HEAL DSpace

Προσεγγίζοντας τις βραχυχρόνιες μισθώσεις -Airbnb στον περιφερειακό χώρο: το παράδειγμα της Αργολίδας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αδρακτά, Ελένη
dc.contributor.author Adrakta, Eleni
dc.date.accessioned 2019-11-20T15:05:38Z
dc.date.available 2019-11-20T15:05:38Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49445
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17143
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Airbnb en
dc.subject Βραχυχρόνιες μισθώσεις el
dc.subject Οικονομία διαμοιρασμού el
dc.subject Περιφερειακοί χώροι el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Αργολίδα el
dc.subject Πελοπόννησος el
dc.subject Short-term leases en
dc.subject Sharing economy en
dc.subject Peripheral districts en
dc.subject Tourism en
dc.subject Argolida en
dc.subject Peloponnese en
dc.title Προσεγγίζοντας τις βραχυχρόνιες μισθώσεις -Airbnb στον περιφερειακό χώρο: το παράδειγμα της Αργολίδας el
dc.title Approaching the short-term leases - airbnb in peripheral districts: the example of Argolida en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Πολεοδομία el
heal.classification Χωροταξία el
heal.classification Architecture and tourism -- Greece el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-06
heal.abstract Η ραγδαία αύξηση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων για τουριστική αξιοποίηση, τα τελευταία τρία χρόνια, αποτέλεσε έναυσμα για τη διερεύνηση του φαινομένου AIRBNB. Άλλωστε, έχει ανοίξει ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος για τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικιστικές συνέπειες αυτής της τουριστικής/οικονομικής δραστηριότητας, στα αστικά κέντρα και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Εκτός από τις περιοχές με ανεπτυγμένο τουρισμό, σημαντικές πυκνώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων εντοπίζονται και σε αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές, στον περιφερειακό χώρο. Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας έχει ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και μεγάλη συγκέντρωση καταλυμάτων AIRBNB, επομένως θεωρήθηκε ενδιαφέρον πεδίο έρευνας. Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της δυναμικής των οικισμών της Αργολίδας, στους οποίους παρατηρείται πυκνώσεις καταλυμάτων AIRBNB, των συσχετισμών που δημιουργούνται ανάμεσά τους στη βάση εξέλιξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς και των επιπτώσεων που παρατηρούνται σε κοινωνικό, οικονομικό, οικιστικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εμπειρικής έρευνας: επιτόπιες καταγραφές και παρατηρήσεις, υλοποίηση συνεντεύξεων, βάσει ειδικών θεματολογίων συζήτησης, σε στελέχη τοπικών φορέων/συλλόγων καθώς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Στη δευτερογενή διερεύνηση, έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της δυναμικής του χώρου, σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας. Παράλληλα, έγινε ευρεία αποδελτίωση θεσμικών πλαισίων, όπως του Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού, των Περιφερειακών Σχεδίων Πελοποννήσου, καθώς, και των Επιχειρησιακών Σχεδίων Περιφέρειας και Δήμων Αργολίδας, ώστε να κατανοηθούν οι επίσημες κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης και οι συσχετίσεις τους με τη χωρο-κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής. Καταλήγοντας, η σύνθεση πορισμάτων και διαπιστώσεων των επιμέρους θεματικών ενοτήτων της έρευνας, διαμορφώνει πλαίσιο κατευθύνσεων σχεδιασμού και αναδεικνύει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης/εξέλιξης του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το πλαίσιο σχεδιαστικών κατευθύνσεων, συμβάλλει στην προστασία της τοπικής ταυτότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και, τελικά, στην ανάπτυξη της Αργολίδας και των επιμέρους ιδιαίτερων τόπων της. el
heal.abstract The rapid increase in short-term leases of real estate for tourist exploitation, in the last three years, was the trigger for the probe of AIRBNB phenomenon. After all, a great public debate has begun on the economic, social, environmental and residential consequences of this tourism/ economic activity, in urban centers and popular tourist destinations. Apart from areas with developed tourism, significant short-term leases are also found in developing tourist areas in the peripheral districts. The Regional Unit of Argolida has a developed tourist activity and a large gathering of AIRBNB accommodation, so it was considered as an interesting field of research. The purpose of this research, is to conduct a probe to find out the characteristics and dynamics of the settlements of Argolida, in which gathering of AIRBNB accommodation is observed, the correlations between them based on the evolution of short-term leases and the impacts on social, economic, residential and environmental level. Particular emphasis was given to the design and implementation of empirical research; on-the-spot recordings and observations, conducting interviews, based on specific discussion topics, to local executive of local agents/ societies and to other social groups. In the secondary probe, emphasis was given in the search, evaluation and interpretation of developmental characteristics and dynamics of space, in the Region of Peloponnese and the Regional Unit of Argolida. Alongside, extensive collection of information has been done through the Legal Frameworks about Tourism, Region of Peloponnese, Municipalities of Argolida, Regional Planning & Urban Development, in order to comprehend the official directions of tourism development and their relations to the regional reality. Ending up, the composition of findings of the individual research unities shapes the design of the guidelines framework and shows the conditions for development/ evolution of the AIRBNB phenomenon. The guidelines framework contributes to protect the local identity, the environment and the individual special places. en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα