HEAL DSpace

Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών fork και pipe σε unikernels

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μάινας, Χαράλαμπος el
dc.contributor.author Mainas, Charalampos en
dc.date.accessioned 2020-04-07T21:25:52Z
dc.date.available 2020-04-07T21:25:52Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50102
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17800
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εικονικοποίηση el
dc.subject Λειτουργικά συστήματα el
dc.subject Ενδοεπικοινωνία εικονικών μηχανών el
dc.subject Unikernel en
dc.subject QEMU en
dc.subject KVM en
dc.subject Rumprun en
dc.subject Virtualization en
dc.subject Operating Systems en
dc.subject Inter-vm communication en
dc.title Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών fork και pipe σε unikernels el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription In recent years cloud computing is one important chapter of mod- ern commputer science. The main technology used in order to sup- port cloud computing is virtualization. Virtualization allows a phys- ical machine to host many virtual machines, each one of which is a self-sufficient computer. However, virtual machines are often used to execute a single application. As a result, resources are devoted to actions that are not needed by the application, but they are necessary for the operating system in which the applications run. An another technology to support cloud computing is containers which offer lightweight virtualization, fast instantiation times and small per-instance memory footprints among other features. On the other hand, containers have several important security issues. Isola- tion is one of these issues , which in several cases leads to the use of virtual machines to host the containers, losing several of their advan- tages. A further approach in cloud computing is unikernerls. Unikernels are specialised, single-address-space machine images constructed by using library operating systems and are specialised for one applica- tion. In somewhat simplified terms, unikernels consist of the applica- tion’s source code and the parts of an opperating system that are nec- essary for the proccess to run (drivers, libraries, etc.) consolidated as a stand-alone virtual machine, or even an app that can be executed bare metal. The Unikernels manage to have fast instantiation times, small memory footprints, without sacrificing security. However, one of the problems of unikernels is that they are single-proccess and as a result multi-proccess applcations are not able to run on unikernels. The purpose of this thesis is to implement a mechanism that will enable the execution of multi-proccess applications on unikernels. Furthermore, a pipe-like mechanism for inter-vm communication is impemented. en
heal.classification Πληροφορική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-03-20
heal.abstract Τα τελευταία χρόνια το cloud computing αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στη σύγχρονη επιστήμη υπολογιστών. Η κύρια τεχνολο- γία που χρησιμοποιείται, προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί το cloud computing είναι αυτή της εικονικοποίησης. Με αυτό τον τρόπο ένα φυσικό μηχάνημα, μπορεί να φιλοξενήσει πολλά εικονικά μηχα- νήματα, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί έναν αυτοδύναμο υπολογι- στή. Ωστόσο, αποτελεί συχνό φαινόμενο οι εικονικές αυτές μηχανές να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μίας και μόνο εφαρμογής. Αυ- τό έχει ως αποτέλεσμα, να χαραμείζονται πόροι σε ενέργειες που δε χρειάζονται από την εφαρμογή, αλλά είναι απαραίτητες για το λει- τουργικό σύστημα στο οποίο εκτελούνται αυτές οι εφαρμογές. Μία νεότερη τάση για την υποστήριξη του cloud computing εί- ναι τα containers, που προσφέρουν ελαφρύτερη εικονικοποίηση με γρηγορους χρόνους εκτέλεσης, μικρή κατανάλωση μνήμης και άλ- λα πλεονεκτήματα. Από την άλλη, παρουσιάζουν αρκετά σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι, εκείνο της απομόνωσης το οποίο αναγκάζει σε αρκετές περι- πτώσεις να οδηγεί στη χρήση εικονικών μηχανών για τη φιλοξενία των containers, χάνοντας αρκετά από τα πλεονεκτήματα τους. Μία ακόμη προσέγγιση στο θέμα είναι τα unikernels. Πρόκειται για μία εικόνα μηχανής, με ένα μόνο address space το οποίο κατα- σκευάζεται από library operating systems και είναι ειδικευμένο για μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Πιο απλά, περιέχει τον κώδικα της ε- φαρμογής και ακριβώς ό,τι κομμάτι του λειτουργικού συστήματος χρειάζεται η εφαρμογή για να λειτουργήσει η διεργασία (drivers, βι- βλιοθήκες, κ.λ.π.), ενοποιημένα σαν ένα αυτόνομο πρόγραμμα που μπορεί να τρέξει ως εικονική μηχανή, ή ακόμα και bare metal. Τα unikernels καταφέρνουν να έχουν γρήγορους χρόνους εκκίνησης και μικρή κατανάλωση μνήμης, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια Εν τού- τοις, ένα πρόβλημα είναι ότι τα unikernels υποστηρίζουν μία και μό- νο διεργασία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εφαρμογές με παραπά- νω από μία διεργασίες να εκτελεστούν σε unikernels. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μη- χανισμού που θα επιτρέπει σε εφαρμογές με περισσότερες από μία διεργασίες να μπορούν να εκτελεστούν και σε unikernels. Επιπλέον, υλοποιείται και ένας απλός μηχανισμός για επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών, στα πρότυπα του pipe. el
heal.advisorName Γκούμας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Γκούμας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κοζύρης, Νεκτάριος el
heal.committeeMemberName Παπασπύρου, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών. Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 84 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα