HEAL DSpace

Διερεύνηση της επίδρασης του πλημμυρογραφήματος εισροής στην υδραυλική συμπεριφορά πλημμυρών με το μοντέλο Telemac - Η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαυρογεώργος, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Mavrogeorgos, Konstantinos en
dc.date.accessioned 2020-04-13T20:04:47Z
dc.date.available 2020-04-13T20:04:47Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50156
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17854
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ξαφνική πλημμύρα el
dc.subject Υδρολογική ανάλυση el
dc.subject Αριθμητική προσομοίωση el
dc.subject Μάνδρα el
dc.subject Flash flood en
dc.subject rainfall-runoff modelling el
dc.subject numerical simulation el
dc.subject Telemac-2D el
dc.subject Mandra el
dc.title Διερεύνηση της επίδρασης του πλημμυρογραφήματος εισροής στην υδραυλική συμπεριφορά πλημμυρών με το μοντέλο Telemac - Η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υπολογιστική Υδραυλική el
heal.classification Υδρολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-08
heal.abstract Στις 15 Νοεμβρίου του 2017 μια καταστροφική πλημμύρα εκδηλώθηκε στην πόλη της Μάνδρας που βρίσκεται στο Θριάσιο Πεδίο της Δυτικής Αττικής. Οι βασικές αιτίες της πλημμύρας ήταν η έντονη βροχόπτωση στον ορεινό όγκο βορειοδυτικά της πόλης, η μικρή ή και ανύπαρκτη διατομή των ρεμάτων και η έλλειψη σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Η πλημμύρα επεκτάθηκε εκατέρωθεν του άξονα των ρεμάτων και επλήγη μεγάλο μέρος της πόλης και η βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας αλλά και σε μικρότερο βαθμό οι γειτονικοί οικισμοί της Μαγούλας και της Άνω Ελευσίνας. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η δόμηση ενός μοντέλου στο ελεύθερο λογισμικό TELEMAC-2D για την ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας, η βαθμονόμησή του από τα δεδομένα της πλημμύρας του 2017 και η περαιτέρω εφαρμογή του για διάφορα υδρολογικά σενάρια με σκοπό να εκτιμηθεί το πλημμυρικό καθεστώς της Μάνδρας και να διερευνηθεί η επίδραση που έχει το πλημμυρογράφημα εισόδου στους υδραυλικούς υπολογισμούς της πλημμύρας. Σε πρώτο στάδιο έγινε υδρολογική προσομοίωση του εν λόγω επεισοδίου βροχής και υπολογίστηκαν τα πλημμυρογραφήματα εισόδου στα δύο ρέματα με εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου SCS-CN και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος. Σε δεύτερο στάδιο δομήθηκε το γεωμετρικό μοντέλο με χρήση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους που χορηγήθηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε και επιπλέον σημεία που αντλήθηκαν από μελέτες ή κατασκευάστηκαν στο περιβάλλον Excel. Στο μοντέλο ελήφθησαν υπόψη ζώνες διαφορετικής τραχύτητας οι οποίες προσδιορίστηκαν από τους χάρτες χρήσεων γης CORINE 2012. Η βαθμονόμηση του υδραυλικού μοντέλου έγινε με κριτήριο την αναπαράσταση της μέγιστης καταγεγραμμένης έκτασης της πλημμύρας και την αναπαραγωγή των μέγιστων βαθών ροής σε επιλεγμένες θέσεις. Τα δεδομένα προήλθαν από σχετικές με το φαινόμενο ερευνητικές εργασίες και από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήσαμε. Μετά την βαθμονόμηση καταρτίστηκαν τέσσερα υδρολογικά σενάρια, στα οποία η βροχόπτωση δίνεται από τις όμβριες καμπύλες για τις περιόδους επαναφοράς 20, 50, 100 και 1000 έτη και έγιναν οι κατάλληλες προσομοιώσεις. Στο τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από όλες τις αναλύσεις και κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα πάνω στο αντικείμενο. el
heal.abstract On November 15, 2017, a catastrophic flood occurred in the city of Mandra, located in Thriasio Plateau, in Western Attica, Greece. The flood was caused as a result of the heavy rainfall in the mountainous area northwest of the city, the extremely small cross-sectional areas of the two streams and the lack of significant flood defense works. The flood wave affected also the industrial area of Mandra and the neighboring settlements of Magoula and Elefsina. The scope of this thesis is the development of a numerical model in the open source code TELEMAC-2D software for the wider area of Mandra, its calibration using collected data of the aforementioned incident and its further application to various hydrological scenarios in order to assess the flood regime of Mandra and to investigate the effect of incoming hydrograph on hydraulic calculations. Initially, a hydrological simulation of the storm event was made and the inflows into the two streams were calculated by applying the classical approach of SCS-CN to estimate the effective rainfall and the synthetic unit hydrograph to propagate the runoff to the basins outlets. The model geometry was represented by the digital elevation model (DEM), provided by National Cadastre and Mapping Agency SA. The friction zones were determined by the CORINE 2012 land usage maps. The calibration of the hydraulic model was performed via the comparison of maximum calculated and recorded flood inundation and the reproduction by the model of the maximum flow depths at selected cross sections along the two streams. The appropriate data used in the process of calibration were collected from relevant research works and in-situ investigation. After the calibration, four hydrological scenarios were prepared in which the rainfall depth is calculated from the idf curves with return periods of 20, 50, 100, and 1000 years respectively. Finally, the conclusions of all analyzes were recorded and proposals were expressed for further research. en
heal.advisorName Στάμου, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 83
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα