HEAL DSpace

Αξιολόγηση των μεθόδων χάραξης και αποτύπωσης σιδηροδρομικών γραμμών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αϊβαλιώτης, Άγγελος el
dc.contributor.author Aivaliotis, Angelos en
dc.date.accessioned 2018-09-21T09:12:21Z
dc.date.available 2018-09-21T09:12:21Z
dc.date.issued 2018-09-21
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47645
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15645
dc.rights Default License
dc.subject Χάραξη el
dc.subject Αποτύπωση el
dc.subject Σιδηρόδρομοι el
dc.subject Σιδηροδρομικές γραμμές el
dc.subject Γεωδαιτικές el
dc.subject Survey en
dc.subject Railways en
dc.subject Methods en
dc.subject Rails en
dc.subject Engravings en
dc.title Αξιολόγηση των μεθόδων χάραξης και αποτύπωσης σιδηροδρομικών γραμμών el
dc.title Evalluation of railways’ stake out and survey methods en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Rural and surveying engineering el
heal.classification Structural engineering el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/d3dc70b3ee0c2ccb6e0a548d13f1354e5ce59675
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-07-16
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση και αποτύπωσης σιδηροτροχιών ως προς την ακρίβεια, το κόστος, τον χρόνο και το βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή τους. Η εφαρμόζοντας την κάθε μία μέθοδο στο πεδίο. Η χρησιμοποιούνται για τοπογραφικές εργασίες σιδηροδρόμων και στην καθοδήγηση της επιλογής μίας από αυτές αναλόγως του κόστους και του χρόνου που διατίθενται καθώς και τη απαιτούμενη ακρίβεια. Η εργασία αποτελείται από τα έξι κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της σιδηροδρομικής υποδομής, των μερών από τα οποία αποτελείται και μία εκτενέστερη αναφορά στην επιδομή με έρμα και τη σταθερή επιδομή. Παράλληλα διεξάγεται μια ανασκόπηση στην εξέλιξη των σιδηροδρόμων των τελευταίων δεκαετιών και μία αναφορά στις μελλοντικές βλέψεις του τομέα τεχνολογική ανάπτυξη και την αύξηση των ανθρώπινων απαιτήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο του σιδηροδρόμου και η συμβολή του τοπογράφου μηχανικού στον κλάδο της σιδηροδρομικής. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο ίδρυσης, σήμανσης και μέτρησης των γεωδαιτικών δικτύων που περιβάλλουν κάθε τεχνικό έργο και είναι καθοριστικής σημασίας τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο του γεωμετρικού ελέγχου και αξιολόγησης της γραμμής. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρεις υπό μελέτη μέθοδοι χάραξης και αποτύπωσης σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα αναλύονται οι μέθοδοι παρουσιάζονται διαφορετικών μεθόδων χάραξης και αποτύπωσης σιδηροτροχιών. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αποτύπωσης σιδηροτροχιών τμήματος της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ, στο χώρο εναπόθεσης συρμών του Θησείου, με τις τρεις μεθόδους. Γίνεται αναφορά στο γεωδαιτικό εξοπλισμό που απαιτήθηκε σε κάθε μία περίπτωση και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αποτύπωση της σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και η μετέπειτα επεξεργασία των μετρήσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών μεθόδων με γραφικό και αναλυτικό τρόπο. Η σύγκριση αφορά τόσο τις ακρίβειες που επιτυγχάνει κάθε μέθοδος όσο και το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για κάθε μία από αυτές. Επίσης η αξιολόγηση τριών διαφορετικών τοπογραφικών μεθόδων διερεύνηση αυτή έγινε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των μεθόδων που των σιδηροδρόμων, καθοδηγούμενων από την αλματώδη του GRP, αναλυτικά του συμβατικού τα τρόλευ χαρακτηριστικά και των των τριών γωνιών αυτών και V αξιολογείται η γεωμετρία της υφιστάμενης κατάστασης της γραμμής που αποτυπώθηκε. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις κάθε μίας μεθόδου και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσής τους. el
heal.abstract The subject of the following bachelor’ s thesis is the comparison and the evaluation of three different topographic surveying methods for railways as far as it concerns the accuracy, the cost, the time and the degree of difficulty in their application. This investigation happened both theoretically and practically by applying each method in the field. The aim of this project is to present the methods which are used for the railway topographical works and the guidance of the choice of one of them, proportionately to the cost and the time that are available and the required precision. The thesis is composed of the six chapters: In the first chapter, the railway infrastructure and the parts of which it is composed are analyzed and a more thorough reference to the ballast benefit and the fixed ballast are made. At the same time, a review is being carried out on the on the evolution of the railways throughout the last decades and a reference to the future aspirations of the rail sector, guided by the rapid technological development and the increase in human requirements. In the second chapter, all the work done in the railway sector and the contribution of a topographer in the railway sector are presented analytically. Moreover, an extensive reference is made to the way in which the geodetic networks surrounding each technical project are established, marked and measured, and is of crucial importance both during the construction phase and during the course of the geometric control and evaluation of the line. In the third chapter, the three under study methods of engraving and tracking of iron tracks are described. Specifically, the method of GRP, of the conventional trolley and the angles are analyzed and the characteristics of these three different engraving and tracing methods are presented analytically. In the fourth chapter the process of engraving the rails, of a part of Line 1 of STASY, at the Thissio Trains depositing area, with the three methods is described. There is also reference to the geodetic equipment required in each case and to the procedure which is followed for the tracking of the track and the subsequent processing of the measurements. In the fifth chapter evaluation and comparison of the results of the three methods are carried out in a graphic and analytical way. The comparison concerns both to the accuracy which is achieved by each VII method and the cost and time which are required for each one of them. Moreover, the geometry of the current state of the line being imprinted is evaluated. Finally, in the sixth chapter, conclusions about the performance of each method are drawn and proposals for their improvements are formulated. en
heal.advisorName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τσακίρη, Μαρία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 151 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record