HEAL DSpace

Τρισδιάστατη αναπαράσταση σκηνής:εφαρμογή στο στρατόπεδο Β' Ε.Τ.Ο. Μακρονήσου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαθεοδώρου, Ευγενία-Δήμητρα el
dc.contributor.author Papatheodorou, Evgenia-Dimitra en
dc.date.accessioned 2019-07-11T09:46:53Z
dc.date.available 2019-07-11T09:46:53Z
dc.date.issued 2019-07-11
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49044
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16740
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μακρόνησος el
dc.subject Πολιτιστική κληρονομιά el
dc.subject Τρισδιάστατη αναπαράσταση σκηνής el
dc.subject Makronisos en
dc.subject Cultural heritage en
dc.subject 3D Scene reconstruction el
dc.subject Maya en
dc.subject Mudbox en
dc.subject Προγράμματα τρισδιάστατης απεικόνισης el
dc.subject Μοντελοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς el
dc.title Τρισδιάστατη αναπαράσταση σκηνής:εφαρμογή στο στρατόπεδο Β' Ε.Τ.Ο. Μακρονήσου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φωτογραμμετρία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-03-15
heal.abstract Η ψηφιακή καταγραφή και τρισδιάστατη μοντελοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αφορά πεδίο έντονης δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πλήθος τεχνολογιών και μεθόδων για την τρισδιάστατη αποτύπωση, παρατήρηση και ανακατασκευή ιστορικών μνημείων και τόπων. Η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος του έργου, την εμπειρία του δημιουργού του, τα διαθέσιμα δεδομένα, περιορισμούς που ενδεχομένως να επιβάλει η περιοχή κ.ά. Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην προσπάθεια τρισδιάστατης αναπαράστασης του στρατοπέδου Β’ Ε.Τ.Ο. της Μακρονήσου. Η λειτουργία της Μακρονήσου ως τόπου εξορίας έχει σταματήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ το 1989 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και όλα τα κτίρια του νησιού ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις και διατάγματα που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της Μακρονήσου ως ιστορικό μνημείο. Βασικό χαρακτηριστικό που απαιτείται για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου είναι οι διαστάσεις και η θέση των επιμέρους στοιχείων των εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης. Συμπληρωματικά, διερευνήθηκαν η χρήση των κτισμάτων, και λοιπές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων. Εξαιτίας της καταστροφής που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις με την πάροδο των ετών, πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων που αφορούν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση όσο και την μορφή των εγκαταστάσεων την περίοδο λειτουργίας της Μακρονήσου ως τόπου εξορίας. Η μετάβαση στο νησί δεν ήταν εφικτή, συνεπώς ως δεδομένα δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιτόπου παρατηρήσεις και μετρήσεις της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνηθεί και ο βαθμός κατά τον οποίο η τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας ιστορικής περιοχής είναι εφικτή αξιοποιώντας μόνο δεδομένα που υπάρχουν ήδη, Α/Φ και ιστορικές φωτογραφίες. el
heal.abstract The digital documentation and 3D modeling of Cultural Heritage is receiving great attention in the last years. Many technologies and methods are available in order to observe and reconstruct historical monument and sites. The selection of the appropriate technique depends –among others- on the project requirements, the operator experience, the existing data and the location constrains. This diploma thesis deals with the three-dimensional reconstruction of B’ ETO (Second Battalion) camp of the island of Makronisos. The use of Makronisos as an exile place has stopped since the early 1950s. In 1989, with the ruling of the Ministry of Culture, Makronisos’ whole island has been characterized as a historic site and all its buildings have been named as preserved monuments. Other rulings have followed regarding the protection and promotion of Makronisos as a historic monument. In order to create a 3D model of an existing object, the dimensions and placement of each building are required. In addition to that, we examined their use and other details. Due to the demolition of most of the buildings, we gathered information regarding the state of the camp during the period that the island was used as an exile place and nowadays. The transition to the island wasn’t possible, so on the spot observations and measurements weren’t available for use. Therefore, in this diploma thesis we investigate, also, if a 3D reconstruction of a historical site is possible, using only existing data, such as aerial and historical images. en
heal.advisorName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Αναστάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 102 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα