HEAL DSpace

Συνδέσεις στην τομή: Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Σινεμά "Στέλλα"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γαλδαδά, Μαρκέλλα - Σεμέλη el
dc.contributor.author Παναγοπούλου, Αικατερίνη el
dc.contributor.author Galdada, Markella - Semeli en
dc.contributor.author Pnagopoulou, Aikatrini en
dc.date.accessioned 2020-01-10T09:43:06Z
dc.date.available 2020-01-10T09:43:06Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49645
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17343
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κυψέλη el
dc.subject Φωκίωνος Νέγρη el
dc.subject Δημοτική Αγορά Κυψέλης el
dc.subject Επανάχρηση el
dc.subject Θέατρο el
dc.subject Κινηματογάφος el
dc.subject Υπόγειο el
dc.subject Κενό el
dc.subject Δημόσιος χώρος el
dc.subject Kypseli en
dc.subject Fokionos Negri en
dc.subject Reuse en
dc.subject Municipal Market of Kypseli en
dc.subject Theater en
dc.subject Cinema en
dc.subject Underground en
dc.subject Void en
dc.subject Public space en
dc.title Συνδέσεις στην τομή: Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Σινεμά "Στέλλα" el
dc.title Links along the section: Municipal Market of Kypseli - Stella Cinema en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Αrchitecture en
heal.language el
heal.language en
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-02
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία επιλέγει να τοποθετηθεί στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυψέλης, και να συνδιαλεχτεί ενεργά με το λανθάνον οικιστικό απόθεμα της πόλης. Ο κορεσμός του αστικού σώματος, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση της εποχής, απαιτούν μια αλλαγή παραδείγματος και επιβάλλουν στο σχεδιασμό μια πρόθεση επανεξέτασης των δομών και ανάδειξης μιας νέας διαλεκτικής στην υφιστάμενη ύλη της πόλης. Αντιλαμβανόμενοι τον υπολειμματικό χώρο ως ένα γόνιμο δυνητικό πεδίο καταστάσεων, μπορούμε να ωθήσουμε την πόλη σε μια νέα δυναμική κατάσταση εξέλιξης, επανανοηματοδοτώντας την αστική εμπειρία. Κυρίαρχη πρόθεση είναι η άντληση των εργαλείων της μεθοδολογίας μας μέσα από τον ίδιο τον αστικό ιστό, ο οποίος αποτελεί τελικά και το αντικείμενο μελέτης. Βασικός άξονας είναι η δυναμική διαστολή του δημόσιου χώρου της πόλης, ως τον κατεξοχήν χώρο όπου αναπτύσσονται τα κοινά. Εμβαθύνουμε στην περίπτωση της περιοχής της Κυψέλης, ως τον παραδειγματικό τόπο που μπορεί να υποδεχτεί την εφαρμογή των αναζητήσεων της έρευνας μας. Η σημερινή εικόνα της περιοχής έχει διαμορφωθεί, στο βάθος των ιστορικών μεταβάσεων, ως ο τόπος συνύπαρξης ετερόκλητων στοιχείων, ως ο χώρος συμβίωσης της ετερότητας. Ανασκαφές και τομές στις πολλαπλές διαστρωματώσεις του αστικού παλίμψηστου της Κυψέλης και επανασυντάξεις των σχέσεων με το υπόγειο επίπεδο της πόλης, θα διαμορφώσουν το νέα τοπιογραφία ως φορέα κοινωνικής εγγύτητας και ώσμωσης, δια μέσω των υφιστάμενων δομών. Στη περίπτωση της παρούσας διπλωματικής, το εργαλείο της τομής γίνεται η διαλεκτική μας σχέση με την πόλη και φορέας συνύπαρξης γίνεται ο άξονας του πολιτισμού. Η τέχνη, το θέατρο και ο κινηματογράφος εγκαθίστανται στον δημόσιο χώρο, νοηματοδοτώντας τον και ωθώντας τον στην ενεργοποίηση. el
heal.abstract The present thesis chooses to locate itself in the center of Athens, specifically in the Kipseli area, and to actively interact with the city's latent housing stock. The saturation of the urban body, coupled with the contemporary economic crisis, call for a paradigm shift and impose on design a rethinking of city structures, as well as the emergence of a new form of dialogue within the existing urban material. Perceiving the residual space as a fertile potential field of events, we can push the city into a new dynamic state of evolution, resignifying the urban experience. The overriding intention is to draw the assets of our methodology through the urban fabric itself, which is ultimately the subject of study. The key axis is the dynamic expansion of the public urban realm, as the predominant place where the common acts develop. We delve deeper into the case of the Kypseli region, as the exemplary site that can accommodate the implementation of our research pursuits. The present image of Kypseli has been shaped, through historical transitions, as the place of coexistence of heterogeneous elements, as the living space of heterogeneity. Excavations and intersections through the multiple layouts of the local palimpsest and the re-alignment of relations with the underground level of the city, will shape the new topography as a vector of social proximity and osmosis, through the existing structures. In the case of the particular thesis, the design asset of intersection becomes our dialectical relationship with the city, and the the axis of culture becomes the vector of coexistence. Art, theater and cinema are installed on the public space, signifying it and activating it. en
heal.advisorName Ζαχαριάδης, Ιωάννης el
heal.advisorName Zachariadis, Ioannis en
heal.committeeMemberName Mάρκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Markou, Maria en
heal.committeeMemberName Τερζόγλου, Νικόλαος-Ίων el
heal.committeeMemberName Terzoglou, Nikolaos-Ion en
heal.committeeMemberName Μπουγατιώτη, Φλώρα - Μαρία el
heal.committeeMemberName Mpougatioti, Flora-Maria en
heal.committeeMemberName Γιαννίτσαρης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Giannitsaris, Georgios en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα