HEAL DSpace

Σύστημα Yποστήριξης Aποφάσεων για επιλογή επενδυτικών σχεδίων σε συνθήκες αβεβαιότητας με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μαθηματικού προγραμματισμού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pechak, Olena en
dc.date.accessioned 2017-06-22T09:24:36Z
dc.date.available 2017-06-22T09:24:36Z
dc.date.issued 2017-06-22
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/45083
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2358
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Decision making, uncertainty, portfolio selection, project selection en
dc.subject Yποστήριξη Aποφάσεων, αβεβαιότητα, χαρτοφυλάκιο έργων, πολυκριτηριακές μέθοδοι υποστήριξης της απόφασης el
dc.title Σύστημα Yποστήριξης Aποφάσεων για επιλογή επενδυτικών σχεδίων σε συνθήκες αβεβαιότητας με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μαθηματικού προγραμματισμού el
dc.title Α Decision Support System for project selection under uncertainty using multicriteria analysis and mathematical programming en
dc.contributor.department Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας el
heal.type doctoralThesis
heal.classification Operations research en
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-06-19
heal.abstract Η παρούσα διατριβή αναπτύσσει μια μέθοδο που βοηθά στην πραγματοποίηση μιας επιλογής βήμα-βήμα και με διαφάνεια. Η βασική ιδέα έγκειται στο διαχωρισμό των προτάσεων έργων σε τρία ξεχωριστά σύνολα. Η προσέγγιση δεν είναι εντελώς νέα, οι κανόνες όμως αυτού του διαχωρισμού είναι καινοτόμοι. Βασική ιδέα της επαναληπτικής τριχοτομικής προσέγγισης (Iterative Trichotomic Approach - ITA) είναι η ταξινόμηση των έργων σε τρία σύνολα: τα πράσινα έργα (που επιλέγονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες), τα κόκκινα έργα (οριστικά αποκλεισμένα από το τελικό χαρτοφυλάκιο) και τα γκρίζα έργα που επιλέγονται σε ορισμένες περιπτώσεις (αλλά όχι όλες). Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου έργων από ένα ευρύτερο σύνολο προτάσεων (ένα υποσύνολο έργων θεωρείται ως "χαρτοφυλάκιο έργων"), βελτιστοποιώντας ως προς ένα ή περισσότερα κριτήρια και ικανοποιώντας συγκεκριμένους περιορισμούς. Στο παρελθόν, η συνηθισμένη λύση ήταν η κατάταξη των έργων χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα κριτήρια και η επιλογή των πρώτων κατά σειρά που ικανοποιούν αθροιστικά τον περιορισμό του προϋπολογισμού. Ωστόσο, στην πράξη η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Σε αντίθεση με τα οικονομικά προβλήματα (π.χ. προβλήματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου), τα έργα αυτά είναι ακέραιες μεταβλητές που δεν διαιρούνται, και κατά συνέπεια η πολυκριτηριακή ανάλυση της απόφασης και ο μαθηματικός προγραμματισμός αποτελούν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία. Στην παρούσα εργασία, προχωράμε ένα βήμα παρακάτω, εξετάζοντας την εγγενή αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να ποικίλει στη φύση, με την πιο σημαντική να είναι η μελλοντική απόδοση του έργου. el
heal.abstract This thesis develops a method that helps to perform a selection in a step-wise and transparent way. The core idea lies in the separation of project proposals into three separate sets. The approach is not totally new, but the rules of this separation are novel. The basic idea of the proposed Iterative Trichotomic Approach (ITA) is the classification of projects into three sets: the green projects (selected under all circumstances), the red projects (definitely excluded from the final portfolio) and the grey projects which are chosen in some (but not all) cases. The main focus is on building a balanced project portfolio from a wider set of proposals (a subset of projects is considered as a “portfolio of projects”), optimizing one or more criteria and satisfying specific constraints. In past, the usual solution was to rank projects using one or more criteria and choose the top ranking ones that cumulatively satisfy a budget limitation. However, in real world there are many circumstances that complicate the process of decision making. Unlike in financial problems (e.g., portfolio optimization problems), these projects are integer variables which are not divisible, and hence, Multiple Criteria Decision Analysis and mathematical programming are the most appropriate tools. In this work, we are taking a step further, and we address the inherent uncertainty which can vary in nature, the most prominent type being the future project performance. en
heal.sponsor I wish to acknowledge the great support provided to me by the State Scholarship Foundation (IKY). en
heal.advisorName Γεώργιος, Μαυρωτάς el
heal.advisorName George, Mavrotas el
heal.committeeMemberName Δανάη, Διακουλάκη el
heal.committeeMemberName Ιωάννης, Καλογήρου el
heal.committeeMemberName Χάρης, Δούκας el
heal.committeeMemberName Σεβαστιανός, Μοιρασγεντής el
heal.committeeMemberName Carlos, Antunes en
heal.committeeMemberName Ιωάννης, Ψαρράς el
heal.academicPublisher Σχολή Χημικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages xx, 141
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα