δυνατότητα εφαρμογής των αλγορίθμων αυτών σε ποικίλους τύπους μιγμάτων δεν ορίζεται σαφώς και ως εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού και κατ’ επέκταση διερεύνησης και εμβάθυνσης της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση βασίζεται στην αξιολόγηση των διεθνών αλγορίθμων μέσω του ελέγχου της προσαρμογής τους σε πειραματικά μίγματα, η σύνθεση των οποίων είναι σύμφωνη με εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου όσον αφορά στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων με στόχο την υποκατάσταση του προσδιορισμού του Ε* στο εργαστήριο, από μία γρήγορη αλλά και αξιόπιστη διαδικασία εκτίμησης του Ε*. Στην όλη διερεύνηση πολύτιμο εργαλείο αποτέλεσε η επιστήμη της στατιστικής, η οποία εφαρμόστηκε για την ανάλυση των πολυπληθών στοιχείων της βάσης δεδομένων που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Επιστέγασμα της διερεύνησης αποτελεί η πρόταση για την εισαγωγή του Ε* που προκύπτει από τους νέους αλγόριθμους σαν δείκτη συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος (performance indicator). Ο δείκτης αυτός δύναται να αξιοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών που σχετίζονται αφενός με το σχεδιασμό του μίγματος και αφετέρου με τις διαδικασίες ανάλυσης της συμπεριφοράς σε κόπωση του ασφαλτομίγματος στο πλαίσιο του αναλυτικού υπολογισμού και τη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος. Η πρόταση αυτή είναι άμεσα υλοποιήσιμη, υπό προϋποθέσεις, σε έργα Συστημάτων Παραχώρησης (PPP), όπου η διαχείριση της συντήρησης είναι αναπόσπαστο σκέλος και μπορεί να επεκταθεί και να αποτελέσει οδηγό και σε άλλα συστήματα έργων οδοστρωμάτων. el
heal.abstract The mechanical characterization of an asphalt mix is expressed through the stiffness modulus, which is a key parameter in characterization, ranking and design of mixes as well as in pavement design and therefore in the prediction of pavement performance, quality assurance procedures of new pavements and estimation of the structural condition of in service pavements. Dynamic modulus (E*) is a fundamental property of the asphalt mix since it captures the viscoelastic behavior of the asphalt mix for a wide range of temperature and loading frequencies. Several methodologies have been developed for the determination of stiffness modulus, based on various laboratory experimental setup. According to recent developments and researches the experimental setup widely used is the uniaxial compression test. The need of specialized equipment on the one hand, and its time consuming determination on the other, led to the development of international prediction algorithms for the estimation of E*, with the aim to substitute the laboratory experimental setup. Most recent, on a limited scale, international algorithms were developed in the frame of the new AASHTO method (MEPDG) configuration and are based on experimental determined values of E* through uniaxial compression setup. However, the applicability of these algorithms on various types of asphalt mixes is nor plainly defined and therefore, is investigated in the present thesis. More specifically, the investigation is based on the evaluation of international existing prediction algorithms on experimental mixes, whose composition is in accordance with national and international standards. The evaluation results are exploited for the configuration of a methodological framework for the development of new algorithms, with the aim to substitute the E* determination in the lab, with a quick but reliable procedure for the estimation of the E*. Valuable tool in the present investigation was the science of statistics, which was utilized for the analysis of numerous data included in the data base that was developed for the research needs of the present study. Τhe capping stone of the present research is the introduction of the estimated through prediction algorithms E* as an asphalt mix performance indicator. This indicator can be widely implemented aiming to the optimization not only of the asphalt mix design, but also of the asphalt mix behavior analysis due to fatigue, in the frame of analytical design procedures. An asphalt mix performance indicator that is a mechanical characteristic of the asphalt mix, attaches further benefits in the procedures in the frame of pavement maintenance management, since it is possible to estimate pavement behavior in the long term. This proposal is directly applicable, under certain conditions, to pavement concession systems, like PPP (Public Private Partnership), in which pavement maintenance and preservation is an integral part, and can be extended to serve as a guide to every pavement system. en
heal.advisorName Λοΐζος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Λοΐζος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Θεοδωρακόπουλος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Πλατή, Χριστίνα el
heal.committeeMemberName Γιαννής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κουρκουλής, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Ψαριανός, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Μπαδογιάννης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 227
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record