HEAL DSpace

Εφαρμογές της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE σε θέματα χρηματοοικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κούρτη, Καλλιόπη-Αναστασία el
dc.contributor.author Kourti, Kalliopi-Anastasia en
dc.date.accessioned 2019-03-28T11:48:46Z
dc.date.available 2019-03-28T11:48:46Z
dc.date.issued 2019-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48528
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15961
dc.rights Default License
dc.subject Πολυκριτήρια ανάλυση el
dc.subject Χρηματοοικονομική διαχείριση el
dc.subject Κλαδική ανάλυση el
dc.subject PROMETHEE en
dc.subject Fuzzy PROMETHEE en
dc.subject Περιβαλλοντική διαχείριση el
dc.subject Κλιματική αλλαγή el
dc.subject Μονοπάτια μετάβασης el
dc.subject Multi-criteria decision analysis en
dc.subject Financial management en
dc.subject Sector analysis el
dc.subject Environmental management el
dc.subject Climate change el
dc.subject Transition pathways el
dc.title Εφαρμογές της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE σε θέματα χρηματοοικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-10-11
heal.abstract Στην σημερινή εποχή, μέσα από κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας καθίσταται σαφές ότι ο άνθρωπος έρχεται διαρκώς αντιμέτωπος με σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα. Η ανάγκη για αντιμετώπιση πολυπαραγοντικών ζητημάτων με τρόπο συστηματικό, αξιόπιστο και διαφανή οδήγησε στην ανάδειξη και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία δίνει έμφαση σε δύο σύνθετα προβλήματα από διαφορετικά πεδία. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την ανάγκη αξιολόγησης των κλάδων της Ελληνικής οικονομίας, με σκοπό να αναδειχθούν ευκαιρίες και προοπτικές για μελλοντικές επενδύσεις, ενώ το δεύτερο αφορά την ανάγκη για συγκριτική αξιολόγηση των μονοπατιών μετασχηματισμού προς ένα βιώσιμο ενεργειακό Ευρωπαϊκό μέλλον, με σκοπό την επιδίωξη πολιτικών ολιστικά βέλτιστων για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη δύο κατάλληλων μεθοδολογικών πλαισίων για την αντιμετώπιση των δύο προαναφερθέντων διακριτών προβλημάτων, από το χώρο της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και το χώρο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αντίστοιχα, με τρόπο τέτοιο ώστε η εκάστοτε μεθοδολογία να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την φύση του αντίστοιχου προβλήματος. Ως κοινή βάση και των δύο μεθοδολογιών προτείνεται η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE, η οποία βασίζεται στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής. Στόχος της εργασίας είναι η επιβεβαίωση της καταλληλότητας της PROMETHEE για την διαχείριση τέτοιου είδους προβλημάτων αλλά και η ανάδειξη της προσαρμοστικότητάς της σε διαφορετικά περιβάλλοντα προβλημάτων. Τα αποτελέσματα και τα εξαγόμενα συμπεράσματα δύνανται να συμβάλλουν στη μείωση της αβεβαιότητας αφενός στο χώρο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μέσω της ανάδειξης ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών για τους ενδιαφερόμενους φορείς, και αφετέρου στο χώρο της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, βοηθώντας τους φορείς χάραξης πολιτικής να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους βάσει των ευρημάτων. el
heal.abstract Nowadays, through every manifestation of human activity, it is clear that people are constantly confronted with complex and multidimensional problems. The need to address multifactorial issues in a systematic, reliable and transparent manner has led to the emergence and development of integrated methodological approaches based on multi-criteria decision-making. In this context, this paper emphasizes two complex problems from different fields. The first problem concerns the need to evaluate the sectors of the Greek economy with a view to emerging opportunities and prospects for future investments, while the second one concerns the need for a comparative assessment of the transformation pathways towards a sustainable European energy future with the aim of pursuing policies that are optimal from an environmental, societal and the financial perspective. The purpose of this diploma thesis is to develop two appropriate methodological frameworks to address the two aforementioned distinct problems, from the area of Financial Management and Environmental Management respectively, so that the methodology meets the specific characteristics and the nature of each problem. As a common background of both methodologies, the PROMETHEE multi-criteria method, which is based on the outranking relations theory, is proposed. The aim of this work is to confirm the suitability of PROMETHEE for the management of such problems as well as to highlight its adaptability to different problem environments. Results and conclusions drawn can assist in reducing the uncertainty, on the one hand in the area of financial management through promoting attractive investment opportunities for interested stakeholders, and on the other hand in the field of energy and climate policy by helping policy makers formulate recommendations based on the findings. en
heal.advisorName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δούκας, Χάρης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 153 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record