HEAL DSpace

Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπαλή, Άντζελο el
dc.contributor.author Balli, Antzelo en
dc.date.accessioned 2018-10-22T10:16:08Z
dc.date.available 2018-10-22T10:16:08Z
dc.date.issued 2018-10-22
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/47823
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16070
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κελύφη el
dc.subject Μονόστρωτα el
dc.subject Ελεύθερης μορφής el
dc.subject Δικτύωμα el
dc.subject Μη-γραμμικές αναλύσεις el
dc.title Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών el
dc.title Analysis and design of single layer reticulated shell structures en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μεταλλικές κατασκευές el
heal.classification Steel structures en
heal.classification Shell en
heal.classification Single layer el
heal.classification Reticulated el
heal.classification Non linear analysis el
heal.classification Free form shells el
heal.classification Μονόστρωτα δικτωτά κελύφη el
heal.classification Single layer reticulated shell structures en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-07-06
heal.abstract Στην σημερινή εποχή, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αριθμητικών μεθόδων έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάλυσης των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο μελετητής ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να είναι αξιόπιστα. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει τα λαμβάνονται υπόψη στην φάση του σχεδιασμού είναι η επιλογή της κατάλληλης γεωμετρίας, οι συνοριακές συνθήκες, η κατανομή των φορτίων, η δυσκαμψία των συνδέσεων και οι γεωμετρικές ατέλειες ώστε η μοντελοποιήση και οι αναλύσεις να είναι ορθές. Στο αρχικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας μελετάται η απόκριση ενός μονόστρωτου δικτυωτού θόλου υπό κατακόρυφη ομοιόμορφη φόρτιση. Το μοντέλο του θόλου προσομοιώνεται με ελαστικές συνοριακές συνθήκες, ενώ οι συνδέσεις στους κόμβους του φορέα γίνονται με ελατήρια ώστε να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση και η καμπτική δυσκαμψία των συνδέσεων. Στην συνέχεια αναπτύσσονται αλγόριθμοι τόσο για το γεωμετρικό σχεδιασμό των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών όσο και για την μετατροπή τους σε μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Στις παραμετρικές αναλύσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετάται η επιρροή των φορτίων ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, η επίδραση της λυγηρότητας των μελών καθώς και ο λόγος ύψους προς άνοιγμα στην απόκριση των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων. Επιπλέον, εξετάζεται παραμετρικά η επιρροή της καμπτικής δυσκαμψίας των συνδέσεων στο φορτίο αντοχής των σφαιρικών θόλων. Οι τιμές των στροφικών δυσκαμψιών κυμαίνονται από μικρές τιμές για αρθρώσεις έως πολύ μεγάλες όπου πρακτικά οι συνδέσεις θεωρούνται άκαμπτες. Στην τελευταία ενότητα της διπλωματικής εργασίας σχεδιάζονται και αναλύονται δυο μοντέλα μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών με ελεύθερη μορφή. Η φόρτιση των μοντέλων είναι ομοιόμορφη και στις αναλύσεις έχει ληφθεί υπόψη η μη γραμμικότητα γεωμετρίας, η μη γραμμικότητα υλικού καθώς και οι γεωμετρικές ατέλειες. el
heal.abstract Nowadays, due to the development of computers and numerical methods the design and analysis of single layer reticulated shell structures has been progressed a lot. More specifically, the design process of a reticulated shell is based on concrete actions that must be followed by engineers so that the analysis results are reliable. For instance, during the design process many important parameters must be taken into account, such as the geometry of the structure, the boundary conditions, the load distribution, the bending stiffness of the connections and the geometrical imperfections in order to model the structure properly, and so that the analysis will properly describe the response of the shell. The first part of this thesis examines the response of a reticulated dome under uniform load. The dome model is simulated with elastic boundary conditions while the connections between struts are designed with springs in order to study how the bending stiffness at the nodes affects the critical buckling load. Additionally, in the next part of the thesis two algorithms are presented, which have been developed to design the geometry of reticulated shell structures and to convert them into finite element models. Therefore, the combination of the above algorithms has as a result the considerable reduction of the time and effort needed for the model design of reticulated shell structures, thus many parametric investigations can be made. Through parametric analyses, it is observed how the wind load which is based on Eurocode 1 standards affects the response of a single layer reticulated dome. Also, this part of the thesis examines how the members’ slenderness and height to span ratio affect the critical buckling load of reticulated shell structures. Furthermore, it is kNown that the bending stiffness of connections affects the critical buckling load and the collapse mechanism of shell structures, therefore the loading resistance of a single layer reticulated spherical dome is investigated for a wide range of bending stiffness values at nodes. In the last part of this thesis the design and analysis process of two free form reticulated shell models is presented. The loading on the models is uniform and the analyses have taken into account the material and geometric nonlinearity as well as the geometrical imperfections. en
heal.advisorName Γαντές, Χάρης el
heal.advisorName Gantes, Charis en
heal.committeeMemberName Αβραάμ, Τάσος el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 123 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα