HEAL DSpace

Οι ανεμόμυλοι της Κύθνου: προστασία και διαχείριση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μάρκου, Παναγιώτης
dc.contributor.author Markou, Panagiotis en
dc.date.accessioned 2020-02-17T10:27:35Z
dc.date.available 2020-02-17T10:27:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49792
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17490
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Προστασία Μνημείων (Κατ. Α')" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανεμόμυλοι el
dc.subject Κύθνος el
dc.subject Διαχείριση el
dc.subject Ααιολική ενέργεια el
dc.subject Άυλη πολιτιστική κληρονομιά el
dc.subject Windmills en
dc.subject Kythnos island en
dc.subject Protection and management en
dc.subject Wind energy en
dc.subject Intangible cultural heritage en
dc.title Οι ανεμόμυλοι της Κύθνου: προστασία και διαχείριση el
dc.title The windmills of Kythnos: protection and management en
heal.type masterThesis el
heal.classification Προστασία και Διαχείριση Μνημείων el
heal.classification Architecture -- Conservation and restoration en
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-12-13
heal.abstract Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματεύεται την τεκμηρίωση των ανεμόμυλων της νήσου Κύθνου και τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για ένα σύνολο κυκλικών κατασκευών που ανεγέρθηκαν σε άγνωστη, με τα σημερινά δεδομένα, εποχή, ελάχιστα μελετημένες από την επιστημονική κοινότητα και που αφημένες στις φθορές του χρόνου, αναμένουν την καταστροφή τους. Η μελέτη είναι διαιρεμένη σε έξι διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για το νησί της Κύθνου, ενώ το δεύτερο γενικά στοιχεία για τους ανεμόμυλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις Κυκλάδες. Το τρίτο μέρος πραγματεύεται τη σχέση των ανεμόμυλων του νησιού με τις παραγωγικές δραστηριότητες, την οικονομία, τους κατοίκους και τον τρόπο ζωής εν γένει. Το τέταρτο μέρος σχετίζεται με όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο, δηλαδή τις επιτόπου καταγραφές και τις ενδεικτικές μετρήσεις. Από τις επισκέψεις αυτές συνετάχθησαν χάρτες και πίνακες ταξινόμησης. Τέλος, στο πέμπτο και το έκτο μέρος πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση για το πώς θα ήταν δυνατό τα μνημεία αυτά να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, αλλά και με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν να γίνουν επισκέψιμα. Βάσει των αρχών και των στόχων διαχείρισης που τέθηκαν, η μελέτη προχώρησε σε ενδεικτική πρόταση αποκατάστασης ενός εκ των μύλων. el
heal.abstract The current postgraduate dissertation concerns the documentation of windmills for the island of Kythnos, and the formulation of proposals for their protection and management. It regards a series of circular constructions erected in an unknown (as of today) era, which are little studied by the scientific community and are left to wear out over time, awaiting their collapse. This study is divided into six distinct sections. The first section contains general information about the island of Kythnos, while the second section provides an overview of windmills, with particular emphasis on the ones of Cyclades. The third section examines the relationship between the island’s windmills and productive activities, the economy, the inhabitants and their way of living in general. The fourth section is associated with activities at site, i.e. field recordings and indicative measurements. From these site visits, maps and sorting tables were compiled. Finally, in sections five and six, an investigation was conducted to determine how these monuments could be effectively preserved and exploited, as well as the ways in which they could be rendered visitable. Based on the management principles and objectives that were set, the study proceeded with an indicative proposal for the restoration of one of the mills. en
heal.advisorName Μαΐστρου, Ελένη
heal.advisorName Καραδήμας, Κωνσταντίνος
heal.committeeMemberName Εφεσίου, Ειρήνη
heal.committeeMemberName Ποζιόπουλος, Α.
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 405 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα