HEAL DSpace

Προεπεξεργασία στραγγισμάτων χωματερής Τεμπλονίου Κέρκυρας με φυσικοχημικές διεργασίες

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαραγκουδάκη, Λήδα el
dc.contributor.author Maragkoudaki, Lida en
dc.date.accessioned 2020-04-28T09:53:46Z
dc.date.available 2020-04-28T09:53:46Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50291
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17989
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Στραγγίσματα el
dc.subject Χώρος υγειονομικής ταφής el
dc.subject Fenton en
dc.subject Αναερόβια χώνευση el
dc.subject Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου el
dc.subject Leachate en
dc.subject Landfill en
dc.subject Fenton en
dc.subject Anaerobic digestion en
dc.subject Batch reactor en
dc.title Προεπεξεργασία στραγγισμάτων χωματερής Τεμπλονίου Κέρκυρας με φυσικοχημικές διεργασίες el
dc.title Pre-treatment of leachate from landfill in Temploni, Corfu, with physico-chemical processes en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Περιβαλλοντική μηχανική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-09-27
heal.abstract Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνήθηκε η χημική επεξεργασία με αντιδραστήρια Fenton, στραγγισμάτων από τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Η προσέγγιση του θέματος έγινε με τη βοήθεια γραμμικού παραγοντικού σχεδιασμού όπου αναζητήθηκαν οι βέλτιστες συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων Fenton για την επίτευξη τόσο (1) της μείωσης του ρυπαντικού φορτίου του αποβλήτου όσο και (2) της δημιουργίας ενός πιο «εύπεπτου» υποστρώματος για τους αναερόβιους μικροοργανισμούς κατά τη βιολογική επεξεργασία. Για τον σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια να καταστρωθούν μαθηματικά μοντέλα που να συνδέουν τις συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων με το αναμενόμενο COD μετά την Fenton, την απόδοση της Fenton ως προς την απομάκρυνση COD, τη συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου μετά τη Fenton και τη δραστικότητα της λάσπης κατά την αναερόβια χώνευση των προκατεργασμένων στραγγισμάτων. Η δεύτερη προσέγγιση αποσκοπεί στην αποτελεσματική ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων με αναερόβια χώνευση και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν αναερόβιοι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch) στους οποίους εισήχθησαν τα επεξεργασμένα απόβλητα. Η μέτρηση της δραστικότητας της αναερόβιας λάσπης αποτέλεσε μέτρο για την απόδοση της διαδικασίας. Σύμφωνα με το μοντέλο για την πρόβλεψη του τελικού COD μετά την επεξεργασία με αντιδραστήρια Fenton, την μεγαλύτερη βαρύτητα την έχει το θειικό οξύ. Στον εξεταζόμενο χώρο, οι βέλτιστες συγκεντρώσεις για τη μεγαλύτερη απομάκρυνση COD βρέθηκαν 2,58 mL π.H2SO4/L, 0,5 g FeSO4*7H2O/L και 0,4 mL H2O2 (50% κ.β.)/L. Όσον αφορά τη συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου, δεν προέκυψε μοντέλο που να περιγράφει τη σχέση του με τις συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων Fenton. Από το μοντέλο που καταστρώθηκε με παράμετρο αριστοποίησης τη δραστικότητα της λάσπης κατά το στάδιο της αποικοδόμησης του άμεσα εισαχθέντος COD, το θειικό οξύ έδειξε να έχει αρνητική επίδραση. Ωστόσο, το μοντέλο κρίθηκε μη επαρκές. Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις, στον εξεταζόμενο χώρο, για τη μεγαλύτερη δραστικότητα σε αυτό το στάδιο βρέθηκαν 2,22 mL π.H2SO4/L, 1,5 g FeSO4*7H2O/L και 0,4 mL H2O2 (50% κ.β.)/L. Τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης της δραστικότητας της λάσπης κατά το στάδιο της απελευθέρωσης αποθηκευμένου COD, ο FeSO4*7H2O φάνηκε να επιδρά θετικά. Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις, στον εξεταζόμενο χώρο, για τη μεγαλύτερη δραστικότητα σε αυτό το στάδιο βρέθηκαν 2,22 mL π.H2SO4/L, 1,5 g FeSO4*7H2O/L και 1,2 mL H2O2 (50% κ.β.)/L. el
heal.abstract In the present thesis, the chemical treatment with Fenton reagents of leachate collected from a landfill in Temploni, Corfu, was investigated. The approach of the subject was done by means of a linear factorial design where the optimum concentrations of Fenton reagents were sought to achieve both (1) the reduction of pollutant load of the wastewater and (2) the production of a more "digestible" substrate for anaerobic microorganisms during biological treatment. To this end, an attempt was made to develop mathematical models that correlate reagent concentrations with the expected COD after Fenton’s reaction, Fenton’s COD removal efficiency, post-Fenton ammoniacal nitrogen concentration, and sludge activity during anaerobic digestion of pre-treated leachate. The second approach aims to improve the energy recovery from waste stream via anaerobic digestion process. In this light, batch anaerobic reactors were constructed in which the treated waste were introduced. The activity of anaerobic sludge was a measure for the process’ efficiency. According to the model for predicting COD after treatment with Fenton reagents, sulfuric acid is the major factor for the reduction of organic load. In the design area, the optimum concentrations for the highest COD removal were found to be 2.58 mL H2SO4/L, 0.5 g FeSO4*7H2O/L and 0.4 mL H2O2 (50 wt%)/L. Concerning the concentration of ammoniacal nitrogen, no model was derived describing its relation to the concentrations of Fenton reagents. From the model, which was optimized for sludge activity at the degradation stage of directly introduced COD, sulfuric acid was shown to have a negative effect. However, the model was considered inadequate. The optimum concentrations, in the design area, for the highest activity at this stage were found 2.22 mL H2SO4/ L, 1.5 g FeSO4*7H2O/L and 0.4 mL H2O2 (50 wt%)/ L. Finally, according to the model predicting sludge activity during the release stage of “stored” COD, FeSO4*7H2O appeared to have a positive effect. The optimum concentrations, in the design area, for the highest activity at this stage were found 2.22 mL H2SO4/ L, 1.5 g FeSO4*7H2O/L and 1.2 mL H2O2 (50 wt%)/ L. en
heal.advisorName Βλυσίδης, Απόστολος el
heal.committeeMemberName Βλυσίδης, Απόστολος el
heal.committeeMemberName Λυμπεράτος, Γεράσιμος el
heal.committeeMemberName Ζουμπουλάκης, Λουκάς el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV). Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 128 σ.
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα