HEAL DSpace

Study of underwater oil-transport pipeline under point load

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καραμολέγκος, Σαλίβερος el
dc.contributor.author Karamolegkos, Saliveros en
dc.date.accessioned 2018-09-05T08:24:08Z
dc.date.available 2018-09-05T08:24:08Z
dc.date.issued 2018-09-05
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/47515
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15348
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σημειακή δύναμη el
dc.subject ADINA el
dc.subject Υποθαλάσσιοι αγωγοί el
dc.subject Μεταφορά πετρελαίου el
dc.subject Πεπερασμένα στοιχεία el
dc.subject Point load en
dc.subject Underwater pipeline en
dc.subject Oil-transport el
dc.subject Αριθμητικές αναλύσεις el
dc.title Study of underwater oil-transport pipeline under point load en
dc.title Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου υπό την επίδραση σημειακής δύναμης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υποθαλάσσιοι αγωγοί el
heal.classification Underwater pipelines en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139626
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-07-06
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται με αφορμή την αστοχία του αγωγού τροφοδοσίας του τοπικού σταθμού παραγωγής (ΤΣΠ) ηλεκτρικού ρεύματος στην Ικαρία. Η αστοχία οφείλεται στη συγκεντρωμένη δύναμη που ασκήθηκε στο άκρο του αγωγού από το δεξαμενόπλοιο τροφοδοσίας, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των καυσίμων. Κατά συνέπεια, αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της απόκρισης του υποθαλάσσιου αγωγού στην επιβολή σημειακής δύναμης, καθώς και η μελέτη της επιρροής των διαφόρων παραμέτρων σχεδιασμού. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αγωγών μεταφοράς ορυκτών καυσίμων. Γίνεται διάκριση μεταξύ χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών και αναλύονται οι τύποι των τελευταίων. Επίσης, προσδιορίζονται οι επιβαλλόμενες στους υποβρύχιους αγωγούς δυνάμεις και οι μέθοδοι τοποθέτησης και σταθεροποίησής τους στον πυθμένα. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο υπό μελέτη αγωγός. Προβάλλεται η τοπογραφική αποτύπωση του αγωγού της Ικαρίας, από την οποία λαμβάνεται η γεωμετρία του φορέα και παρουσιάζονται οι προδιαγραφές κατασκευής των επιμέρους τμημάτων που αποτελούν το σύστημα τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο τρία πραγματοποιείται η αριθμητική προσομοίωση του αγωγού στο λογισμικό ADINA. Αναλύεται ξεχωριστά ο τρόπος εισαγωγής στο πρόγραμμα του αγωγού, του εδάφους και των κυβόλιθων συγκράτησης. Επιπλέον, αναφέρονται οι απαραίτητες για το σχεδιασμό παραδοχές, που γίνονται προκειμένου να αποδοθεί ο φορέας όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά παράλληλα να μην αυξηθεί πολύ ο υπολογιστικός φόρτος. Ακολούθως, στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο προβάλλονται οι δρόμοι ισορροπίας και οι τάσεις σε κάθε στάδιο παραμόρφωσης του αγωγού και μελετάται ο τρόπος που επηρεάζει τα αποτελέσματα αυτά η διεύθυνση της ασκούμενης δύναμης. Έπειτα, στο κεφάλαιο πέντε διερευνάται η επίδραση των σημαντικότερων παραμέτρων της ανάλυσης, δηλαδή του μεγέθους των κυβόλιθων συγκράτησης και των χαρακτηριστικών του αγωγού και του εδάφους έδρασής του, στην απόκριση του συστήματος. Ακόμα, στο κεφάλαιο έξι πραγματοποιείται έλεγχος των συνδέσεων των επιμέρους τμημάτων του αγωγού και τέλος, στο κεφάλαιο επτά αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα εργασία καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση. el
heal.abstract This diploma thesis has been motivated by the failure of the underwater fuel pipeline of the local power station in Ikaria. This failure was due to the concentrated force exerted at the end of the pipeline from the oil tanker during supplying of the local power station. Therefore, the subject of this work is to investigate the response of the underwater fuel pipeline to the imposition of a point load as well as to study the effect of the various design parameters. The first chapter provides the general information on the use of fossil fuels pipelines, which are discriminated in two types: the land and underwater pipelines. The characteristics of both types are described, while emphasis is given on the case of underwater pipelines. Additionally, the forces imposed on underwater pipelines and the methods used for their positioning and stabilization at the bottom of the sea are determined. Then, the second chapter is focused on the case of the underwater fuel pipeline of the local power station in Ikaria. The topographic map of Ikaria’s pipeline is given, from which the model’s geometry is taken and the construction specifications of the individual parts that constitute the feed system are presented. In the third chapter, numerical simulation of the pipeline is performed in the finite element software ADINA. The way of introducing the pipeline, along with the ground and anchor blocks into the program are described separately. The design assumptions are mentioned in order to model the physical problem realistically, while at the same time not to greatly increase the computational effort. Results of the numerical analyses are presented in the fourth and fifth chapters. Specifically, in the fourth chapter, the equilibrium paths and figures of the developed stresses are illustrated for each stage of the pipeline’s deformation, in order to investigate the way that the exerted loads affect these results. Then, chapter five explores the effect of the most important parameters of the analysis, which are the size of the anchor blocks and the characteristics of the pipeline and its bearing ground, in the response of the system. In the sixth chapter, connections of the individual sections of the pipeline are examined and finally in chapter seven, the general conclusions drawn from this work as well as suggestions for further investigation are outlined en
heal.advisorName Γαντές, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Γαντές, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Αβραάμ, Τάσος el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 90 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα