HEAL DSpace

Ανάπτυξη μειωμένης τάξης μοντέλου αντιδραστήρα χημικής απόθεσης από ατμό με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαπέτρου, Θεόδωρος-Νέστωρ el
dc.contributor.author Papapetrou, Theodoros-Nestor en
dc.date.accessioned 2016-11-07T07:46:39Z
dc.date.available 2016-11-07T07:46:39Z
dc.date.issued 2016-11-07
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43987
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13256
dc.rights Default License
dc.subject Χημική απόθεση από ατμό el
dc.subject Υπολογιστική ρευστοδυναμική el
dc.subject Πολλαπλότητα καταστάσεων el
dc.subject Μείωση τάξης μοντέλου el
dc.subject Ανάλυση κυρίων συνιστωσών el
dc.subject Μέθοδος των στιγμιοτύπων el
dc.subject Νευρωνικά δίκτυα el
dc.subject Ρύθμιση μη-γραμμικού προβλεπτικού μοντέλου el
dc.subject Chemical vapor deposition en
dc.subject Computational fluid dynamics en
dc.subject Multiplicity of states en
dc.subject Model order reduction en
dc.subject Proper orthogonal decomposition en
dc.subject Method of snapshots en
dc.subject Neural networks en
dc.subject Nonlinear model predictive control en
dc.title Ανάπτυξη μειωμένης τάξης μοντέλου αντιδραστήρα χημικής απόθεσης από ατμό με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα el
dc.title Development of a reduced order model of a chemical vapor deposition reactor with the method of principal component analysis and artificial neural networks en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υπολογιστικές μέθοδοι στη ρευστοδυναμική el
heal.classification Μοντελοποίηση και προσομοίωση el
heal.classification Μέθοδοι αυτόματου ελέγχου διεργασιών el
heal.classification Computational methods in fluid dynamics en
heal.classification Modeling and simulation en
heal.classification Automatic process control en
heal.classification Chemical vapor deposition en
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/e6ab3f6b562030c0c8396c8ff25de47e482748f3
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/f85383fcd7c211714084d7fca897998d7d759c5d
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/27816f4ec69ed8843971530e37dd60e6e4896238
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/e6ab3f6b562030c0c8396c8ff25de47e482748f3
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/f85383fcd7c211714084d7fca897998d7d759c5d
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/27816f4ec69ed8843971530e37dd60e6e4896238
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94001275
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-10-03
heal.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το σύστημα ενός κυλινδρικού, αξονοσυμμετρικού, κατακόρυφου αντιδραστήρα χημικής απόθεσης από ατμό, με ένα ακίνητο οριζόντιο θερμαινόμενο υπόστρωμα απόθεσης και ψυχόμενα τοιχώματα. Για πίεση λειτουργίας 1300 Pa, θερμοκρασία τοιχωμάτων 300 K, θερμοκρασία υποστρώματος 700 K και θερμοκρασία ρεύματος εισόδου 298 Κ, το σύστημα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλαπλότητας μονίμων καταστάσεων για παροχές εισόδου μεταξύ 2.3•10-5 kg/s και 5.0•10-5 kg/s, λόγω διαφορετικών πιθανών μηχανισμών ροής. Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή δυναμικού μοντέλου μειωμένης τάξης για έναν ευσταθή κλάδο καταστάσεων του παραπάνω συστήματος χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα από προσομοιώσεις και η χρήση του μοντέλου για την αυτόματη ρύθμιση του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, λήφθηκαν δεδομένα της δυναμικής απόκρισης των πεδίων ροής και θερμοκρασίας για διάφορες επιβολές στην παροχή, στο εύρος 1.5•10-5 kg/s - 6.0•10-5 kg/s, από προσομοιώσεις ενός λεπτομερούς μοντέλου του συστήματος με τη χρήση εμπορικού λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Από την επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, και με την εκπαίδευση κατάλληλων τεχνητών νευρωνικών δικτύων, κατασκευάστηκαν καταρχάς δύο υποψήφια μη γραμμικά μοντέλα διαφορετικής τάξης, τα οποία συγκρίθηκαν ως προς την ακρίβεια των προβλέψεών τους. Από τη σύγκριση προέκυψε ότι το ακριβέστερο μοντέλο είναι το χαμηλότερης τάξης, με μόνο μία χρονικά εξαρτώμενη παράμετρο και μέγιστο σχετικό σφάλμα κάτω από 1% σε σχέση με το λεπτομερές μοντέλο για όλες τις προβλέψεις που έγιναν. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια σε έναν ρυθμιστή προβλεπτικού μοντέλου για την αυτόματη ρύθμιση του συστήματος σε μια σειρά δοκιμών, όπου έγινε σύγκριση με την απόκριση σε μη αυτόματη ρύθμιση, που αποτελεί τη βιομηχανική πρακτική. Προέκυψε ότι για τις περιπτώσεις όπου δεν αλλάζει ο μηχανισμός ροής μεταξύ αρχικού και επιθυμητού σημείου, ο αυτόματος ρυθμιστής έχει συγκρίσιμη ή λίγο χειρότερη απόδοση από τον μη αυτόματο. Αντίθετα, όταν ο μηχανισμός ροής πρέπει να αλλάξει, μόνο ο αυτόματος ρυθμιστής καταφέρνει να οδηγήσει το σύστημα από τον έναν στον άλλο μηχανισμό. el
heal.abstract In the present thesis, the system of a cylindrical, axial symmetric, vertical chemical vapor deposition reactor with one unmoving horizontal heated deposition substrate and cooled walls is studied. For operating pressure 1300 Pa, wall temperature 300 K, substrate temperature 700 K and inlet flow temperature 298 K, the system is characterized by a multiplicity of steady states for inlet mass flow rates between 2.3•10-5 kg/s and 5.0•10-5 kg/s, due to the coexistence of competing physical mechanisms. The aim of the thesis is the construction of a dynamic, reduced order model for a stable branch of states of the aforementioned system using solely data from simulations and the use of said model for the automatic control of the system. For this purpose, data of the dynamic response of the flow and temperature fields for various inlet mass flow rate profiles, in the range 1.5•10-5 kg/s - 6.0•10-5 kg/s, were taken from simulations of a detailed model of the system using a commercial computational fluid dynamics software. The implementation of proper orthogonal decomposition assisted by artificial neural networks for the determination of the time-dependent coefficients yields two surrogate nonlinear model candidates of different order. After comparing the accuracy of the prediction of these models, it was found that the one with the lowest order, having only one time dependent parameter and a maximum relative error of less than 1% compared to the detailed model for all predictions performed, was the most accurate. This model was subsequently used in a model predictive controller for the automatic control of the system in a series of trials, and the responses were compared to those of manual control, which is the industrial practice. It was found that in the cases where the flow mechanism between the initial and set point does not change, the automatic controller has comparable or slightly worse performance than the manual one. However, when the flow mechanism has to change, only the automatic controller can successfully lead the system from the one mechanism to the other. en
heal.advisorName Μπουντουβής, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Σαρίμβεης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Τσιβιλής, Σωτήριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ) el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 122 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record