HEAL DSpace

Αποτίμηση και ενίσχυση μεταλλικού φορέα σταθμού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Ομόνοια

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βασιλάκη, Ευαγγελία el
dc.contributor.author Vasilaki, Evangelia
dc.date.accessioned 2018-06-21T07:43:54Z
dc.date.issued 2018-06-21
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47100
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15264
dc.rights Default License
dc.subject Ενίσχυση μεταλλικού φορέα el
dc.subject Μεταλλικός φορέας el
dc.subject Σταθμός Ομόνοιας el
dc.subject Steel structure en
dc.subject Omonia Metro Station en
dc.subject Strengthening en
dc.title Αποτίμηση και ενίσχυση μεταλλικού φορέα σταθμού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Ομόνοια el
heal.type bachelorThesis
heal.classification ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/6aa62585dd0180516223521f270569cb0146f613
heal.dateAvailable 2019-06-20T21:00:00Z
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-03-19
heal.abstract Ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στην Ομόνοια είναι ένα υπόγειο μεταλλικό κτήριο δύο ορόφων το οποίο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε το 1929 από γερμανούς πολιτικούς μηχανικούς. Με την πάροδο του χρόνου και τις συνεχείς αναπλάσεις της πλατείας, και κυρίως μετά την κατασκευή του μετρό κάτω από το ήδη υπάρχον κτήριο, παρατηρήθηκε διάβρωση των χαλύβδινων στοιχείων του φορέα. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε μελέτη και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της μεταλλικής κατασκευής πριν και μετά την διάβρωση, με στόχο να γίνει εκτίμηση της έκτασης της διάβρωσης και της ανάγκης ενίσχυσης του φορέα, ώστε να προληφθούν τυχόν αστοχίες. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα, προβλέφθηκε αύξηση των δράσεων που καταπονούν το φορέα λόγω ανακατασκευών που έγιναν με τα χρόνια στο σταθμό και την πλατεία, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί επίσημα και δεν έχει εξεταστεί η επίδρασή τους στο κτίριο του σταθμού. Στη πρώτη φάση της μελέτης, ήταν απαραίτητη η λεπτομερής αποτύπωση του υπάρχοντος φορέα και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του στη σημερινή του μορφή. Έγινε η καταγραφή των μελών από τα οποία αποτελείται, αλλά και των φορτίσεων από τις οποίες καταπονείται, σύμφωνα με τα πρωτότυπα τεύχη υπολογισμού που υπήρχαν στο αρχείο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτοψίας που πραγματο-ποιήθηκε στο σταθμό. Ο έλεγχος του φορέα έγινε με δύο τρόπους: i. Έλεγχος επιτρεπόμενων τάσεων, σύμφωνα με παλαιό γερμανικό κανονισμό DIΝ βάσει του οποίου έγινε η αρχική μελέτη, και, ii. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Στην δεύτερη φάση της μελέτης, ελέγχθηκε ο φορέας με απομειωμένες χαλύβδινες διατομές λόγω της διάβρωσης, καθώς και με επιπλέον φορτίο από το αρχικώς υπολογισμένο. Έπειτα, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική κατασκευή και δόθηκαν οι απαραίτητες προτάσεις για αποκατάσταση και ενίσχυση του κτιρίου. Τέλος, μελετήθηκε ο ανεξάρτητος μεταλλικός φορέας που βρίσκεται πλευρικά από τον φορέα στην κεντρική περιοχή της αποβάθρας και συνδέεται με αυτόν. Για την προσομοίωση και ανάλυση του φορέα χρησιμοποιήθηκε το στατικό πρόγραμμα Autodesk Robot Structural Analysis 2018. el
heal.abstract The Omonia railway station is an underground two-storey metal building that was designed and built in 1929 by German civil engineers. As time went by, due to the continuous redevelopments of the square, and especially after the metro construction under the existing building, corrosion of the steel elements of the structure was observed. Within the context of this diploma thesis, we studied and evaluated the bearing capacity of the metal construction before and after the corrosion, in order to assess the depth of corrosion and the possibility to strengthen the carrier in order to prevent any failures. For safer conclusions, it was anticipated to increase the actions that the carrier undertakes due to reconstructions made over the years at the station and the square, which have not been officially recorded and their effect on the station building has not been examined. In the first phase of the study, it was necessary to illustrate in detail the existing carrier and assess its bearing capacity in its present form. The members of the structure were registered, so as the loads it bears, according to the original design that was in the files of STASY SA and an autopsy performed at the station. The carrier was audited in two ways: i. Check of the permitted stresses, according to an old German DIN standards under which the initial study was conducted, and, ii. According to Eurocode 3. In the second phase of the study, the carrier was tested with reduced steel cross sections due to corrosion, as well as an additional load from the originally calculated. Then, the results were compared with the original construction and the necessary proposals were made to restore and reinforce the building. Finally, an independent metal carrier which is located laterally from the carrier in the central area of the dock and is connected to it, was examined. The static program Autodesk Robot Structural Analysis 2018 was used to simulate and analyze the structure. en
heal.advisorName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Γαντές, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Βουγιούκας, Εμαννουήλ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 100 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record