HEAL DSpace

Χωρικός και Σημασιολογικός Εμπλουτισμός, Αναζήτηση και Οπτικοποίηση Αδόμητου Κειμένου.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδιάς, Ευάγγελος el
dc.contributor.author Papadias, Efangelos en
dc.date.accessioned 2018-07-02T10:13:40Z
dc.date.available 2018-07-02T10:13:40Z
dc.date.issued 2018-07-02
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/47175
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7855
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Γεωκωδικοποίηση el
dc.subject Χωρική αναζήτηση el
dc.subject Σημασιολογικό δίκτυο el
dc.subject Εμπλουτισμός el
dc.subject Named Entity Recognition en
dc.subject Geocoding, Semantic Network en
dc.subject Semantic Enrichment el
dc.title Χωρικός και Σημασιολογικός Εμπλουτισμός, Αναζήτηση και Οπτικοποίηση Αδόμητου Κειμένου. el
dc.title Spatial and Semantic Enrichment, Search and Visualization of Unstructured Text. en
heal.type masterThesis
heal.classification Geoinformatics el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-03
heal.abstract Ανέκαθεν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το γραπτό λόγο για να αποθηκεύσει και να μεταδώσει τη γνώση, την οποία αποκτούσε κάθε φορά, στις επόμενες γενεές. Πάνω στην υπάρχουσα γνώση κατάφερε και “έχτισε” την καινούρια οδηγώντας την επιστήμη στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Ως άνθρωποι κατανοούμε την τάξη των πραγμάτων γύρω μας από τη σχετική τους θέση, δηλαδή τη γεωγραφία τους. Θα ήταν μεγάλη πρόοδος να μπορεί ο πλούτος γνώσης που περιέχεται στον γραπτό λόγο να ταυτιστεί με τον φυσικό χώρο, στον οποίο αναφέρεται, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί με χωρικά κριτήρια. Μεγάλη πρόοδος θα ήταν επίσης και η εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών με τις οποίες η τεχνολογία της πληροφορικής θα μπορούσε να δημιουργήσει εργαλεία για την κατανόηση της σημασίας και του νοήματος που περιέχεται στα κείμενα, όπως ακριβώς θα έκανε ένας άνθρωπος αν τα διάβαζε. Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να εξαχθούν ονομασίες τοποθεσιών από το σώμα αδόμητων κειμένων με τεχνολογικά μέσα. Οι τοποθεσίες αυτές μεταφράστηκαν σε πραγματικές θέσεις στο χώρο και οργανώθηκαν ιεραρχικά με άλλες γεωγραφικές οντότητες. Κείμενα εμπλουτίστηκαν χωρικά και απέκτησαν αποτύπωμα στο χώρο που δεν είχαν πριν, καθιστώντας την αναζήτησή τους με χωρικά κριτήρια εφικτή. Από την ανάλυση κατέστη δυνατό επίσης, να εξαχθεί και σημασιολογική πληροφορία εμπλουτίζοντας έτσι την αναζήτηση και με σημασιολογικά κριτήρια. Όλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται μέσα από μια διαδικτυακή διαδραστική εφαρμογή που δομήθηκε για το σκοπό αυτό. Για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά λογισμικό δωρεάν διαθέσιμο και ανοικτού κώδικα. el
heal.abstract Maybe the greatest achievement of mankind and the base of evolution through time, is language and written word. In order to transmit the knowledge acquired from one generation to another, man has always utilised the written word to contain and preserve it. New knowledge can’t be succeeded without any prior one and the science that led today’s living conditions to a higher level, has been built upon the foundations of previous efforts found in literature. As people we understand the order of things around us from their relative position towards us and that is their geography. It would be a great advance for science to take the wealth of knowledge contained in the written scientific discord, ground it to the physical space and be able to search it using spatial criteria. A great advance would also be the development of methods, tools and techniques, based in modern information technology, so as computers to be able to understand and extract the meaning contained in unstructured text just as a person would do if he read it. This dissertation presents work on how to extract spatial entities by name and transform them to coordinates as well as spatial concepts from user-generated educational scenarios. The spatial and semantic enrichment procedure was applied to a corpus of total 159 scenarios and the results of the analysis improved significantly overviewing and searching processes. The knowledge extracted by the analysis was used to built an interactive web application that allows for better understanding of the processes and datasets while providing advanced reviewing of the user-generated scenarios and the GEOTHNK semantic network. The complete process and presentation is open-source oriented while performed on a single-platform. en
heal.advisorName Κόκλα, Μαργαρίτα el
heal.committeeMemberName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Νίκος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 89 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα