HEAL DSpace

Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ανάλυση της και το μέλλον της.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κεραμά, Θεοδότη el
dc.contributor.author Kerama, Theodoti en
dc.date.accessioned 2020-04-07T08:48:31Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50076
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17774
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Φυσικό αέριο el
dc.subject Μοντελοποίηση el
dc.subject Gas Hub en
dc.subject Κόμβοι φυσικού αερίου el
dc.subject Natural gas en
dc.subject Χρηματοοικονομικά παράγωγα el
dc.subject Derivatives en
dc.subject Πρόβλεψη el
dc.subject Forecasting en
dc.subject Modelling el
dc.title Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ανάλυση της και το μέλλον της. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μοντελοποίηση, Τεχνική ανάλυση el
heal.dateAvailable 2021-04-06T21:00:00Z
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-15
heal.abstract Η συγκεκριμένη διπλωματική έχει ως στόχο την μελέτη της αγοράς Φυσικού αερίου στην Ελλάδα, την εξέλιξη της μετά την πρώτη απελευθέρωση που έγινε το 2015 αλλά και να εκτιμήσει την πορεία της σε βάθος χρόνου. Αρχικά, γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στην αγορά του φυσικού αερίου για να γνωρίσουμε το αγαθό, τονίζοντας και την δομή που έχει η αγορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να φτάσουμε στο σημείο της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, για τον λόγο αυτό γίνεται αναφορά στην χρήση παραγώγων και του τρόπου κοστολόγησης τους με μεθόδους που αναφέρονται στο δεύτερο Κεφάλαιο. Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης χωρίς η ίδια να παράγει ποσότητες για να καταναλωθούν εγχώρια, κάτι το οποίο συμβάλλει στην εξάρτηση παροχής της από άλλες χώρες. Στο Κεφάλαιο τρία, κύριος στόχος είναι η ανάλυση των δεδομένων που δίνονται στην επιφάνεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, ούτως ώστε να γίνουν προβλέψεις για το μέλλον και πώς θα κινηθεί η τιμή εισαγωγής του φυσικού αερίου από την Ρωσία. Επιπλέον, στο τρίτο Κεφάλαιο μελετάται και η συσχέτιση τιμής φυσικού αερίου και πετρελαίου Brent. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο πραγματεύεται ένα μη γραμμικό σύστημα βελτιστοποίησης της αγοράς του φυσικού αερίου που έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών της κάθε επιχείρησης που εμπορεύεται φυσικό αέριο. Στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων μπορεί να βρει κανείς τα στοιχεία που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αναγκαίας ίδρυσης ενός εικονικού σημείου διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα καθώς και τυχόν προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την πραγματοποίηση του. el
heal.sponsor The present thesis aims at studying the natural gas market in Greece, its evolution after the first liberation in 2015 but also at evaluating its trajectory in the long run. Firstly, an initial introduction at the natural gas marketplace will be conducted in order to get to know the good, highlighting the structure of said marketplace in a European level. The goal is to reach peak and complete liberation of the market, just like the European reality dictates, that is why we must mention methods that are displayed on the second chapter, on the usage of the product's spinoffs and the way their cost is determined.Greece obtains natural gas from countries outside the European Union, while abstaining from producing the good domestically to cover even part of the country's consuming needs, therefore increasing the dependence on the supplier-countries. In chapter three, the main goal is to analyze the data given on the surface from the energy regulator in order to make future predictions on how the introductory price of the fuel coming from Russia will float.Additionally, in the third chapter, a research on prize comparison between natural gas and Brent petroleum will be presented. Finally, the last chapter reports on a non linear optimization system of the natural gas's marketplace that aims at maximizing the earnings of any business that sells natural gas. In the conclusion chapter one can find the elements that lead us to the assumption that the establishment of a virtual point of negotiation in Greece is absolutely necessary as well as the problems that must be taken into account before said point's actualization. en
heal.advisorName Μαμάσης, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κολέτσος, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 101 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα