HEAL DSpace

3D Μοντελοποίηση εσωτερικού κτιρίου με χρήση laser scanner

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ασβός, Εμμανουήλ el
dc.contributor.author Asvos, Emmanouil en
dc.date.accessioned 2020-04-07T09:15:05Z
dc.date.available 2020-04-07T09:15:05Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50085
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17783
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μοντελοποίηση el
dc.subject Εσωτερική μοντελοποίηση el
dc.subject 3D en
dc.subject Laser scanner en
dc.subject Κτηματολόγιο el
dc.subject Modeling en
dc.subject 3D Modeling en
dc.subject Cadastre en
dc.title 3D Μοντελοποίηση εσωτερικού κτιρίου με χρήση laser scanner el
dc.title 3D indoor modeling using laser scanner en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μοντελοποίηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-10
heal.abstract Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία της τρισδιάστατης σάρωσης laser χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως μια νέα μέθοδος αποτύπωσης, αυξάνοντας συνεχώς το πεδίο των εφαρμογών της. Οι σαρωτές laser χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση αντικειμένων, κτιρίων, επιφανειών, μνημείων με σκοπό την ψηφιοποίηση τους σε τρισδιάστατη μορφή. Τα τρισδιάστατα μοντέλα που δημιουργούνται μπορεί να περιέχουν πληροφορία σχετικά με το σχήμα, το χρώμα και την εσωτερική δομή των αντικειμένων που αποτυπώνονται. Επιπλέον τα μοντέλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν είτε με αλγοριθμικές διαδικασίες είτε μέσω σάρωσης και να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Τα νέφη των σημείων που παράγονται από τις σαρώσεις, με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών συνήθως τύπου CAD, αναδομούνται σε τρισδιάστατα μοντέλα. Η σύνθετη ανάπτυξη του χώρου και η ανάγκη οπτικής αναπαράστασης του, για καλύτερο σχεδιασμό και ανάπτυξή του, οδήγησε στην ανάπτυξη διάφορων τεχνικών μοντελοποίησης. Επιπλέον η πολυπλοκότητα και ο βαθμός δυσκολίας ορισμένων τεχνικών έργων, οι μελέτες μετατροπών, αλλαγής χρήσεων, ανακαινίσεων και επεκτάσεων κτιρίων, οι μελέτες στατικότητας κτιρίων, απαιτούν τη δημιουργία 3D μοντέλων για την υλοποίηση τους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα (γεωμετρικά, τοπολογικά, σημασιολογικά) ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί η κάθε εφαρμογή. Τέλος η ανάγκη για αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών τρισδιάστατων μοντέλων, οδήγησε στην ανάπτυξη προτύπων για τα τρισδιάστατα μοντέλα. Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εφαρμογή μοντελοποίησης εσωτερικού κτιρίου με χρήση laser scanner. Στο θεωρητικό υπόβαθρο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για τους σαρωτές laser, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους, οι βασικότερες κατηγορίες τους και κάποιες από τις κυριότερες εφαρμογές τους. Επιπλέον παρουσιάζονται κάποιες από τις κυριότερες τεχνικές μοντελοποίησης ( μοντελοποίηση με χρήση φωτογραμμετρίας, κανονιστική μοντελοποίηση κλπ). Παρουσιάζονται ακόμα τεχνικές μοντελοποίησης που σχετίζονται με την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με το χρόνο και την κλίμακα στα διάφορα αντικείμενα ενός μοντέλου. Κάθε τεχνική δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο στο οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένη εκτός από γεωμετρική πληροφορία, τοπολογική και σημασιολογική πληροφορία. Ακόμα παρουσιάζεται εκτενώς η μεθοδολογία μοντελοποίησης BIM και κάποια πρότυπα ανταλλαγής και αποθήκευσης χωρικής πληροφορίας ( CityGML, Indoor GML, IFC, LADM). Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η εφαρμογή της τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Η μοντελοποίηση εφαρμόστηκε για εσωτερικό χώρο του Λαμπαδαρίου Κτιρίου, της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ειδικότερα για το χώρο του Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας-Κτηματολογίου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χρήση του σαρωτή laser BLK360, της εταιρείας Leica. Η συνένωση των νεφών έγινε στο πρόγραμμα Cyclone REGISTER 360 και η απομάκρυνση του θορύβου στο πρόγραμμα ReCap της εταιρείας Autodesk. Τέλος η μοντελοποίηση πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Revit που προσφέρει παραμετρική σχεδίαση, αποθήκευση σημασιολογικής πληροφορίας και αντιμετωπίζει το κτίριο ενιαία. el
heal.abstract In recent years the technology of laser scanning is being used more frequently as a new surveying method, constantly increasing the field of use. Laser scanners are being used to capture objects, buildings, surfaces, monuments in order to be digitalized into a 3d form. The 3d models that are created contain information about the shape, the color and the internal structure of the objects that are being captured. Additionally these models can be created either with algorithmic procedures or with laser scanning and can be used for various scopes. The point clouds that are created by the scans, with the help of the proper software usually CAD type, are structured into 3d models. The complex development of space and the need for visual representation for better planning and development, has led to the evolvement of several modeling techniques. Additionally the complexity and the degree of difficulty of certain technical projects, the projects of usage changes in buildings, renovation and expansion projeccts of buildings and static building analysis, demand the development of 3d models for their implementation. For this reason several 3d models have been created and developed (geometric, topological, semantic) according to the purpose of the application. At last the need to store and exchange information about the 3d models, has led to the development of standards. The current diploma thesis consists of two parts. In the first part, the theoretical background is being developed while in the second part the application of a 3d indoor modeling of a building is presented with the use of a laser scanner. In the theoretical background general information are mentioned about the laser scanners, their advantages and disadvantages, their basic categories and applications. Additionally some of the most common categories of 3d modeling are presented ( photogrammetric modeling, procedural modeling). Techniques about the interpolation of time and scale into the models are presented. Every technique creates a 3d model in which besides geometrical information, topological and semantic information can be incorporated. Also BIM methodology of modeling is presented on a great scale and some standards for exchange and representation of spatial information (CityGML, IndoorGML, IFC, LADM) . In the second part, the application of a 3d modeling is presented. The modeling was conducted in the indoor space of Lampadario Building of the School of Rural and Surveying Engineering, namely in the Lab of Photogrammetry-Cadastre. The data collection was conducted with the BLK360 laser scanner, produced by Leica. The registration of the point clouds was conducted in Cyclone REGISTER 360 and the noise reduction in Autodesk ReCap. The modeling software used, was Autodesk Revit, that offers parametric modeling, semantic data storage and confronts the building as a unit. en
heal.advisorName Δημοπούλου, Έφη el
heal.committeeMemberName Τσακίρη, Μαρία el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 165 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα