HEAL DSpace

Πειραματική μελέτη και βελτιστοποίηση της κατεργασίας της στίλβωσης μεταλλικών δοκιμίων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καρατζάς, Ιωάννης-Μάριος el
dc.contributor.author Karatzas, Ioannis-Marios en
dc.date.accessioned 2018-11-09T11:35:56Z
dc.date.available 2018-11-09T11:35:56Z
dc.date.issued 2018-11-09
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47980
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16011
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Στίλβωση el
dc.subject Τραχύτητα el
dc.subject Πείραμα el
dc.subject Μοντελοποίηση el
dc.subject Βελτιστοποίηση el
dc.subject Lapping en
dc.subject Roughness el
dc.subject Experiment el
dc.subject Functions el
dc.subject Optimization el
dc.title Πειραματική μελέτη και βελτιστοποίηση της κατεργασίας της στίλβωσης μεταλλικών δοκιμίων el
dc.title Experimental design and optimization for lapping process of metallic units en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κατεργασίες υλικών el
heal.classification Στατιστική el
heal.classification Γραμμική μοντελοποίηση el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-11-02
heal.abstract Στη βιομηχανία η στίλβωση(lapping-honing) αποτελούσε ανέκαθεν τον βασικό παράγοντα για την εξαλείψη των επιφανειακών ανομοιομορφιών των κατεργαζόμενων δοκιμίων ,που χρησιμεύει κυρίως σε εφαρμογές όπου υπάρχει κίνηση μεταξύ των κινούμενων μερών (όπου έρχονται σε επαφή) στις μηχανές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργικότητά τους. Στα πλαίσια της στίλβωσης συμβάλουν σημαντικοί παράμετροι όπως η ταχύτητα πρόωσης ή ταχύτητα περιστροφής του κοπτικού εργαλείου,η δύναμη που ασκεί το κοπτικό εργαλείο στην επιφάνεια του κατεργαζόμενου δοκιμίου,ο χρόνος δειάρκειας της κατεργασίας,το ιξώδες του λιπαντικού υγρού και πολλοί άλλοι ακόμα. Διερωτόμαστε στο σημείο αυτό ποιος είναι ο καταλληλότερος-βέλτιστος συνδυασμός τιμών των παραμέτρων για την επίτευξη της μικρότερης τραχύτητας.Η επίλυση του προβλήματος αυτού είναι δύσκολη διότι δεν υπάρχουν μαθηματικές εξισώσεις της φυσικής ή της μηχανικής που συνδέουν το αριθμητικό επίπεδο της τραχύτητας y με τις αντίστοιχες ποσότητες των παραμέτρων x1,x2,…,xn που αναφέραμε.Σε πρώτη φάση,αναλύεται η στατιστική μέθοδος της ανάλυσης διασποράς που δείχνει πως επιδρά η μεταβολή των τιμών των παραμέτρων x1,x2,…,xn στην μεταβλητή y του πειραματικού συστήματος.Επίσης σε θεωρητικό υπόβαθρο, θα εξηγήσουμε,πως εξάγουμε μία προσεγγιστική γραμμική συνάρτηση y=g(x1,x2,…,xn) της ρεαλιστικής συσχέτισης y=f(x1,x2,…,xn),(που είναι άγμωστη) ,μέσω μιας πειραματικής δειγματοληψίας σημείων(x1,x2,…,xn,y) , καθορισμένη από τις μεθόδους της Design Of Experimental Analysis.Στο τέλος φυσικά βελτιστοποιούμε την αντικειμενική συνάρτηση g,προκειμένου να βρούμε τον βέλτιστο συνδυασμό που αναζητάμε. Σε πρακτική εφαρμογή τελικά, βρήκαμε το βέλτιστο σημείο σύμφωνα με τη τη πειραματική δειγματοληψία και τις αντικειμενικές συναρτήσεις που προτείνει η μέθοδος Taguchi. el
heal.abstract In industry lapping process is used for the elimination of the amorphous surface of the manufacturing products from the depths of the past.Therefore, the surface roughness is reduced in order to achieve efficient operatibility in the moving stages of the machines (that come in contact). In lapping process parameters participate ,such as velocity of the cutting tool and its applying force to the surface of the experimental unit, the process time,the viscosity of the liquid between the surfaces of the cutting tool and the manufacturing product. Our purpose is finding the optimum combination of values to these parameters for achieving the lowest surface roughness.Its very hard to accomplish this beacause there is no evidence of mathematical equations from physics or from mechanics that proves a relative relationship between the manufacturing parameters x1,x2,…,xn and the surface roughness y.Statistical method analysis of variance points the way that output y is being affected by a variety of values of the experimental parameters x1,x2,…,xn .Afterwords,theoretically we explain how to create approximating linear functions y=g(x1,x2,….,xn) of the true response surface y=f(x1,x2,….,xn) (is unknown) using experimental points (x1,x2,….,xn,y) which are determined by Design Of Experimental Analysis. In the end objective functions g are optimized in order to find the optimum results as an output. Practically, we found the optimal design point with the experimental data and objective functions that Taguchi method suggests. en
heal.advisorName Κάρκαλος, Νίκος el
heal.advisorName Μαρκόπουλος, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Μανωλάκος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Μαρκόπουλος, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Βοσνιάκος, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 75 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα