HEAL DSpace

Επιπτώσεις της προσθήκης ανανεώσιμων υποκατάστατων στην λιπαντική ικανότητα ναυτιλιακών καυσίμων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ηλιόπουλος, Ηλίας el
dc.contributor.author Iliopoulos, Ilias en
dc.date.accessioned 2018-02-14T09:51:19Z
dc.date.available 2018-02-14T09:51:19Z
dc.date.issued 2018-02-14
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46480
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12916
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φυσικοχημικές ιδιότητες el
dc.subject Βιοντήζελ el
dc.subject Ναυτιλιακά καύσιμα el
dc.subject Λιπαντική ικανότητα el
dc.subject Επιπτώσεις el
dc.subject Psysicochemical properties en
dc.subject Biodiesel en
dc.subject Marine Fuels el
dc.subject Lubricity el
dc.subject Effects el
dc.title Επιπτώσεις της προσθήκης ανανεώσιμων υποκατάστατων στην λιπαντική ικανότητα ναυτιλιακών καυσίμων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ναυτιλιακά καύσιμα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-09-28
heal.abstract Η βιομηχανία της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά και η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορές αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, προκαλώντας ταυτόχρονα την αύξηση σε κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών. Βάσει στοιχείων που προέκυψαν από έρευνες πολλών παγκοσμίων οργανισμών, η χρήση συμβατικών καυσίμων (υπολειμματικά και αποστάγματα) από φορτηγά και εμπορικά πλοία επιβαρύνει συνολικά το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο οποίος ορίζει τα παγκόσμια όρια εκπομπών θείου για τα ναυτιλιακά καύσιμα σύμφωνα και με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα και επιβάλλει την συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση του διεθνούς προτύπου ISO 8217 για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Μέχρι πρότινος, η χρήση βιοκαυσίμων στην ναυτιλία ήταν πολύ περιορισμένη, ωστόσο η ζήτηση για χρήση ναυτιλιακών αποσταγμάτων καυσίμων με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο έχει οδηγήσει στην προσθήκη μιας νέας σειράς κατηγοριών αποσταγμάτων που περιέχουν βιοκαύσιμα έως και 7% κατ’ όγκον FAME. Με την αύξηση ποσοστού βιοκαυσίμου, αντιμετωπίζεται και η εν γένει μείωση της λιπαντικής ικανότητας του καυσίμου που προκύπτει από την εκτεταμένη επεξεργασία για να επιτευχθεί η μείωση περιεκτικότητας σε θείο. Εν όψει των επικείμενων αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών αποσταγμάτων καυσίμων, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετασθεί η επίδραση της ανάμειξης των ανανεώσιμων εναλλακτικών καυσίμων με ναυτιλιακό πετρέλαιο στις φυσικοχημικές ιδιότητες του καυσίμου. Διαφορετικά δείγματα συμβατικών ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας DMA αναμιγνύονται είτε με μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων (FAME) είτε με υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο (HVO) σε διαφορετικές περιεκτικότητες και εξετάζονται τα προκύπτοντα μείγματα όσον αφορά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε παραμέτρους όπως η αντοχή στην οξείδωση, οι ιδιότητες ψυχρής ροής, η περιεκτικότητα θείου και η λιπαντική ικανότητα. Από την διεξαγωγή της έρευνας αυτής προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίδραση των εναλλακτικών καυσίμων στα συμβατικά καύσιμα ναυτιλίας. Τα καύσιμα που προέκυψαν μετά την ανάμειξη συμβατικού καυσίμου ναυτιλίας με βιοκαύσιμα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα βελτιωμένη λιπαντική ικανότητα (έως και 35%) και σημαντικά περιορισμένη περιεκτικότητα σε θείο (έως και 23%). Όσον αφορά τις ιδιότητες ψυχρής ροής τα αποτελέσματα διέφεραν ανάλογα με το είδος του βιοκαυσίμου που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, η οξειδωτική σταθερότητα των καυσίμων που μελετήθηκαν επιδεικνύει σταδιακή μείωση με την προσθήκη βιοκαυσίμων. el
heal.abstract The shipping industry has grown steadily over the last few years and global demand for transport is growing at an exponential rate, while at the same time increasing fuel and emissions consumption. Based on research findings from global organizations, the use of conventional fuels (residual and distillate) from cargo and merchant ships contaminate the environment and the atmosphere. The International Maritime Organization (IMO), which sets global sulfur emission limits for marine fuels, in line with the provisions of the International MARPOL Convention, recognizes this problem and requires the constant renewal and updating of international standard ISO 8217 for the prevention of air pollution from ships. The use of biofuels in shipping has been very limited, but the demand for the use of ultra low sulfur marine fuel distillates has led to the addition of a new range of categories of distillates containing biofuels of up to 7% by volume FAME. By increasing the percentage of biofuel, the overall reduction in fuel lubrication capacity resulting from extensive treatment is also addressed to achieve a reduction in sulfur content. In view of the forthcoming changes in marine distillate fuel specifications, the purpose of this work is to examine the effect of blending renewable fuels with marine fuel on the physicochemical properties of fuel. Different samples of conventional DMA grade marine fuels are mixed with either fatty acid methyl esters (FAME) or hydrotreated vegetable oil (HVO) at different levels and the resulting mixtures are examined for their physicochemical properties. Particular attention is paid to parameters such as oxidation stability, cold flow properties, sulfur content and lubricating performance. This research has produced significant results regarding the impact of alternative fuels on conventional marine fuels. Fuels resulting from the blending of conventional marine fuels and biofuels have particularly improved lubricity (up to 35%) and significantly reduced sulfur content (up to 23%). In regards to cold flow properties, the results varied according to the type of biofuel used. Finally, the oxidative stability of the studied fuels shows a gradual reduction with the addition of biofuels. en
heal.advisorName Ζαννίκος, Φανούριος el
heal.committeeMemberName Ζαννίκος, Φανούριος el
heal.committeeMemberName Καρώνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Μαρούλης, Ζαχαρίας el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV) el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 87 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα