HEAL DSpace

Σύγχρονες μορφές επενδύσεων στον τουρισμό. Ζητήματα ιδιοκτησίας της γης και κοινωνικά διακυβεύματα. Η περίπτωση της Costa Navarino.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βλάση, Αναστασία el
dc.contributor.author Vlasi, Anastasia en
dc.date.accessioned 2017-03-09T10:14:02Z
dc.date.available 2017-03-09T10:14:02Z
dc.date.issued 2017-03-09
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44588
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5826
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχαιακή Εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός (Κατ. Α')". el
dc.rights Default License
dc.subject Ιδιοκτησία γης el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Επενδύσεις el
dc.subject Land ownership en
dc.subject Tourism en
dc.subject Investments en
dc.title Σύγχρονες μορφές επενδύσεων στον τουρισμό. Ζητήματα ιδιοκτησίας της γης και κοινωνικά διακυβεύματα. Η περίπτωση της Costa Navarino. el
dc.title New investment forms in tourism. Issues of land ownership and social challenges. The case of Costa Navarino. en
heal.type masterThesis
heal.classification Χωροταξία / Περιφερειακός Σχεδιασμός el
heal.classification Πολεοδομία / Αστικός Σχεδιασμός el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/53cd995bc165c59948b1e65ef5a7aa66285211c2
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-10-20
heal.abstract Οι νέες οικονομικές συνθήκες, όπως και οι αναδιαρθρωτικές απαιτήσεις και νομοθετικές αλλαγές που τις συνοδεύουν, έρχονται να μετασχηματίσουν το υπάρχον καθεστώς ιδιοκτησίας γης, με στόχο τη διευκόλυνση και επέκταση των νέων επενδυτικών μορφών στο χώρο. Ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζεται ως «μοχλός» οικονομικής ανάπτυξης, προσφέροντας ένα πεδίο παραγωγής νέων τουριστικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων, μέχρι σήμερα, περιοχών υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των νέων αυτών προϊόντων. Οι πρόσφατες τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον ελληνικό χώρο, αν και μεμονωμένες, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των σύγχρονων απαιτήσεων και λειτουργούν ως υπόδειγμα για τη χάραξη των νέων επενδυτικών κατευθύνσεων για την αξιοποίηση της γης, μετασχηματίζοντας ριζικά τους όρους παραγωγής του χώρου και τις κοινωνικές σχέσεις γύρω από αυτόν. Η παρούσα εργασία μελετά την περίπτωση της Costa Navarino και την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στη Μεσσηνία, την μοναδική σε λειτουργία μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη χωρική διάσταση των μεταβολών που επιφέρει η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και στα κοινωνικά διακυβεύματα που αναδεικνύονται σε αυτήν την διαδικασία. Εντοπίζονται στοιχεία μετασχηματισμού των κοινωνικών δυναμικών στην περιοχή μελέτης, αλλά οι τάσεις διάχυσης ή συγκέντρωσης των ωφελειών σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, μελετάται ο ρόλος του κρατικού σχεδιασμού, στην κατεύθυνση προώθησης της επενδυτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα διασφάλισης της προστασίας αυτής της κρίσιμης περιβαλλοντικά περιοχής. Τέλος, διερευνώνται οι ευρύτερες μεταβολές στην ανάπτυξη του χώρου, που σηματοδοτεί η γενίκευση του επενδυτικού αυτού υποδείγματος και σε άλλες περιοχές, αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας. el
heal.abstract The new economic conditions, as well as the restructuring requirements and legislative changes that accompany them, transform the existing land ownership structure, aiming to facilitate and expand new investment forms in space. Tourism is presented as a “lever” for economic development, offering a field for creating new tourism products, tailored to the needs of the international market. In this context, the utilization of unexploited, until today, areas of high conservation interest is an important tool for the development of these new products. Recent tourist large-scale investments in Greece, although not fully expanded, are good examples of current requirements and serve as a model for the development of new investment guidelines for the utilization of land, transforming radically the production of space and social relationships. The current thesis studies the case of Costa Navarino and the Integrated Tourist Development Area in Messinia, the only one fully operating in Greece until today, focusing on the spatial transforms resulting from the investment implementation, but also on the social issues that emerge in this process. New social dynamics, as well as elements of diffusion or concentration of benefits in the study area are presented. In addition, the role of state planning, in the direction to ensure the investment process and at the protection of this critical environmental area at the same time, is questioned. In this context, broader changes of space development, by the generalization of the new investment model in other areas of high conservation value, are studied. en
heal.advisorName Μαντουβάλου, Μαρία el
heal.advisorName Mantouvalou, Maria en
heal.committeeMemberName Βαΐου, Κωνσταντίνα el
heal.committeeMemberName Παγώνης, Θάνος el
heal.committeeMemberName Μαντουβάλου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Vaiou, Konstantina en
heal.committeeMemberName Pagonis, Thanos en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 88
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record