HEAL DSpace

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Επιστήμη των Μαζικών Δεδομένων στην υπηρεσία του Πολιτικού Μηχανικού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μουζάκης, Παναγιώτης el
dc.contributor.author Mouzakis, Panagiotis en
dc.date.accessioned 2019-07-10T08:31:17Z
dc.date.available 2019-07-10T08:31:17Z
dc.date.issued 2019-07-10
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49023
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16325
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Internet of Things en
dc.subject Data Analysis en
dc.subject Structural Health Monitoring en
dc.subject Civil Engineering el
dc.subject Big Data el
dc.subject Μαζικά δεδομένα el
dc.subject Δομική παρακολούθηση el
dc.subject Έργα πολιτικού μηχανικού el
dc.subject Διαδίκτυο των πραγμάτων el
dc.subject Ανάλυση Μαζικών Δεδομένων el
dc.title Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Επιστήμη των Μαζικών Δεδομένων στην υπηρεσία του Πολιτικού Μηχανικού el
dc.title The usage of Internet of Things (IoT) and Big Data Analysis in Civil Engineering en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Internet of things en
heal.classification Civil engineering el
heal.classification Civil engineering en
heal.classification Structural health monitoring en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2013000266
heal.classificationURI http://skos.um.es/unesco6/330506
heal.classificationURI http://skos.um.es/unesco6/330506
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2009006088
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-11-01
heal.abstract Αναμφισβήτητα οι υπολογιστές και το διαδίκτυο αποτελούν δυο από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Η ανάγκη του ανθρώπου για απομακρυσμένη επικοινωνία, η ίδια ανάγκη που ξεκίνησε από τα σήματα καπνού και τα ταχυδρομικά περιστέρια και συνεχίστηκε με τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο, οδήγησε στην ανάπτυξη του διαδικτύου στη σημερινή του μορφή. Ακόμα και αν οι πρώτες μορφές προήλθαν μέσω στρατιωτικής έρευνας γύρω στο 1960, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Το διαδίκτυο έμελλε να είναι το μέσο που άλλαξε ριζικά τόσο τον τρόπο που επικοινωνούν οι άνθρωποι όσο και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Η επιστήμη του Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) αλλά και αυτή των μαζικών δεδομένων (Data Analytics) είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας για αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον άνθρωπο αλλά και την παροχή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσωπικές και ανθρωποκεντρικές έως πολύ γενικές και να αφορούν κομμάτια της καθημερινότητας. Τα μαζικά δεδομένα πήραν την ονομασία τους ακριβώς επειδή ο όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών που παράγεται συνεχώς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δύσκολα διαχειρίσιμος με χρήση απλών μαθηματικών ή λογικών μοντέλων. Όσον αφορά την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, το διαδίκτυο των πραγμάτων αλλά και τα μαζικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο στον τομέα των κατασκευών και την παρακολούθηση ήδη υπαρχόντων κτιρίων όσο και σε άλλους τομείς της επιστήμης. Είτε πρόκειται για κατασκευή από την αρχή, είτε για επισκευή, είτε για παρακολούθηση κάποιας υπάρχουσας κατασκευής, το διαδίκτυο των πραγμάτων πάντα μπορεί να αποτελέσει το μέσο για τη δημιουργία μαζικών δεδομένων, που με την ανάλογη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν οι όροι που προαναφέρθηκαν, καθώς και ο τρόπος που επηρεάζουν πολλούς διαφορετικούς τομείς της καθημερινής ζωής, αλλά και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, με παραδείγματα ορισμένων εφαρμογών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με βάση τον τομέα των συγκοινωνιών και κυρίως των μέσων σταθερής τροχιάς και δεδομένων των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τυχαίες βλάβες σε οχήματα ή τμήματα μιας σιδηροδρομικής γραμμής, γίνεται η προσπάθεια μέσω μιας εφαρμογής για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πρόκειται για μια εφαρμογή δομικής παρακολούθησης, η οποία έχει ως στόχο να αναγνωρίσει και να προλάβει προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, με τη χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και το συνδυασμό της με σύγχρονα μέσα, όπως το διαδίκτυο αλλά και η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων. Η εφαρμογή αυτή έχει ως μέλημα να δείξει στον αναγνώστη ότι οι έννοιες του διαδικτύου των πραγμάτων αλλά και της ανάλυσης μαζικών δεδομένων δεν είναι κάτι μακρινό και άπιαστο, αλλά πρόκειται για δυο έννοιες οι οποίες υπάρχουν παντού γύρω του και έχουν ως στόχο να τον βοηθήσουν να κάνει τη ζωή του ακόμα καλύτερη. el
heal.abstract Undoubtedly, computers and the internet are two of the greatest discoveries of the 20th century. People's need for remote communication, the same need that began with smoke signals and pigeons, and continued with the telegraph and the telephone, led to the development of the internet in its present form. Even though the first forms came through military research around the 1960s, the result remains the same. The internet has been the instrument that radically changed both the way people communicate and how they interact with their environment. The science of Internet of Things and Data Analytics is the result of the effort to harness all human information and to provide the corresponding results. The information can be very personal and human- centered, to a very general one, and to relate to everyday life. Bulk data was named precisely because the volume of data and information produced continuously is particularly large and difficult to manage using simple mathematical or logical models. As far as civil engineering is concerned, the web of things and mass data can be useful tools. Both in the field of construction and the monitoring of already existing buildings as well as in other fields of science. Whether it is construction from scratch, repair or monitoring of an existing structure, the internet of things can always be the means for generating big data, which can lead to significant conclusions with the corresponding processing. In the context of this diploma thesis, an attempt is made to analyze the above-mentioned terms, as well as the way in which they affect many different areas of everyday life, but also the profession of civil engineering, with examples of some particularly interesting applications. Based upon the transport sector and mainly on the fixed track means of transportation, given the problems that may arise from accidental damage to vehicles or parts of a railway line, an effort is made to address this problem through an application. It is a structural health monitoring application that aims to identify and prevent problems that may occur, by using existing knowledge and combining it with modern tools such as the internet and the analysis of big data. This application is intended to show the reader that the concepts of the Internet of things and of the analysis of big data is not something distant and elusive, but these are two concepts that exist everywhere around us and are intended to help us make our life even better. en
heal.advisorName Γαντές, Χάρης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Λαγαρός, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 52 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα