HEAL DSpace

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Εντοπισμού Ανενεργών Λατομείων μέσω Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης Landsat 5 & 8 Διαχρονικών Απεικονίσεων και Ιεράρχησης τους προς Ανάπλαση σε Περιβάλλον Γ.Σ.Π (GIS)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσένη, Ξανθή el
dc.contributor.author Tseni, Xanthi en
dc.date.accessioned 2017-05-30T09:02:20Z
dc.date.available 2017-05-30T09:02:20Z
dc.date.issued 2017-05-30
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44936
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6450
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “ Γεωπληροφορική" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανενεργά λατομεία el
dc.subject Αντικειμενοστρεφής ανάλυση el
dc.subject Χρήσεις γης el
dc.subject Μοντελοποιημένη διαδικασία ψηφιδωτών el
dc.subject Δήμος Μεγαρέων el
dc.subject Inactive quarries
dc.subject Object-Oriented Analysis
dc.subject Municipality of Megareon
dc.title Μεθοδολογικό Πλαίσιο Εντοπισμού Ανενεργών Λατομείων μέσω Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης Landsat 5 & 8 Διαχρονικών Απεικονίσεων και Ιεράρχησης τους προς Ανάπλαση σε Περιβάλλον Γ.Σ.Π (GIS) el
heal.type masterThesis
heal.classification ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/0470dde7ed974578bbc4961549816f7b254efcb2
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-01-17
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εντοπισμός των λατομικών χώρων και η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξής των μέσω της τηλεπισκόπησης και ειδικότερα της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης, με κύριο στόχο τη συγκρότηση ενός Μεθοδολογικού Πλαισίου καθολικής χρήσης, προκειμένου να γίνει συλλογή γνώσης και επιλογής της καλύτερης δυνατής ιεράρχησης των λατομικών περιοχών με τελικό σκοπό τη διάθεση των περιοχών και την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Η επιλογή της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης πλεονεκτεί των υπολοίπων, γιατί συνδυάζει τη δημιουργία αντικειμένων μέσω της διαδικασίας κατάτμησης της εικόνας και τις σχέσεις ιεραρχίας και τοπολογίας μεταξύ των αντικειμένων. Το δεύτερο σκέλος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Γ.Σ.Π και των μοντελοποιημένων διαδικασιών παρέχοντας τη δυνατότητα της επιλογής των ψηφιδωτών δεδομένων για ανάλυση. Η ανάλυση των ψηφιδωτών παίζει ουσιαστικό ρόλο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πληθώρα κριτηρίων, συνεπώς και αλληλεπίθεση. Αρχικά επιλέχθηκαν τρεις δορυφορικές εικόνες Landsat στο χρονικό διάστημα 1986 - 2015 των δεκτών Landsat 5 και 8. Η ανάπτυξη της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης, για την επίτευξη των στόχων της, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού eCognition 8.64 της εταιρίας DEFINIENS Imaging GmbH δημιουργώντας μια βάση γνώσης σε αντικειμενοστρεφές περιβάλλον. Επιπλέον, για την επίτευξη της διερεύνησης χρησιμοποιείται παρόμοια λογική επεξεργασία μεταξύ των διαφορετικών απεικονίσεων, προκειμένου να εξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Η ανάλυση των απεικονίσεων Landsat περιέλαβε τρία επίπεδα κατάτμησης και ταξινόμησης. Στο πρώτο επίπεδο πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των κύριων κατηγοριών κάλυψης γης που επικρατούν στην περιοχή. Στο τρίτο επίπεδο κατάτμησης έγινε διαχωρισμός των λατομείων και του περιβάλλοντος χώρου της εξόρυξης πετρωμάτων από τις υπόλοιπες χρήσεις. Τέλος, το δεύτερο επίπεδο κατάτμησης αποτελεί το βασικό επίπεδο εξαγωγής της ταξινόμησης των χρήσεων γης, σε α) βλάστηση, β) θάλασσα, γ) τεχνητές επιφάνειες, δ) λατομεία και ε) περιβάλλουσα περιοχή της εξόρυξης πετρωμάτων. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν δείγματα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο δεύτερο επίπεδο ταξινόμησης για κάθε εικόνα χωριστά. Η εξαγωγή των λατομείων από την προαναφερθείσα μέθοδο εισάγεται στο μοντέλο ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψηφιδωτό κόστους, το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια (περιβαλλοντικά, γεωλογικά, κοινωνικο-οικονομικά). Επιλέχθηκε η περιοχή του Δήμου Μεγαρέων ως υπόβαθρο της Μελέτης Εφαρμογής για το προτεινόμενο Μεθοδολογικό Πλαίσιο, διότι αν και μοιάζει ευνοημένη περιοχή λόγω γεωγραφικής θέσης (μεγάλο θαλάσσιο μέτωπο, Γεράνεια όρη, ανεπτυγμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο), στην πραγματικότητα η περιοχή στερείται αστικού πρασίνου, αθλητικών χώρων, χώρων αναψυχής κ.α., ενώ παράλληλα δεν αξιοποιεί εγκατελειμμένους χώρους οδηγώντας τη σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λέξεις κλειδιά: Ανενεργά Λατομεία, Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση, Χρήσεις Γης Μοντελοποιημένη Διαδικασία Ψηφιδωτών, Δήμος Μεγαρέων, el
heal.abstract The objective of this thesis is the identification of quarries via remote sensing and in particular object – based image analysis (OBIA), establishing a methodological framework, with universal use, in order το accumulate knowledge and indicate an optimal hierarchy of quarries with the ultimate purpose of disposal area and serve societal requirements. The object – based image analysis (OBIA) is advantageous because it combines object creation by image segmentation and the hierarchical topology relation between objects. Furthermore GIS use and modeling procedures, make it feasible to choose the raster structure of data or analysis. It plays a substantial role in cases where there are plenty criteria involved and continuous overlaid layers. Three multitemporal (Landsat 5 and 8) images were selected from 1986 to 2015. The research was carried out using the eCognition 8.64 program from DEFINIENS Imaging GmbH by creating an object Based knowledge base. The different satellite images were analyzed with the same procedures in order to extract comparable results. The analysis of Landsat images included three levels of classification. In the first level, the different types of land cover that have been developed in the region are being classified i) vegetation, ii) sea, iii) bare land, iv) artificial surface and v) other. In the third level, quarries were identified from remaining classes and the second level was the level of the main classification. It is also noted that no training samples were used. The evaluation of the results take place for the second level of classification for each image separately. Then identification and extraction of quarries were introduced in the model in order to create a cost raster which includes all the criteria (environmental, geological, social- economic). As an area for the Application Study was selected the municipality of Megara. This particular municipality was chosen because although it seems as a favored region by its location (big water front, Geraneia Mountain and developed road and rail network) in fact there is no urban landscape, lack sport facilities and no use of abandoned areas. All of these lead to environmental degradation. For the above reasons, the Municipality of Megara is an appropriate case study of checking the proposed methodological framework. en
heal.advisorName Αργιαλάς, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Αργιαλάς, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Φώτης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Καράτζαλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 203 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα