HEAL DSpace

Σχεδιασμός πυλώνων ανεμογεννητριών μορφής κυλινδρικού ή κολουροκωνικού κελύφους

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κόρακας, Ντόναλντ el
dc.contributor.author Korakas, Donald (Ntonalnt) en
dc.date.accessioned 2018-11-23T11:30:07Z
dc.date.available 2018-11-23T11:30:07Z
dc.date.issued 2018-11-23
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/48111
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16119
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Πυλώνες el
dc.subject Towers en
dc.subject Ανεμογεννήτριες el
dc.subject Κελύφη el
dc.subject Συνδέσεις el
dc.subject Σχεδιασμός el
dc.subject Σχεδιασμός el
dc.subject Shells en
dc.subject Connections en
dc.subject Wind turbines en
dc.subject Design en
dc.title Σχεδιασμός πυλώνων ανεμογεννητριών μορφής κυλινδρικού ή κολουροκωνικού κελύφους el
dc.title Design of wind turbine towers comprised of cylindrical or conical frustum shells en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Structural engineering en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-11-01
heal.abstract Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των κυριότερων ελέγχων των συστατικών μερών των πυλώνων και των παραμέτρων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό τους. Η εργασία επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό πυλώνων αποτελούμενων από κυλινδρικού ή κολουροκωνικού σχήματος κέλυφος και συνδέσεις φλάντζας για την αποκατάστασης συνέχειας, καθώς αποτελούν από τους πιο διαδεδομένους τύπους πυλώνων. Αρχικώς γίνεται μια εισαγωγή στις αρχές σχεδιασμού που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της κατασκευής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την πιστοποίηση ανεμογεννητριών της εταιρείας Germanischer Lloyd. Αυτές περιλαμβάνουν τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό, τον τρόπο υπολογισμού των φορτίων και τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τα συστατικά μέρη των πυλώνων. Για τους σκοπούς της διερεύνησης των ελέγχων χρησιμοποιήθηκε πυλώνας ανεμογεννήτριας ύψους 128.8 m, ανεμογεννήτριας ονομαστικής ισχύς 3.8 MW. Έγινε ανάλυση των δυνατών τρόπων προσομοίωσης του πυλώνα, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τρόπου, και εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων απλοποιήσεων, που είθισται να υιοθετούνται, στα τελικά αποτελέσματα, καθώς και ο τρόπος ελαχιστοποίησης των αποκλίσεων, εφόσον αυτές δεν ήταν δυνατόν να αμεληθούν. Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των κυριότερων ελέγχων του πυλώνα, ακολουθώντας τα πλαίσια που θέτονται από σύγχρονους κανονισμούς και πρότυπα. Δημιουργήθηκαν παραδείγματα εφαρμογής των κανονισμών και σχολιάστηκαν όσον αφορά την εφαρμογή τους σε πυλώνες ανεμογεννητριών. Έγινε σύγκριση μεταξύ των κλασικών μεθόδων ανάλυσης και ελέγχου κατασκευών και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων ελέγχου, με αριθμητικά προσομοιώματα, εντοπίζοντας και προβάλλοντας την χρησιμότητα κάθε μεθόδου. Τέλος, εξετάστηκε η επιρροή που έχει η μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πυλώνα στην αντοχή της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και κατευθυντήριες οδηγίες για τον βέλτιστο σχεδιασμό πυλώνων, τόσο από τεχνικής, όσο και από οικονομικής άποψης. el
heal.abstract This thesis aims to study in depth the most important design checks of the towers’ components and the variables that affect their design. The thesis is focused on the design of towers comprised of cylindrical or conical frustum shells and flange connections, as they are some of the more widespread types of wind turbines. Firstly, there is an introduction to the design principles that have to be followed in order to assure the safety of the structure, in accordance with international guidelines for the certification of wind turbines by the company Germanischer Lloyd. These include general principles that have to govern the design, load calculation principles and the design checks that have to be verified for the towers’ components. For the comprehensive study of the design checks the tower of an 128.8 m wind turbine, with 3.8 MW rated power generator, was used. Different ways of modelling the tower were analysed, finding advantages and disadvantages for each one. Simplifications that can usually be used and their effect on the final results were checked; as well as ways to minimize it, in case the deviations from the final results are too great to ignore. An exhaustive study of the most important checks was performed, in accordance with contemporary design regulations and guidelines. Worked examples of the design regulations were produced and they were discussed with regard to their application to wind turbines. Classic analysis and verification methods were compared to modern verification processes, using numerical simulations, finding and presenting the usefulness of each method. Lastly, the effect on the structural integrity of the structure was checked by changing the geometry and the components of the tower, taking into account the financial cost. From the above process useful conclusions were drawn and guidelines for the attainment of the optimal design from both a technical and a cost efficient standpoint were created. en
heal.advisorName Γαντές, Χάρης el
heal.advisorName Gantes, Charis en
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Βαμβάτσικος, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 152 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα