HEAL DSpace

Εναλλακτική λύση σχεδιασμού της υφιστάμενης γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου ως σύμμικτης κατασκευής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τοπαλίδου, Ελισάβετ el
dc.contributor.author Topalidou, Elisavet en
dc.date.accessioned 2018-02-02T12:05:11Z
dc.date.available 2018-02-02T12:05:11Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46389
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15048
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σύμμικτες γέφυρες el
dc.subject Πλαισιωτές γέφυρες el
dc.subject Αντιρρήδες el
dc.subject Τριών ανοιγμάτων el
dc.subject Ισθμός της Κορίνθου el
dc.subject Composite bridges en
dc.subject Rigid frame bridges en
dc.subject Braces en
dc.subject Three-span en
dc.subject Isthmus of Corinth en
dc.title Εναλλακτική λύση σχεδιασμού της υφιστάμενης γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου ως σύμμικτης κατασκευής el
dc.title Alternative design of the existing bridge of the Isthmus of Corinth as a composite construction en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γέφυρες el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/86beb2fe673a4eb7ff875420da9053bd406e19bb
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-11-06
heal.abstract Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός μια σύμμικτης γέφυρας ως εναλλακτικής πρότασης στην υπάρχουσα προεντεταμένη, οδική γέφυρα της Ολυμπίας Οδού, στην Διώρυγα της Κορίνθου. Επιλέχτηκε πλαισιωτή γέφυρα τριών ανοιγμάτων, 45 m – 85 m – 45 m, συνολικού μήκους 175 m, με καμπύλη χάραξης σταθερής ακτίνας 650 m. Το κατάστρωμα, πλάτους 14.5 m, αποτελείται από δυο συγκολλητές κύριες δοκούς σχήματος Ι, συνδεόμενες με αμφιπροέχουσες, συγκολλητές διαδοκίδες κοντά στο άνω πέλμα και με οριζόντιους σύνδεσμους δυσκαμψίας στο κάτω πέλμα, ώστε να σχηματίζεται οιωνεί κιβώτιο και να παραλαμβάνεται με αυτό το τρόπο η στρέψη. Στηρίζεται σε τέσσερις αντιρρήδες και τέσσερα σφαιρικά εφέδρανα στα άκρα του καταστρώματος. Έγινε προδιαστασιολόγηση των χαλύβδινων στοιχείων, κύριων δοκών και διαδοκίδων, και υπολογίσθηκαν τα φορτία στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας. Εν συνέχεια έγιναν οι συνδυασμοί των φορτίσεων και επιλέχθηκαν τα κατάλληλα δομικά υλικά καθώς και τρόποι εξασφάλισης της ανθεκτικότητας και προστασίας τους. Ο φορέας της γέφυρας προσομοιώθηκε με τριδιάστατο μοντέλο και στη συνέχεια επιβλήθηκαν οι συνδυασμοί των φορτίσεων και διαστασιολογήθηκαν τα μέλη του για οριακές καταστάσεις αστοχίας (ΟΚΑ) και λειτουργικότητας (ΟΚΛ) καθώς και για την φάση κατασκευής. Ακολούθησε ο υπολογισμός των αδρανειακών μεγεθών της μεταλλικής και της σύμμικτης διατομής. Υπόψη ελήφθησαν και οι δευτερογενείς επιρροές ερπυσμού και συστολής ξήρανσης. Για τον υπολογισμό των εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών των μελών του φορέα, χρησιμοποiήθηκε το λογισμικό SOFISTIK. el
heal.abstract The object of the present thesis is the design of a composit e bridge, as an alternat ive to the already existing 225 - meter pretensioned road bridge , of the Oly mpia Odos at Korinthos canal. The type of bridge selected here is a three - span, 45m - 85m - 45m, (total length 175 m), rigid frame bridge with a fixed - radiu s (650m) design curve. The deck, 14,5 m wide, is comprised of two welded type - I main girders, that are connected with welded transverse beams near the upper section, and horizontal stiffeners near the lower section, in order to create a pseudo - box girder cross section , which will receive the torsion. It is supported by four incli ned braces and four spherical bearings at its edges . Predimensioning of steel elements, main beams and struts was made, and the loads in the construction and operation phase were calculated. Then, load combinations were made and the appropriate building ma terials were selected as well as ways of ensuring their durability and protection. The bridge was simulated with a three - dimensional model and then the load combinations were imposed and its members dimensioned for ultimate limit state (ULSs) and service l imit state (SLS) as we ll as for the construction stages . Subsequently, the calculation of the static properties and inerti al values of the steel and the co mposite cross section s was comple ted. Secondary inf luences of creep and drying shrinkage were also ta ken into account. For the calculation of the forces and moments , stresses and deformations of the bridge, the software SOFISTIK was used en
heal.advisorName Βάγιας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Βάγιας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ραυτογιάννης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 99 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα