HEAL DSpace

Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη και το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο που προκύπτει_Μελέτη Περίπτωση Εθνικής Τράπεζας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τζιρίτας, Βασίλειος el
dc.contributor.author Tziritas, Vasileios en
dc.date.accessioned 2020-01-21T09:11:21Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49692
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17390
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)” el
dc.rights Default License
dc.subject Απολογισμοί Αειφορίας el
dc.subject GRI en
dc.subject Εθνική Τράπεζα el
dc.subject Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο el
dc.subject Ατζέντα 2030 el
dc.title Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη και το νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο που προκύπτει_Μελέτη Περίπτωση Εθνικής Τράπεζας el
heal.type masterThesis
heal.classification ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ el
heal.dateAvailable 2021-01-20T22:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-09-16
heal.abstract Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 και το νέο Επιχειρηματικό μοντέλο που προκύπτει - Μελέτη περιπτώσεων» Σεπτέμβρης 2019 Αντικειμενικός στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη πρακτικών αειφορίας μέσα στη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της ΕΚΕ, όπου παρατίθενται οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί από επίσημους φορείς και που συναντώνται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. Επίσης, αναφέρονται και ορίζονται οι συγγενείς με την ΕΚΕ έννοιες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται σε αυτή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια παρουσίαση της ιστορικής πορείας της ΕΚΕ και της εξέλιξής της, από τα πρώτα στάδια εμφάνισής της έως τη σημερινή της μορφή. Πριν το τέλος του πρώτου κεφαλαίου, περιγράφονται οι βασικότεροι λόγοι που συνετέλεσαν στο να αναπτυχθεί η ΕΚΕ. Το δεύτερο κεφάλαιο, ασχολείται με τα οφέλη της, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στη κοινωνία και το περιβάλλον όπως είναι η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού, η ικανοποίηση των πελατών μέχρι και έμμεσα οικονομικά οφέλη όπως φορελαφρύνσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εκθέσεις αειφορίας ως μια διεθνή τάση με έμφαση στο περισσότερο αποδεκτό, GRI, τα πλεονεκτήματά και οι στόχοι του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια προσέγγιση της ΕΚΕ, στα ελληνικά δεδομένα με καταγραφή των φορέων που την αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την αναφορά στην εθνική στρατηγική για την ΕΚΕ καθώς και στην υλοποίησή της. Έπειτα, αναλύονται οι προσεγγίσεις ΕΚΕ καθώς και η αξιολόγηση τους. Εν συνεχεία, στο πέμπτο κεφάλαιο, επιχειρείται η αποκωδικοποίηση της Ατζέντας 2030. Η Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη περιλαμβάνει 17 στόχους, που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030. Οι στόχοι και τα μέτρα αυτά είναι μεγαλεπήβολα και για την εφαρμογή τους απαιτείται η βούληση των κρατών να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούν τις προκλήσεις που ο κόσμος αντιμετωπίζει και να κατανοήσουν το ότι η υλοποίηση του οράματος της Ατζέντας θα 1 Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους στην κατεύθυνση: 1) επίτευξης διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, 2) της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, της δίκαιης κατανομής πόρων και της άρσης των αποκλεισμών, 3) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. «Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη και το νέο Επιχειρηματικό μοντέλο που προκύπτει - Μελέτη περίπτωσης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος» 5 ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ επιλειτουργήσει θετικά στη δική τους βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρονται, επίσης αναλυτικά και οι 17 στόχοι με τις επιδιώξεις τους. Στο έκτο κεφάλαιο, ακολουθεί η συνοπτική μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Τράπεζας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική της, στην οικονομία την αγορά και το περιβάλλον αλλά και η τάση για υιοθέτηση πρακτικών αειφορίας από τις τράπεζες. Η εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο 7 να συνοψίζει τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης και περιέχει ορισμένες επίσης, αναφορές στο όραμα για την εταιρική ευθύνη. Οι νέες προκλήσεις και τα ερωτήματα που προκύπτουν, συμπληρώνουν, την συζήτηση, στο τέλος του κεφαλαίου. Αναφέρονται, τέλος, οι πηγές που αντλήθηκαν όλες οι πολύτιμες πληροφορίες για να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία. el
heal.advisorName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παπαβασιλείου, Συμεών el
heal.committeeMemberName Παναγόπουλος, Αθανάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 110 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record