HEAL DSpace

Διερεύνηση της ακρίβειας του λογισμικού RTKLIB στην επίλυση δορυφορικών δεδομένων GNSS με χρήση στατικών τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπατμάνογλου, Στέφανος el
dc.contributor.author Batmanoglou, Stefanos en
dc.date.accessioned 2018-09-05T06:34:38Z
dc.date.available 2018-09-05T06:34:38Z
dc.date.issued 2018-09-05
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47511
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15314
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Στατικός σχετικός εντοπισμός el
dc.subject Απόλυτος εντοπισμός υψηλής ακρίβειας el
dc.subject Πολλαπλά συστήματα GNSS el
dc.subject Μετρήσεις πεδίου el
dc.subject Σύγκριση μεθόδων el
dc.subject RTKLIB en
dc.subject Positioning accuracy en
dc.subject CSRS-PPP en
dc.subject AUSPOS en
dc.subject Evaluation of resolutions en
dc.title Διερεύνηση της ακρίβειας του λογισμικού RTKLIB στην επίλυση δορυφορικών δεδομένων GNSS με χρήση στατικών τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Δορυφορική Γεωδαισία el
heal.classification Satellite Geodesy en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-12-20
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση του ελεύθερου λογισμικού RTKLIB με τη χρήση στατικών τεχνικών εντοπισμού GNSS. Συγκεκριμένα εστιάζει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας (PPP) και του στατικού σχετικού εντοπισμού (relative static) με μετρήσεις τόσο προς τα λειτουργικά (GPS, GLONASS), όσο και προς τα αναδυόμενα (GALILEO, BeiDou) συστήματα εντοπισμού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δορυφορικές μετρήσεις σε σημεία διαφορετικού περιβάλλοντος από μια σειρά όμοιων δεκτών της εταιρίας JAVAD. Επίσης στις ίδιες θέσεις αναπτύχθηκαν και γεωδαιτικά δίκτυα προκειμένου να είναι δυνατός ο ενδελεχής έλεγχος των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις επιλύσεις του λογισμικού. Τα δορυφορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν επιλύθηκαν τόσο από το λογισμικό RTKLIB, όσο και από διαδικτυακές υπηρεσίες ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων. Η τελική αξιολόγηση της κάθε μεθόδου προκύπτει από τα αποτελέσματα των συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται μέσα από 6 κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού, τα επιμέρους τμήματά του και οι κύριες πηγές σφαλμάτων του. Επίσης παρουσιάζονται οι μέθοδοι στατικού εντοπισμού που εφαρμόστηκαν, οι δυνατότητες τους καθώς και τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τρόπο λειτουργίας, στις δυνατότητες και στις επιμέρους εφαρμογές του λογισμικού RTKLIB. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικτυακές υπηρεσίες CSRS και AUSPOS καθώς και ο μορφότυπος RINEX που είναι συμβατός με όλα τα λογισμικά επίλυσης δορυφορικών δεδομένων. Τέλος παρατίθενται ορισμένες πληροφορίες για κάποια επιμέρους προγράμματα που συμμετείχαν στην επεξεργασία όπως το TEQC και το HEPOS Transportation Tool. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Τεκμηριώνεται η θέση όλων των σημείων που συμμετείχαν στις μετρήσεις. Δηλώνεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στις εργασίες πεδίου καθώς και τα χαρακτηριστικά των οργάνων. xviii Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται όλες οι επεξεργασίες των επίγειων και των δορυφορικών δεδομένων. Αρχικά επεξεργάζονται οι δορυφορικές μετρήσεις από τις υπηρεσίες CSRS και AUSPOS, ενώ συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους για να εξακριβωθεί η εγκυρότητά τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η οριζοντιογραφική και η υψομετρική συνόρθωση των επίγειων μετρήσεων για τα δύο δίκτυα. Τα αποτελέσματα της συγκρίνονται με τις υπηρεσίες ανάλυσης. Τέλος επιλύονται τα δορυφορικά δεδομένα στο λογισμικό RTKLIB με την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακρίβειας και την μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα του λογισμικού RTKLIB με αυτά που προέκυψαν από τις υπηρεσίες ανάλυσης και από την επίγεια συνόρθωση. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται στο προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και οι τυπικές αποκλίσεις τους υπολογίζονται για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η επίλυση ενός σημείου θεωρείται συμβατή με μια αντίστοιχη από άλλη μέθοδο όταν οι διαφορές τους κατά Δx, Δy, ΔΗ είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η τελική αξιολόγηση έδειξε ότι οι ακρίβεια του λογισμικού για την επίλυση δορυφορικών δεδομένων με την μέθοδο PPP είναι ±9cm οριζοντιογραφικά και ±10.8cm υψομετρικά. Η αντίστοιχη ακρίβεια επίλυσης με τη μέθοδο του στατικού σχετικού εντοπισμού είναι ±9.7cm οριζοντιογραφικά και ±12cm υψομετρικά. Διευκρινίζεται ότι οι ακρίβειες αυτές αναφέρονται στο σύστημα λογισμικό RTKLIB – δέκτης JAVAD – τεχνική εντοπισμού, εστιάζοντας κυρίως στην πρώτη συνιστώσα του συστήματος. Επίσης τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν πραγματικές συνθήκες μετρήσεων σε αστικό περιβάλλον. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, κάποιες προτάσεις καθώς και η χρονική διάρκεια της μελέτης. el
heal.abstract This diploma thesis presents the evaluation of free software RTKLIB using static GNSS tracking techniques. In particular, it focuses on exploring the capabilities of absolute high precision detection (PPP) and static relative detection by measuring both the functional (GPS, GLONASS), and emerging (GALILEO, BeiDou) tracking systems. For this purpose, satellite measurements were carried out at different locations from a series of similar receivers of JAVAD. Geodetic networks have also been developed in the same locations to allow a thorough control of the results of software solutions. The collected satellite data was solved both by RTKLIB software and by GPS data analysis services. The final evaluation of each method is based on the results of the comparisons made between the individual solutions. The structure of the thesis is done through six chapters: Τhe first chapter lists the basic features of the satellite tracking system, its individual parts, and its main sources of errors. Also presented are the methods of static satellite tracking applied, their capabilities as well as their positive and negative characteristics The second chapter discusses how it works, its capabilities and the individual applications of the RTKLIB software. Also presented in detail the CSRS and AUSPOS online services as well as the RINEX format that is compatible with all satellite data solving software. Finally, information about some other programs involved in the processing, such as the TEQC and the HEPOS Transportation Tool, is provided. The third chapter describes the types of measurements made and the way they were done. The location of all the points that participated in the measurements is documented. Declares the equipment used in field operations and the characteristics of the integrated geodetic station and the GNSS receivers. In the fourth chapter, all terrestrial and satellite data are processed. Initially, the satellite measurements are processed by CSRS and AUSPOS, and their results are compared to verify their reliability. In xx addition, horizontal and vertical correction of terrestrial measurements for the two networks is carried out. Its results are compared with analysis services. Finally, the satellite data is solved in the RTKLIB software with the application of absolute high precision detection and static relative detection. In the fifth chapter the results of the RTKLIB software are compared with those obtained from the analysis services and the ground correction. These comparisons are made in the projection system EGSA 87 and their standard deviations are calculated for a 95% confidence level. The solution of a point is considered to be compatible with another method when their differences by Δx, Δy, ΔH are smaller than the corresponding standard deviations for a 95% confidence level. The accuracy of the software for each method resulted as an average of the horizontal and vertical standard deviations for the compatible points. The final evaluation showed that the accuracy of the software for solving satellite data by the Precise Point Positioning method is ±9cm horizontally and ±10.8cm vertically. The corresponding resolution accuracy with static relative method is ±9.7cm horizontally and ±12cm vertically. It is clarified that these precisions refer to the RTKLIB software - JAVAD receiver - detection method focusing mainly on the first component of the system. Also, the above results relate to real urban measurement conditions. In the sixth and final chapter are presented the conclusions that have resulted from the implementation of this diploma thesis, some suggestions as well as the duration of the study. en
heal.advisorName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 164 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα