HEAL DSpace

Χωροθέτηση Μονάδας Αποτέφρωσης Αποβλήτων με Ανάκτηση Ενέργειας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παγούνη, Χρυσούλα el
dc.contributor.author Pagouni, Chrysoula en
dc.date.accessioned 2018-10-30T11:12:12Z
dc.date.available 2018-10-30T11:12:12Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47860
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.8785
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" el
dc.rights Default License
dc.subject Μονάδα απότεφρωσης el
dc.subject Ανάκτηση ενέργειας el
dc.subject Διαχείρηση απόβλητων el
dc.subject Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) el
dc.subject Waste to Energy (WtE) en
dc.subject Municipal Solid Waste Management (IMSWM) en
dc.subject Waste management en
dc.subject Western Macedonia Region en
dc.subject Incinetation en
dc.title Χωροθέτηση Μονάδας Αποτέφρωσης Αποβλήτων με Ανάκτηση Ενέργειας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας el
dc.title The placement of a Waste to Energy (WtE) incineration plant in the region of Western Macedonia in Greece en
heal.type masterThesis
heal.classification ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/ef1c2ad05793ee401e9ad95b5dd0694b269e49d2
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-10-30
heal.abstract Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου στο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της 2ης κατεύθυνσης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» και έχει τον τίτλο «Χωροθέτηση Μονάδας Αποτέφρωσης Αποβλήτων με Ανάκτηση Ενέργειας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας», («Site of Waste to Energy (WTE) plant in West Macedonia»). Η μονάδα Αποτέφρωσης Αποβλήτων με Ανάκτηση Ενέργειας προτείνεται να χωροθετηθεί στις υφιστάμενες Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της διαδημοτικής επιχείρησης ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., στο εξαντλημένο Ορυχείο του Πεδίου Καρδιάς, στη λιγνιτοφόρο λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, ιδιοκτησίας της επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε. στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η προτεινόμενη μονάδα θα τροφοδοτείται με τα προεπεξεργασμένα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ), και θα ανακτάται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ικανή να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες λειτουργίας της εν λόγω μονάδας, αλλά και την πώληση της περίσσειας στο δίκτυο. Το οικονομικό όφελος είναι πολλαπλό για την περιοχή, πρώτον, γιατί, λόγω της λειτουργίας της Μονάδας ΜΕΑ, δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν με το ειδικό τέλος ταφής οι κάτοικοι της Περιφέρειας , δεύτερον, η ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΎ θα παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας του, και συνακόλουθα θα μειωθεί η ανάγκη κατασκευής νέων ΧΥΤΥ. Επιπλέον, η ανάκτηση ενέργειας θα συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της μονάδας, στη δημιουργία οικονομικού πόρου από την πώληση της θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και θα συμμετέχει στη διατήρηση της ενεργειακής ταυτότητας της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο. Με την χωροθέτηση μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα διαμορφωθούν νέες δυνατότητες χωρικής ανάπτυξης που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απέναντι σε συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης και να δημιουργήσουν συνθήκες ανάκαμψης, δίνοντας προτεραιότητα στους στρατηγικής σημασίας τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης των αποβλήτων, βάζοντας τα θεμέλια για ένα βήμα προόδου στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως η χημική ανακύκλωση, ώστε να εξαντλούνται όλα τα στάδια αξιοποίησης των αποβλήτων συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση των ορυκτών πόρων. el
heal.abstract The Thesis focuses on the location of a Waste to Energy (WtE) incineration plant in the region of Western Macedonia in Greece. The Waste to Energy (WtE) incineration plant is proposed to be located withιν the existing central installations of Integrated Municipal Solid Waste Management (IMSWM) under the management of state-owned company DIADYMA SA in the depleted mines of the lignite Kozanis - Ptolemais basin, owned by PPC SA in the region of Western Macedonia. The proposed plant will be fed with the pre-treated Municipal Solid Waste (MSW) from the processing unit which prepares MSW materials for subsequent use in order to produce steam for distant heating or electricity. The economic benefits are multiple for the region, firstly, the operation of the Integrated Solid Waste Management (ISWM) plant, has a positive effect for the residents of the region who will not be burdened with the extra landfill fee. Secondly, the minimization of the Municipal Solid Waste (MSW) will extend the lifespan of the operation of the cells and consequently lessen the pressure for creating new landfills. In addition, energy recovery will contribute to the energy self-sufficiency of the plant, creating a financial resource from selling steam and electricity which will contribute to maintaining the region's energy identity in the post- lignite period. By locating a Waste to Energy (WtE) plant, a new spatial development potential will be created and contribute to the resilience and adaptability of the Western Macedonia Region against the economic, social and environmental crisis and create opportunities by prioritizing energy sectors and waste management thus laying the foundations for a more circular economy for the exploitation of technologies such as chemical recycling so as to utilize all waste treatment stages, contributing therefore to the saving of mineral resources. en
heal.advisorName Σαγιάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Δαμίγος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δερματάς, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 210 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record