HEAL DSpace

Συμβολή συστήματος υπομεταφοράς στον έλεγχο τάσεως και αέργου ισχύος

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λαμπρόπουλος, Βασίλειος el
dc.contributor.author Lampropoulos, Vasileios en
dc.date.accessioned 2018-10-11T08:25:55Z
dc.date.available 2018-10-11T08:25:55Z
dc.date.issued 2018-10-11
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47772
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15994
dc.rights Default License
dc.subject Έλεγχος αέργου ισχύος el
dc.subject Έλεγχος τάσης el
dc.subject Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο el
dc.subject Αιολικά πάρκα el
dc.subject Reactive power control en
dc.subject Voltage control en
dc.subject LTC en
dc.subject Circulating current method en
dc.subject Wind farms en
dc.title Συμβολή συστήματος υπομεταφοράς στον έλεγχο τάσεως και αέργου ισχύος el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ηλεκτρολογία el
heal.classification Ενεργειακή τεχνολογία και μηχανική el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/eb5ac721eadbe749265337be1c6471fc2c1b8305
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-03-27
heal.abstract Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) θέτει προκλήσεις αλλά προσφέρει και πολλές ευκαιρίες οι οποίες δίνουν κίνητρα για καινοτόμες λύσεις οι οποίες συμβάλλουν στη συγκρότηση του λεγόμενου "ευφυούς" δικτύου smart grid. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η συνεισφορά του συστήματος υπομεταφοράς στον έλεγχο της τάσης και της αέργου ισχύος του συστήματος μεταφοράς. Συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση της δυνατότητας ελεγχόμενης απορρόφησης αέργου ισχύος από ένα υποδίκτυο προκειμένου να βοηθήσει το ανάντι δίκτυο να μειώσει τις τάσεις του σε ένα στιγμιότυπο χαμηλού φορτίου. Τα προτεινόμενα μέτρα (τεχνικές ελέγχου) για την αύξηση της κατανάλωσης αέργου ισχύος προσομοιώνονται με χρήση του προγράμματος WPSTAB, το οποίο αποτελεί ένα λογισμικό προσομοίωσης ΣΗΕ που αναπτύχθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π). Το σύστημα που χρησιμοποιείται αποτελεί ένα κομμάτι του γαλλικού ΣΗΕ το οποίο διαχειρίζεται ο RTE. Το σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο υπομεταφοράς 90 kV (ΥΤ) με αυξημένη αιολική διείσδυση το οποίο συνδέεται με ένα σύστημα μεταφοράς 225 kV (ΥΥΤ). Υπάρχουν τρεις υποσταθμοί ΥΥΤ/ΥΤ με παράλληλους μετασχηματιστές οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με Σύστημα Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο (ΣΑΤΥΦ). Στο επίπεδο της υπομεταφοράς είναι συνδεδεμένα οκτώ αιολικά πάρκα. Το στιγμιότυπο λειτουργίας που μελετάται είναι ένα στιγμιότυπο υψηλών τάσεων το οποίο παρατηρείται κατά τη διάρκεια ημερών με χαμηλό φορτίο ή/και αυξημένη φωτοβολταϊκή παραγωγή. Οι γραμμές μεταφοράς φορτίζονται κάτω από τη φυσική φόρτιση και επομένως παράγουν άεργο ισχύ η οποία είναι υπεύθυνη για την ανύψωση των τάσεων. Αντικείμενο της εργασίας είναι η εφαρμογή μεθόδων που αποσκοπούν στην απορρόφηση αέργου ισχύος από το δίκτυο υπομεταφοράς και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών τάσεων. Αρχικά, το δίκτυο προσομοιώνεται με μηδενική ενεργό και άεργο αιολική παραγωγή και εφαρμόζεται η τεχνική της αύξησης των τάσεων στους ζυγούς της υπομεταφοράς καθώς και η τεχνική της δημιουργίας κυκλοφορούσας αέργου ισχύος σε παράλληλους μετασχηματιστές. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ξανά οι παραπάνω τεχνικές αλλά με λειτουργία των αιολικών πάρκων υπό μοναδιαίο συντελεστή ισχύος. Τέλος, αξιοποιείται η δυνατότητα των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος να ρυθμίζουν την τερματική τους τάση μέσω ελέγχου της αέργου ισχύος και έτσι διερευνώνται τα όρια κατανάλωσης αέργου ισχύος του υποδικτύου όταν οι μετατροπείς των αιολικών πάρκων λειτουργούν με χωρητικό συντελεστή ισχύος. el
heal.abstract In recent years the increasing penetration of Renewable Energy Sources (RES) in the electric grids poses many challenges, but also offers a lot of opportunities, thus motivating innovative solutions contributing to the smart grid target. This diploma thesis investigates the contribution of the sub-transmission system to the voltage control and reactive power regulation of the transmission system. In other words, the capability of controlled reactive absorption by the sub-transmission system in order to regulate transmission voltage at a light load snapshot is being investigated. The suggested control methods to increase reactive absorption are being simulated using WPSTAB, a power system simulation software developed in National Technical University of Athens (NTUA). The system considered is a 90 kV (HV) sub-transmission network connected to a tran- smission network of 225 kV (EHV). This case study is inspired by an unnamed part of the French grid operated by RTE. There are three EHV/HV substations with parallel transfor- mers equipped with LTC (Load Tap Changers). On the sub-Transmission level eight Wind Farms (WFs) are connected. The network condition studied is a light load snapshot with rela- tively high voltages, as the transmission lines are loaded below their surge impedance loading (SIL) producing reactive power. The overvoltage problem at the extra high voltage (EHV) transmission system can be caused during periods of the day with light load and/or increased PV generation. Main objective of the current diploma thesis is to implement methods which aim to cause controlled reactive absorption by the sub-transmission system and assist the transmission system with overvoltage mitigation. The development of such methods is based on sub-transmission reference votage rise in the substations’ buses through LTC deadband manipulation. The system is initially simulated assuming that all WFs are not in operation and the methods of voltage increase as well as the circulating current method in parallel transformers are applied. Furthermore, the described methods are applied again with the WFs operating at unity power factor (UPF). Finally, the WF converter capability to operate with capacitive power factor by controlling their terminal voltage is being utilized in order to cause a further increase to reactive absorption. en
heal.advisorName Βουρνάς, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κορρές, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Γεωργιλάκης, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 113 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record