HEAL DSpace

Η αλυκή της Ψιλής Άμμου στη Σάμο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πράσινου, Άννα el
dc.contributor.author Prasinou, Anna en
dc.date.accessioned 2020-03-05T15:35:44Z
dc.date.available 2020-03-05T15:35:44Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49872
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17570
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Προστασία Μνημείων (Κατ. Α')" el
dc.rights Default License
dc.subject Αποκατάσταση el
dc.subject Αλυκή el
dc.subject Βιομηχανική κληρονομιά el
dc.subject Σάμος el
dc.subject Υγρότοποι el
dc.subject Salina en
dc.subject Saltworks el
dc.subject Industrial heritage el
dc.subject Wetlands el
dc.title Η αλυκή της Ψιλής Άμμου στη Σάμο el
dc.title The salina of Psili Ammos in Samos island en
heal.type masterThesis el
heal.classification Μνημεία el
heal.classification Architecture -- Conservation and restoration en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-10
heal.abstract Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία Μνημείων” και έχει ως κεντρικό θέμα την αλυκή της Ψιλής Άμμου της Σάμου. Πρόκειται για μια έκταση 420 στρ., στη νότια πλευρά της οποίας σώζονται εγκαταλελειμμένες κτηριακές εγκαταστάσεις που δεσπόζουν στο τοπίο και μαρτυρούν την παλιά λειτουργία της περιοχής ως αλυκή. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγική δραστηριότητα της έχει εγκαταλειφθεί για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, η περιοχή λειτουργεί πλέον ως φυσική αλυκή και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Αιγαίου. Αντικείμενο της εργασίας είναι η αναλυτική ιστορική τεκμηρίωση των υποδομών της αλυκής ως σύνολο, η συγκριτική μελέτη με άλλες αλυκές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, η διερεύνηση των λειτουργικών και οικοδομικών φάσεων, καθώς και η διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικής πρότασης για την προστασία και ανάδειξη του συνόλου της έκτασης της αλυκής. Οι υποδομές της αλυκής μελετήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως ένα σύνολο, έγινε όμως εμβάθυνση στο κτήριο των αποθηκών, καθώς διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της λειτουργικής διαδικασίας. Τέλος, για τη διαμόρφωση της πρότασης λήφθηκε υπόψη το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, ώστε η τελική πρόταση να περιλαμβάνει μια ολιστική διαχείριση της περιοχής, θέτοντας ως στόχο την ανάδειξη της παλιάς χρήσης ως τόπος παραγωγής αλατιού, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικότοπου, σε μία συνεχή διαλεκτική σχέση βιομηχανικής κληρονομιάς και φυσικού τοπίου. Προτείνονται λοιπόν ενέργειες που αφορούν α) την προστασία του υδροβιότοπου, β) την ανάδειξη της παλιάς χρήσης της με τη δημιουργία κέντρου ιστορίας αλατιού, στο κτήριο των αλαταποθηκών. καθώς και γ) η δημιουργία μιας διαδρομής περιήγησης στον τόπο παραγωγής αλατιού και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας του υγροβιότοπου. el
heal.abstract The present study was conducted during the Interdisciplinary Postgraduate Program “Monument Protection” and focuses on the saltworks of Psili Ammos in Samos. It is an area of 420 acres, on the south side of which are preserved abandoned buildings that dominate the landscape and testify to the old operation of the area as saltworks. Although its production activity has been abandoned for more than five decades, the area now functions as a natural salt marsh and is one of the most important wetlands in the Aegean. The subject of the work is the detailed historical documentation of the saltwater infrastructure as a whole, the comparative study with other saltworks in Greece and abroad, the mapping of building sites, the exploration of the operational and building phases, as well as the development of an architectural proposal for protection and promotion of the whole area. The saltworks infrastructures were studied and treated as a whole, but were focused in the warehouse building, as it is maintained in a better condition, while being considered a particularly important part of the operating process. Finally, the design of the proposal took into account the particular natural landscape, so that the final proposal would include holistic management of the area, with the aim of highlighting the old use as a salt producing site, in combination with the conservation of the habitat's biodiversity. an ongoing dialectic relationship between industrial heritage and the natural landscape. Therefore, actions are proposed concerning (a) the conservation of the wetland, (b) its former use by establishing a salt history center in the salt storage building. and (c) a guided tour of the salt production site and observation of the wetland. en
heal.advisorName Μπελαβίλας, Νίκος el
heal.advisorName Μπαλοδήμου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Κωνσταντινίδου, Έλενα el
heal.committeeMemberName Μιλτιάδου, Ανδρονίκη el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 160 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record