HEAL DSpace

Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα δεκαετίας 1970

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σπανός, Χαράλαμπος el
dc.contributor.author Spanos, Charalampos en
dc.date.accessioned 2019-12-20T09:57:18Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49603
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17301
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject ενίσχυση el
dc.subject Οπλισμένο σκυρόδεμα el
dc.subject Κτίριο el
dc.subject Ανελαστική ανάλυση el
dc.subject evaluation en
dc.subject Srengthening en
dc.subject Reinforced concrete en
dc.subject Building en
dc.subject Pushover analysis en
dc.title Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα δεκαετίας 1970 el
dc.title Evaluation and strengthening of a 70's reinforced concrete building en
heal.type masterThesis
heal.classification Μηχανική el
heal.dateAvailable 2020-12-19T22:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-03
heal.abstract Αντικείμενο μελέτης της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση της συμπεριφοράς και επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και η πρόταση ενίσχυσής του. Η κατασκευή αποτελείται από δύο υπόγεια, τρεις ορόφους και έναν τελευταίο όροφο με δύο δώματα. Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η προσομοίωση του φορέα του υπό μελέτη κτιρίου υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα SAP2000. Γίνεται εφαρμογή της Δυναμικής Φασματικής Μεθόδου και της Στατικής Ανελαστικής Ανάλυσης (Pushover Analysis), μίας ελαστικής και μίας ανελαστικής μεθόδου ανάλυσης αντίστοιχα. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, αποτιμάται η φέρουσα ικανότητα του υφιστάμενου φορέα και η στατική και σεισμική του απόκριση. Τελικά προτείνεται η ενίσχυση της κατασκευής. Στη συνέχεια, ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των Κεφαλαίων από τα οποία αποτελείται η παρούσα εργασία. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται εν συντομία το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Επισημαίνονται αδυναμίες που χαρακτήριζαν τους κανονισμούς, βάσει των οποίων γινόταν ο σχεδιασμός κατασκευών όπως του υπό μελέτη κτιρίου και επισημαίνεται η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση αποτίμησης κατασκευών. Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρονται συνοπτικά θεμελιώδεις έννοιες του αντισεισμικού σχεδιασμού, απαραίτητες ως θεωρητικό υπόβαθρο για τη διενέργεια των αναλύσεων στη συνέχεια της εργασίας και για την κατανόηση εννοιών Δυναμικής των Κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών αρθρώσεων και του αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών με στάθμες επιτελεστικότητας. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναλυτική παρουσίαση τόσο του φορέα όσο και των δεδομένων της μελέτης της κατασκευής. Επίσης, παρουσιάζονται χωρικά προσομοιώματα για κάθε επίπεδο του φορέα του κτιρίου, ώστε να είναι εποπτική η εικόνα της υπό μελέτη κατασκευής. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται σταδιακά η διαδικασία προσομοίωσης του φορέα της υφιστάμενης κατασκευής στο πρόγραμμα SAP2000. Δίνονται πληροφορίες για επιμέρους θέματα που αφορούν την προσομοίωση, κατά την οποία καθορίζονται διαδοχικά οι ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, τα χαρακτηριστικά των επιμέρους διατομών των δομικών στοιχείων, οι φορτίσεις που επιβάλλονται στο φέροντα οργανισμό της κατασκευής και η προσομοίωση της θεμελίωσης. Στο Κεφάλαιο 5 υλοποιείται η ιδιομορφική ανάλυση του φορέα της υπό μελέτη κατασκευής. Διαδοχικά παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία, η διαδικασία εφαρμογής και, έπειτα, παρατίθενται τα αποτελέσματα της Δυναμικής Φασματικής Ανάλυσης, της ελαστικής μεθόδου ανάλυσης που εφαρμόζεται με χρήση του φάσματος του Ευρωκώδικα 8. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται βασικά θεωρητικά θέματα τα οποία αφορούν τη Στατική Ανελαστική Ανάλυση (Pushover). Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές της μεθόδου, η κατανομή των σεισμικών φορτίων και μία μέθοδος που αφορά τον υπολογισμό του σημείου επιτελεστικότητας της κατασκευής. Στο Κεφάλαιο 7 πραγματοποιείται η εφαρμογή της ανάλυσης Pushover στον υφιστάμενο φορέα της κατασκευής. Ακολούθως, παρατίθενται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τους δύο δυσμενέστερους συνδυασμούς φόρτισης που εφαρμόζονται στην υφιστάμενη κατασκευή και διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσής της. Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η ενισχυμένη κατασκευή με τοποθέτηση δύο πυρήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε καίριες θέσεις του φορέα και ακολουθεί η μεθοδολογία προσομοίωσής της. Επιπρόσθετα, παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover για την ενισχυμένη κατασκευή από τα οποία τεκμαίρεται η σεισμική της επάρκεια. Στο Κεφάλαιο 9 γίνεται αναφορά στα πιο σημαντικά συμπεράσματα που εξάγονται από τη μεταπτυχιακή εργασία σχετικά με τη διερεύνηση επάρκειας του υφιστάμενου φορέα της υπό μελέτη κατασκευής και την πρόταση για ενίσχυσή του. el
heal.abstract The aim of the present master thesis is to assess and investigate the static and seismic behavior of a four-storey reinforced concrete building with two basements. There is also a proposal for the strengthening of its bearing structure. The structure was designed and constructed in 1972 at East Attica, Greece. The design was based on the national code of reinforced concrete design (1954), as well as the one concerning earthquake resistant structures (1959). Modern structures designed and evaluated according to contemporary codes such as the Eurocodes and FEMA refer to a certain performance level concerning their expected behavior in future earthquakes. Spectral dynamic analysis and non-linear static analysis (known as pushover analysis) are the applied analysis methods in this thesis - the first being an elastic method and the second an inelastic one. en
heal.advisorName Κουμούσης, Βλάσιος el
heal.committeeMemberName Παπαδόπουλος, Βησσαρίων el
heal.committeeMemberName Κουμούσης, Βλάσιος el
heal.committeeMemberName Λαγαρός, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 117 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα