HEAL DSpace

Προσαρμογές των ρυθμιστικών παραμέτρων εισόδου και αυτοματισμοί στο περιβάλλον εργασίας ελεύθερου λογισμικού GNSS

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λιώλης, Δημήτριος el
dc.contributor.author Liolis, Dimitrios en
dc.date.accessioned 2017-12-04T11:45:36Z
dc.date.available 2017-12-04T11:45:36Z
dc.date.issued 2017-12-04
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46026
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14935
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δορυφορικός εντοπισμός el
dc.subject RINEX en
dc.subject Precise point positioning en
dc.subject Παρατηρήσεις φάσης el
dc.subject Παρατηρήσεις ψευδοαπόστασης el
dc.subject Παρατηρήσεις doppler el
dc.subject GNSS en
dc.subject Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης el
dc.subject RTKLIB en
dc.subject TEQC en
dc.title Προσαρμογές των ρυθμιστικών παραμέτρων εισόδου και αυτοματισμοί στο περιβάλλον εργασίας ελεύθερου λογισμικού GNSS el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Δορυφορική γεωδαισία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-09-27
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων GNSS, με παρουσίαση παραδοσιακών και νέων μεθόδων, καθώς και της τρέχουσας κατάστασης του σχηματισμού των δορυφόρων GNSS. Παράλληλα παρουσιάζεται η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας η οποία, με χρήση ελεύθερων λογισμικών τρίτων (TEQC, RTKLIB), παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, φιλικό προς το χρήστη, όπου αξιοποιούνται πλήρως τα προαναφερθέντα λογισμικά, ενώ παρέχονται και επιπλέον λειτουργίες. Στο Α’ Μέρος γίνεται η ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με τις μέχρι τώρα σε χρήση τεχνικές, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δορυφορικής γεωδαισίας, ενώ στο Β’ Μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI». Αναλυτικότερα όσο αφορά το Α’ Μέρος, στο Κεφ. 1 γίνεται η παρουσίαση των Παγκοσμίων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (Global Navigation Satellite Systems – GNSS), τόσο των παραδοσιακών (GPS, GLONASS), όσο και των ανερχόμενων (Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS), με αναφορά ιστορικών στοιχείων και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης των δορυφόρων του κάθε συστήματος. Στο Κεφ. 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία καταγραφής και επίλυσης δεδομένων GNSS, με ανάλυση των παρατηρήσεων που είναι δυνατές σε μετρήσεις GNSS. Στο Κεφ. 3 αναλύονται συνοπτικά μερικές από τις κυριότερες πηγές σφαλμάτων στις μετρήσεις των συστημάτων GNSS. Στο Κεφ. 4 παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή των αρχείων RINEX, καθώς και ορισμένων συμβατικών αρχείων ανταλλαγής δεδομένων, όπως έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται από την IGS (International GNSS Service). Στο Κεφ. 5 παρουσιάζονται τα ελεύθερα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στην πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI», (RNXCMP, TEQC, RTKLIB) για εξοικείωση του χρήστη με τις λειτουργίες τους, αλλά και για ανάδειξη των διαφορών τους με την προαναφερθείσα πλατφόρμα, μαζί με μια ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική επεξεργασία δεδομένων GNSS, PPP (Precise Point Positioning). Στο Β’ Μέρος στο Κεφ. 1 προσδιορίζεται το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας, ενώ στο Κεφ. 2 παρουσιάζονται οι στόχοι – υποστόχοι οι οποίοι τέθηκαν με την έναρξη ανάπτυξής της.Στο Κεφ. 3 γίνεται παρουσίαση των προκλήσεων οι οποίες προέκυψαν κατά τη δημιουργία της πλατφόρμας, καθώς και τεχνική ανάλυση των μεθόδων ανάπτυξής της. Στο Κεφ. 4 γίνεται μια παρουσίαση μιας τυπικής ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα από ένα μέσο χρήστη. Στο Κεφ. 5 αναλύονται τα συμπεράσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας, καθώς και μελλοντικές αναθεωρήσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωσή της. el
heal.abstract The present thesis presents the Global Navigation Satellite Systems’ (GNSS) data processing techniques, with the display of both traditional and new methods, as well as the current GNSS constellation state. At the same time we present the platform which was developed for the needs of this thesis which, with the aid of third party developed, open source programs (TEQC, RTKLIB), offers a complete, user-friendly environment where the aforementioned programs are being put to full use, while extra capabilities are also available. In Part A’ we analyze the theoretical background of the traditional processing techniques, as well as the latest advancements in the area of Satellite Geodesy, while in Part B’ the platform “GNSS ‘L’ GUI” is being presented in detail. More specifically, as long as Part A’ is concerned, in Ch. 1 we present Global Navigation Satellite Systems – GNSS, both traditional (GPS, GLONASS) and uprising ((Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS), mentioning historical facts as well as a current satellite situation review of each system. In Ch. 2 we present the current methods for storing and processing GNSS data, analyzing all possible GNSS observations. In Ch. 3 some of the main error sources in GNSS data processing are being briefly analyzed. In Ch. 4 we present the RINEX files structure, as well as some conventional data exchange files, created and used by IGS (International GNSS Service). In Ch. 5 we present the open source programs used by «GNSS ‘L’ GUI» platform (RNXCMP, TEQC, RTKLIB) in order not only to familiarize the user with their use, but also to pinpoint their differences with the aforementioned platform, as well as a brief reference of the PPP (Precise Point Positioning) GNSS processing method. In Part B, Ch.1 we define the problem which led to the need of creating such a platform while in Ch. 2 we present the targets and sub-targets which were set in the beginning of its development. In Ch. 3 we present the challenges which came up while developing the platform, as well as a technical analysis of the methods used for its development. In Ch. 4 we present a typical data analysis, which may be performed with the platform by an average user. In Ch. 5 we analyze the conclusions of working with the platform, as well as future suggestions which will lead to its furthermore development. en
heal.advisorName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Γκίκας, Βασίλειος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 229 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα