HEAL DSpace

Προσδιορισμός συνάρτησης διόρθωσης της μέτρησης μήκους σε εξωτερικό χώρο χωρίς την χρήση ανακλαστήρα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Νταγιάννης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Ntagiannis, Georgios en
dc.date.accessioned 2018-01-24T09:42:00Z
dc.date.available 2018-01-24T09:42:00Z
dc.date.issued 2018-01-24
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46277
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14880
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χωρίς ανακλαστήρα el
dc.subject Εξωτερικός χώρος el
dc.subject Μετρήσεις el
dc.subject Συνάρτηση el
dc.subject ΟΓΣ el
dc.subject Reflectorless en
dc.subject Outdoors el
dc.subject Formula el
dc.subject Total station el
dc.subject Measurements el
dc.subject Metrology en
dc.subject Measurements and laboratory procedures en
dc.title Προσδιορισμός συνάρτησης διόρθωσης της μέτρησης μήκους σε εξωτερικό χώρο χωρίς την χρήση ανακλαστήρα el
dc.title Determination of the correction formula of outdoors reflectorless distance measurement en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μετρολογία el
heal.classification Μετρήσεις και εργαστηριακές διαδικασίες el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/593bcfd60ae9b1494cd29bf764e2d260af68fc3b
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/593bcfd60ae9b1494cd29bf764e2d260af68fc3b
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-10-25
heal.abstract Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αυτής αποτελεί ο προσδιορισμός συνάρτησης διόρθωσης του μήκους χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα σε εξωτερικό χώρο, με τη χρήση συγκεκριμένων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ακριβείας. Η εργασία αυτή αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της τεχνολογίας των μετρήσεων μήκους η οποία καταλήγει στα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Περιγράφονται αναλυτικά η τεχνολογία των laser καθώς και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιεί κάθε σταθμός. Επίσης αναλύονται τα πλεονεκτήματα της μέτρησης χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν στις μετρήσεις αυτές. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια αναφορά στο αντικείμενο εργασίας και τις προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία διερεύνησης δηλαδή πως οργανώνονται οι μετρήσεις στον εξωτερικό χώρο, ο έλεγχος της μέτρησης του μήκους καθώς και η μεθοδολογία μοντελοποίησης και προσαρμογής συναρτήσεων στα πειραματικά δεδομένα με την χρήση κατάλληλου λογισμικού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά και οι Ολοκληρωμένοι Γεωδαιτικοί Σταθμοί που επιλέγονται και απεικονίζονται σε πίνακες και διαγράμματα τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που διεξάχθηκαν και ο σχολιασμός αυτών των μετρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η μοντελοποίηση και προσαρμογή συναρτήσεων στα πειραματικά δεδομένα ανά απόσταση και ανά υλικό για τη διόρθωση του μήκους. Επίσης, γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης αυτών των συναρτήσεων για τη διευκόλυνση στη χρήση τους από τους χρήστες. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται πίνακες που παρουσιάζουν και για τους τρεις Ολοκληρωμένους Γεωδαιτικούς Σταθμούς που εξετάζονται ,τα ποσοστά μη αποδεκτών μετρήσεων σε ποια υλικά και ποιες αποστάσεις παρατηρούνται. Έτσι αξιολογείται η επίδοσή τους στα διάφορα υλικά και αποστάσεις αλλά και σε ποιες περιπτώσεις οι διαφορές τους αποκλίνουν από την πραγματική τιμή (μέτρηση σε ανακλαστήρα). Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από την μοντελοποίηση και την επεξεργασία των μετρήσεων ενώ γίνονται προτάσεις για να διεξαχθούν και άλλες έρευνες και πειράματα γι’ αυτό το θέμα. el
heal.abstract This diploma thesis consists of six chapters: In the first chapter there is a historical retrospective of the length measurement technology that concludes with today's technological situation. The laser technology as well as the measurement methods used by each station are described in detail. It also analyzes the advantages of the measurement without the use of a reflector as well as the factors that influence these measurements. At the end of the chapter there is a reference to the work object and previous research done abroad. In the second chapter the investigation methodology is described, namely how the measurements are organized in the external space, the control of the length measurement as well as the methodology of modeling and adapting formulas to the experimental data using the MatLAb software. The third chapter describes the materials and the Total Stations selected and displayed in tables and diagrams the results from the measurements carried out and the annotation of these measurements. In the fourth chapter, the experimental data are modeled and adapted in formula by distance and material so as to correct the error of the length’s measurement. An attempt is also made to group these formulas for the facilitation on users. In the fifth chapter, are shown tables that examine in which materials and what distances are observed the percentages of unacceptable measurements. In this way, not only is their performance on different materials and distances evaluated, but also is observed in which cases there are differences from the actual length’s value. Finally, the sixth chapter summarizes the conclusions drawn from the modeling and processing of the measurements, while propositions. en
heal.advisorName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 242 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα