HEAL DSpace

Έλεγχος συνθηκών προσβασιμότητας και προτάσεις για εμποδιζόμενα άτομα στο ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κυπριωτάκη, Ανδρονίκη el
dc.contributor.author Kypriotaki, Androniki en
dc.date.accessioned 2020-04-07T21:08:10Z
dc.date.available 2020-04-07T21:08:10Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50099
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17797
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιώσιμη κινητικότητα el
dc.subject Ιστορικό τρίγωνο el
dc.subject Προσβασιμότητα el
dc.subject Εμποδιζόμενα άτομα el
dc.subject Sustainable mobility en
dc.subject Historic triangle en
dc.subject Accessibility en
dc.subject Disabled people en
dc.title Έλεγχος συνθηκών προσβασιμότητας και προτάσεις για εμποδιζόμενα άτομα στο ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας el
dc.title Check of accessibility conditions and suggestions for disabled people in the historic triangle of Athens en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Πολεοδομικός σχεδιασμός el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-05
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στο ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας, στο οποίο παρά την επισκεψιμότητα που δέχεται καθημερινώς, η υφιστάμενη κατάσταση προσβασιμότητας είναι δυσλειτουργική. Ο παρωχημένος και λανθασμένος σχεδιασμός που διέπει το κέντρο έχει ως συνέπεια μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που χαρακτηρίζεται ως «εμποδιζόμενα άτομα» να αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσβασης και περιθωριοποίησης. Βασικά στοιχεία για την επίτευξη της προσβασιμότητας είναι η ύπαρξη ραμπών, τα προσπελάσιμα πεζοδρόμια και οι προσβάσιμες μεταφορές. Στο ιστορικό τρίγωνο κυριαρχούν οι απροσπέλαστες ράμπες, ενώ σε πολλά σημεία διασταυρώσεων είναι ανύπαρκτες. Τα πεζοδρόμια εμφανίζονται σε αρκετές οδούς κατεστραμμένα και με πλάτος ακατάλληλο για μετακίνηση ατόμων με αμαξίδιο. Όσον αφορά τις υποδομές των μεταφορών, το ιστορικό τρίγωνο εμφανίζει ελάχιστες και ανεπαρκείς θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ και οι περισσότερες στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας είναι απροσπέλαστες. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι ο φραγμός και η αλλοίωση του αστικού χώρου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων που αφορούν την πρόσβαση και μετακίνηση των πεζών στο ιστορικό τρίγωνο. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των μεταφορών και απεικονίστηκαν επιλεγμένες διαδρομές προς αξιολόγηση. Στόχος της επιλογής τους ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδρομών πλήρους προσβασιμότητας, συνδέοντας κεντρικά σημεία της πόλης με την δημόσια συγκοινωνία και τους χώρους στάθμευσης. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν και απεικονίστηκαν τα μόνιμα και προσωρινά εμπόδια που δυσχεραίνουν την κίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων στο δημόσιο χώρο της περιοχής. Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, πραγματοποιήθηκαν προτάσεις παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την προάσπιση της βιώσιμης κινητικότητας στο ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας. el
heal.abstract Τhis diploma thesis refers to the historical triangle of Athens, in which despite the traffic it receives daily, the existing accessibility status is dysfunctional. The obsolete and erroneous design that governs the center has the consequence that a particular group of people identified as "disabled people" face problems of access and marginalization. Essential elements for achieving accessibility are ramps, accessible walkways and transport. The historic triangle is dominated by inaccessible ramps, and at many junction points there are nonexistent. The sidewalks appear on several damaged roads and with a width unsuitable for moving people with a wheelchair. As far as transport infrastructure is concerned, the historic triangle has few and insufficient disabled parking places and most public transport stops are inaccessible. The result of these conditions is the barrier and the alteration of urban space. Based on the above, data on pedestrian access and movement in the historical triangle were collected and analyzed. An analysis of the current transport situation was then carried out and selected routes to be assessed. The aim of their choice was the design and implementation of complete accessibility routes, connecting central points of the city with public transport and car parks. Then, the permanent and temporary obstacles that impede the movement of the impeded people in the public area of the area were recorded and depicted. On the basis of the conclusions drawn from the analysis of the current situation, proposals for interventions were made to restore accessibility and to defend sustainable mobility in the historical triangle of Athens. en
heal.advisorName Βλαστός, Θάνος el
heal.committeeMemberName Βλαστός, Θάνος el
heal.committeeMemberName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.committeeMemberName Στρατηγέα, Αναστασία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 132 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα