HEAL DSpace

Σχεδιασμός στεγάστρου σταδίου με το σύστημα θλιβόμενων-εφελκυόμενων δακτυλίων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαργιώλας, Θεόδωρος el
dc.contributor.author Margiolas, Theodoros en
dc.date.accessioned 2017-03-03T12:45:44Z
dc.date.available 2017-03-03T12:45:44Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44497
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13922
dc.rights Default License
dc.subject Στέγαστρα el
dc.subject Στάδια el
dc.subject Γήπεδα el
dc.subject Μεταλλικά στέγαστρα el
dc.subject Σχεδιασμός στεγάστρου σταδίου el
dc.subject Roofs en
dc.subject Canopy en
dc.subject Stadiums en
dc.subject Steel en
dc.subject Design of stadium roof en
dc.title Σχεδιασμός στεγάστρου σταδίου με το σύστημα θλιβόμενων-εφελκυόμενων δακτυλίων el
dc.title Design of stadium roof with compression-tension ring system en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μεταλλικές κατασκευές el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/6aa62585dd0180516223521f270569cb0146f613
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-02-03
heal.abstract Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η σχεδίαση και διαστασιολόγηση μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου, συστήματος εφελκυόμενων-θλιβόμενων δακτυλίων. Το υπό μελέτη γήπεδο είναι αυτό της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός στεγάστρου πλήρους κάλυψης με περιμετρικό κέλυφος, το οποίο θα είναι στατικώς αποδοτικό, εκμεταλλευόμενο την λειτουργία των δακτυλίων. Αναφέρονται διάφορα ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των σταδίων και των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Γίνεται παρουσίαση των συνήθων στατικών συστημάτων των στεγάστρων. Αναλύεται η στατική λειτουργία του τροχού και των δακτυλίων σε διάφορες παραλλαγές τους. Η προκαταρκτική μελέτη υλοποιήθηκε στο AutoCAD και αφορά την σχεδίαση του μεταλλικού φορέα, βασιζόμενη σε μετατροπές που πρέπει να γίνουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για την άρτια λειτουργία του συστήματος. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζονται ορισμένες απαιτήσεις θέασης και προστασίας. Κατά την στατική ανάλυση του φορέα, λήφθηκαν υπόψη μόνιμες, κινητές και σεισμικές δράσεις επ’ αυτού. Για τον υπολογισμό των φορτίων λόγω ανέμου, έγινε προσομοίωση στο Flow Design, ενώ για τα υπόλοιπα φορτία ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον EN 1991 τιμές. Οι καταστάσεις σχεδιασμού λήφθηκαν σύμφωνα με τον EN 1990. Η προσομοίωση του φορέα, των φορτίων και των αναλύσεων έγινε με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων στο SOFiSTiK. Πραγματοποιήθηκαν γραμμικές ελαστικές αναλύσεις (LA) και γεωμετρικώς μη γραμμικές, ελαστικές αναλύσεις (GNA) με θεωρία τρίτης τάξης. Για την αντισεισμική μελέτη ακολουθήθηκε ο EN 1998. Η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος των μελών και των συνδέσεων του φορέα βασίστηκαν στον EN 1993. Σχεδιάστηκαν αναλυτικά σχέδια λεπτομερειών για κάθε σύνδεση. Τέλος, συντάχθηκε πλάνο των φάσεων ανέγερσης του φορέα στο Tekla. Οι δακτύλιοι παρουσίασαν την κύρια ανάληψη των φορτίων που επιβλήθηκαν, σχεδόν αποκλειστικά μέσω αξονικών εντάσεων. Σημαντικές παράμετροι στην ενίσχυση της λειτουργίας τους αποτέλεσαν τόσο η αρθρωτή σύνδεση των κύριων φορέων με τα υποστυλώματα, όσο και η αρθρωτή έδραση των τελευταίων επί του εδάφους. Αυτές προσφέρουν στον φορέα ελευθερία στροφής και ευκαμψία. el
heal.abstract The object of this study is the design and dimensioning of a steel, compression-tension ring roof. Toumba stadium in Thessaloniki is the one that is being investigated. The aim of the study is the design of a complete coverage roof with a perimetrical shell, which is statically efficient by exploiting the function of the rings. Various historical information on the evolution of stadiums in general and football stadiums is mentioned. Moreover, the usual static systems of roofs are presented. The static function of the ring in different variants is analyzed. The preliminary study was implemented in AutoCAD and includes the design of the steel roof and its components, based on changes to be made to the existing infrastructure for the smooth running of the system. Furthermore, some viewing and protection requirements are being secured. During the static analysis, permanent, mobile and seismic loads were considered. For the calculation of wind loading, wind flow was simulated in Flow Design, while the rest of the loads were calculated in accordance with EN 1991. The design situations were based on EN 1990. The simulation model was created using finite elements in SOFiSTiK. Linear elastic (LA) and geometrically non-linear, elastic analysis (GNA) using the third order theyore were made. For the seismic study, EN 1998 was followed. The steel members and connections were designed and checked as provided by EN 1993. Additionally, detailed drawings for every connection were designed. Finally, a construction stages plan was drafted in Tekla. Conclusively, the rings showed the main assumption of the loads imposed, almost exclusively through axial forces. Important parameters for the strengthening of their function were both the joint connection of the main carriers with the columns and the hinged support conditions of the columns to the ground. These facts offer freedom of rotation and flexibility to the structure. en
heal.advisorName Βάγιας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ραυτογιάννης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 171 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record