HEAL DSpace

Υδρολογική προσομοίωση αστικής λεκάνης με το λογισμικό SWMM και επίδραση της διακριτοποίησης της λεκάνης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τζίμα, Μαρία- Σπυριδούλα el
dc.contributor.author Tzima, Maria- Spyridoula en
dc.date.accessioned 2019-09-09T09:31:34Z
dc.date.available 2019-09-09T09:31:34Z
dc.date.issued 2019-09-09
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49204
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16713
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσομοίωση el
dc.subject Λογισμικό SWMM el
dc.subject Παντορροϊκό Δίκτυο el
dc.subject Διακριτοποίηση el
dc.subject Σενάρια el
dc.subject Simulation en
dc.subject SWMM Software en
dc.subject Combined sewer system el
dc.subject Discretization el
dc.subject Scenario el
dc.title Υδρολογική προσομοίωση αστικής λεκάνης με το λογισμικό SWMM και επίδραση της διακριτοποίησης της λεκάνης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υδρολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-11
heal.abstract Τα συστήματα αποχέτευσης αποτελούν αναμφισβήτητα δίκτυα κοινής ωφέλειας ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία, το επίπεδο ζωής και το περιβάλλον. Η αξία τους έχει αναγνωριστεί από πολλούς αρχαίους πολιτισμούς και πλέον στις σύγχρονες κοινωνίες δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα συγκεκριμένα έργα υποδομής. Παρόλα αυτά, παρατηρείται συχνά η παράλειψη της συντήρησης και επίβλεψης των αποχετευτικών δικτύων. Οι κυριότερες αιτίες υποβάθμισής τους αποτελούν οι ψυχολογικοί παράγοντες, που δημιουργούν απέχθεια προς τα έργα αυτά καθώς και το ότι δεν προσφέρονται για προβολή και πολιτική εκμετάλλευση. Η μελέτη των ήδη υπαρχόντων αποχετευτικών συστημάτων κρίνεται επιτακτική γιατί στοχεύει στον εντοπισμό αδύναμων σημείων των δικτύων τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε περιόδους βροχής, την πρόβλεψη μελλοντικού κινδύνου ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων σχετικά με πιθανά μέτρα αντιμετώπισης. Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία αντικείμενο της οποίας αποτελεί η προσομοίωση και ανάλυση τμήματος του παντορροϊκού δικτύου της Αθήνας. Στόχος ήταν η διερεύνηση της υδραυλικής συμπεριφοράς του δικτύου για διάφορα γεγονότα βροχής, η επισήμανση ενδεχόμενου πλημμυρικού κινδύνου και η διατύπωση ορισμένων μέτρων αντιμετώπισης. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως βάση της την δόμηση τριών Σεναρίων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων τιμών παραμέτρων. Τα Σενάρια αυτά αποσκοπούν στη μελέτη της επίδρασης της επιλογής τιμών στα τελικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Επιπλέον, η μεγάλη λεπτομέρεια που επιτεύχθηκε στην ανάλυση των χρήσεων γης αποτελεί σημαντικό στοιχείο της παρούσας εργασίας. Περιοχή Μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε η Ζώνη Δ του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης. Η συνολική έκταση της συγκεκριμένης λεκάνης ανέρχεται στα 87.80 ha. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα βρίσκεται στα Πατήσια. Το παντορροϊκό δίκτυο της ζώνης Δ μελετήθηκε και σχεδιάστηκε το 1967 από την ΥΔΡΕΞ, Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Υπονόμων, σύμφωνα με την Ορθολογική Μέθοδο ενώ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων θεωρεί ως κύρια χρήση γης στην περιοχή την κατοικία. Κατά κύριο λόγο, τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το AutoCAD 2016 της Autodesk, το πρόγραμμα ΑrcGIS της ESRI καθώς και το SWMM 5 της EPA, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση του δικτύου με τη μέθοδο του δυναμικού κύματος. Η ολοκλήρωση της μελέτης καθιστά εφικτή την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά του δικτύου ενώ συγκρίνοντας τα αποτελέσματά της με άλλες διπλωματικές εργασίες καταλήγουμε στο εάν έχει νόημα η μεγάλη λεπτομέρεια στην ανάλυση των χρήσεων γης. Τέλος, επισημαίνονται ορισμένες προτάσεις για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης. Λέξεις κλειδιά: Παντορροϊκό αποχετευτικό σύστημα, Λογισμικό SWMM, Προσομοίωση, Υπολεκάνη, Φρεάτιο, Αγωγός, Μέθοδος δυναμικού κύματος, Υετογράφημα el
heal.abstract Combined sewer system is an undoubtedly utility network of vital importance to public health, the standard of living and the environment.Its value has been recognized by many ancient civilizations, and now in modern societies, particular emphasis is placed on specific infrastructure projects. Nonetheless, failure to maintain and supervise sewer network is often observed. The main causes of its downgrading are the psychological factors that create a repulsion of these projects and the fact that they are not suitable for promotion and political exploitation. The study of already existing combined sewer system is imperative because it aims at identifying weak points in the networks that cause problems in rainfall periods, anticipating future risks and at the same time giving the opportunity to formulate proposals on possible response measures. The present diploma thesis is drafted in this context, the subject of which is the simulation and analysis of a part of the Athens combined sewer system. The aim was to investigate the hydraulic behavior of the network in rainfall, to identify potential flood risks and to formulate some response measures. This study was based on the construction of three scenarios including small, medium and large parameter values. These Scenarios are designed to study the effect of values selection on the final results of the simulations. In addition, the great detail achieved in the analysis of land uses is an important element of this work. Study area of this diploma work was selected Zone D of the Combined sewer system. The total area of this subcatchment is 87.80 ha. The area is part of the Municipality of Athens and is located in Patisia. The sewerage network of zone D was studied and designed in 1967 by Hellenic Sewer Company, according to the "orthological Method", while the General Urban Plan of the Municipality of Athens considers the main land use in the area as residential area. Primarily the software used was AutoCad 2016 of Autodesk,the ArcGIS software of ESRI as well as the SWMM software 5 of EPA with the help of which the hydrological and hydraulic simulation of the network was carried out using the Dynamic Wave Routing method.The completion of the study makes it possible to draw conclusions about the behavior of the network while comparing its results with other diplomatic work, we come to see if the great detail in the analysis of land uses makes sense. Finally, some proposals for the implementation of countermeasures are highlighted. Keywords: Combined sewer system, SWMM Software, simulation, Subcatcment, junction, conduit, Dynamic Wave Routing, yetograph en
heal.advisorName Τσιχριντζής, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Βαγγέλης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Ναλμπάντης, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 210 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα