HEAL DSpace

Πάρκο Φιξ - Πάρκο Πολιτών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καραβασίλη, Κυριακή el
dc.contributor.author Karavasili, Kyriaki en
dc.date.accessioned 2019-09-02T07:28:48Z
dc.date.available 2019-09-02T07:28:48Z
dc.date.issued 2019-09-02
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49160
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16784
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αστικό δημόσιο πάρκο el
dc.subject Συμμετοχικός σχεδιασμός el
dc.subject Αυτοδιαχείριση el
dc.subject Αυτοκατασκευή el
dc.subject Επανάχρηση υλικών el
dc.subject Urban public park en
dc.subject Participatory planning en
dc.subject Self-management en
dc.subject Self-construction en
dc.subject Reuse en
dc.title Πάρκο Φιξ - Πάρκο Πολιτών el
dc.title Fix Park – Citizens’ Park en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Συμμετοχή, αυτοδιαχείριση, αυτοκατασκευή el
heal.secondaryTitle Participation, self-management, self-construction en
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Συμμετοχικός σχεδιασμός el
heal.classification Architecture en
heal.classification Participatory planning en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-03-22
heal.abstract Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενεργοποίηση του Πάρκου Φιξ ως κέντρου της γειτονιάς των Κάτω Πατησίων μέσα από τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, στα πλαίσια μίας «από τα κάτω προς τα πάνω» πολιτικής παραγωγής και διαχείρισης του δημόσιου χώρου. Σημαντικό τμήμα της εργασίας αποτέλεσε η οργάνωση και η υλοποίηση εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού -καθώς και άλλων μεθόδων εμπλοκής των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- επιδιώκοντας τη γνωριμία των προβλημάτων, των αναγκών και των επιθυμιών τους. Η ποικιλία απόψεων, προτάσεων και ιδεών που προέκυψε από τις παραπάνω διαδικασίες ανέδυσε την ανάγκη οργάνωσης του πάρκου με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί υποστηρίζει ταυτόχρονα μία ποικιλία δραστηριοτήτων που να απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το πάρκο, λοιπόν, οραματίστηκε ως ένας χώρος ζωντανός και ευέλικτος, που να υποστηρίζει την ανάπτυξη ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων, ένας χώρος διαπαιδαγώγησης και διά βίου μάθησης που να προωθεί την ανάπτυξη της συμμετοχικής και αυτοκατασκευαστικής κουλτούρας. Σχεδιαστικά, το όραμα αυτό μεταφράστηκε με τρεις τύπους κινητών και κατασκευαστικά απλών μονάδων (modules) που με αναμεταξύ τους συνδυασμούς επιτρέπουν τη φιλοξενία ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι μονάδες θα κατασκευαστούν από τους χρήστες σε κατασκευαστικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν στο πάρκο και έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο που δίνουν ελευθερία στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους, μοναδικές κατασκευές. Το είδος της αρχιτεκτονικής που προτείνεται στη συγκεκριμένη εργασία πηγάζει από το πλαίσιο αιτημάτων και των αγωνιών της εποχής και συνειδητά εστιάζει περισσότερο στις διαδικασίες σύνθεσης και παραγωγής, στις κοινωνικές διαδικασίες και σχέσεις, στην επανάχρηση πόρων και υλικών και λιγότερο σε ζητήματα αισθητικής, στην ατομική προβολή και στο κέρδος. el
heal.abstract Subject of the current thesis is the re-activation of Fix Park as a centre of Kato Patisia -one of the most densely populated and densely constructed neighbourhoods in Athens. To do so, it is based on the collaboration and the active participation of its residents, following a bottom-up process of production and management of public space. A main part of the project was the organisation and the realisation of a participatory design workshop, as well as other methods for engaging citizens, aiming to discover their own problems, needs and desires. The variety of the opinions, proposals and ideas that emerged through these processes showed the need for organizing the park in a way that will allow it to host a number of different activities addressed to many different social groups. The park was envisioned as a vivid and flexible space, where individual and group activities would take place, a space of lifelong learning that would promote the development of the participatory and self-construction culture. Architecturally, this was translated by three kinds of mobile and easy-to-construct modules, that combined to each other allow the housing of a wide range of activities. The modules are intended to be constructed by the users in construction workshops that will be held in the park and are designed in such way that give the freedom to the users to create their own unique modules. The kind of architecture that is proposed in this thesis stems from the context of the demands and struggles of our times and consciously focuses more on production processes, social processes and relationships, recycling and reusing materials and less on form, individual advancement and profit. en
heal.advisorName Αναστασόπουλος, Νικόλαος el
heal.advisorName Anastasopoulos, Nikolaos en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 124
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα