HEAL DSpace

Αρχείο παλαιών μεταλλικών γεφυρών στην Κρήτη και μεθοδολογία αποτίμησης και ενίσχυσής τους με εφαρμογή στη γέφυρα Ταυρωνίτη

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μελάκης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Melakis, Georgios en
dc.date.accessioned 2020-05-01T16:19:13Z
dc.date.available 2020-05-01T16:19:13Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50313
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18011
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αποτίμηση el
dc.subject Επιθεώρηση el
dc.subject Ενίσχυση el
dc.subject Μεταλλικές Γέφυρες el
dc.subject Αρχείο μεταλλικών γεφυρών el
dc.subject Evaluation en
dc.subject Inspection en
dc.subject Strengthening en
dc.subject Steel bridges en
dc.subject Archive en
dc.title Αρχείο παλαιών μεταλλικών γεφυρών στην Κρήτη και μεθοδολογία αποτίμησης και ενίσχυσής τους με εφαρμογή στη γέφυρα Ταυρωνίτη el
dc.title Archive of old steel bridges in Crete and evaluation and strengthening methodology applied to the Tavronitis bridge en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αποτίμηση μεταλλικών γεφυρών el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-11-01
heal.abstract Στην σύγχρονη εποχή, όπου οι απαιτήσεις για συντήρηση παλαιών γεφυρών αυξάνονται διαρκώς, παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον προς την ανάπτυξη και οργάνωση σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων επιθεώρησης, αξιολόγησης και γενικότερα αποτίμησης και ενίσχυσης των γεφυρών. Στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένας οργανωμένος κύκλος αλληλεπίδρασης των μηχανικών- επιθεωρητών με τις παλαιές γέφυρες, που χρήζουν άμεσης επιθεώρησης και συντήρησης. Η παρούσα διπλωματική εστιάζει στα βήματα που πρέπει να γίνουν, για την οργάνωση ενός ελληνικού συστήματος επιθεώρησης και αποτίμησης μεταλλικών γεφυρών. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό σύστημα εισαγωγής και αποθήκευσης δεδομένων των μεταλλικών γεφυρών της Κρήτης, μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του. Σε αυτό μπορούν να εισαχθούν όλες οι μεταλλικές γέφυρες που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, τόσο στον απλό χρήστη, όσο και στον επιθεωρητή-μηχανικό να πληροφορηθεί για την τοποθεσία, την κατάσταση και τα στοιχεία της μεταλλικής γέφυρας που αναζητεί. Στη συνέχεια έχει γίνει μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας που θα μπορούσε να ακολουθήσει μία ομάδα μηχανικών, ώστε να επιθεωρηθεί και να αποτιμηθεί μία μεταλλική γέφυρα. Προτείνεται δηλαδή, ο τρόπος που θα γίνεται ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκτέλεση της επιθεώρησης. Ακόμα εξηγείται από τι πρέπει να απαρτίζεται το ειδικό έντυπο επιθεώρησης το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται μετά την εκτέλεσή της, για την σωστή αποτίμηση της γέφυρας. Παρουσιάζονται ακόμα αναλυτικά ο εξοπλισμός που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή εργασία των μηχανικών, καθώς και οι αστοχίες/ζημιές αλλά και οι τοποθεσίες των ρωγμών που μπορεί να εμφανισθούν σε κάθε τύπο μεταλλικής γέφυρας. Σε μία αποτελεσματική αποτίμηση ο επιθεωρητής-μηχανικός οφείλει να είναι εξειδικευμένος και ενημερωμένος για τα τεχνολογικά μέσα, από τα οποία μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις παθήσεις της μεταλλικής γέφυρας. Έτσι παρουσιάζονται κάποια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης δίνονται σε μορφή πίνακα περιπτώσεις αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του μεταλλικού μέλους ανάλογα με το είδος της ζημιάς, καθώς και προτεινόμενοι τρόποι επισκευής και ενίσχυσης σε περίπτωση αστοχίας λόγω κόπωσης. Τέλος, γίνεται μια εφαρμογή αποτίμησης στη περίπτωση της μεταλλικής γέφυρας του Ταυρωνίτη Χανίων και προτείνονται τα μέτρα ενίσχυσης με σκοπό τη λειτουργία της ως πεζογέφυρα. el
heal.abstract In the modern era, where requirements for the maintenance of old bridges are constantly increasing, a strong interest arises in developing and organizing modern and efficient methods of inspection, evaluation and strengthening of bridges. In Greece, there is still no organized interaction cycle between inspector engineers and old bridges that require immediate attention and maintenance. This thesis focuses on providing the necessary steps for organizing a Greek steel bridge inspection and evaluation system. Firstly, an interactive data entry and storage system for the steel bridges of Crete is developed through an online platform. In that respect, detailed instructions for its use are provided. All information referring to steel bridges in Greece can be inserted into this platform, giving both the casual user and the inspector engineer the opportunity to look for details about their location and current status. In addition, there is detailed presentation of the process that could be followed by a team of engineers for the inspection and evaluation of a steel bridge. Subsequently, a proposal about the way of planning, preparing and executing an inspection is composed. Further explained, is the suggested composition of the special inspection form, used for appropriate bridge evaluation. Moreover, the equipment required for accuracy and safety in the work of engineers is being showcased, as well as the failures/damages and crack locations that may form on any type of steel bridge. During an efficient assessment, the inspector engineer must be specialized and up to date with the technological equipment from which information about the conditions of the steel bridge can be derived. Therefore, in this thesis the aforementioned equipment along with the process needed to be followed are being analyzed. Furthermore, tables are provided with means of evaluation of the existing steel bridge condition, according to the type of damage, as well as ways for repair and strengthening in case of fatigue failure. Finally, a complete evaluation was executed with respect to the Tavronitis steel bridge in Chania. Based on this example, the current paper seeks to propose a plethora of reinforcement techniques that could allow it to function as a footbridge. en
heal.advisorName Γαντές, Χάρης el
heal.committeeMemberName Αβραάμ, Τάσος el
heal.committeeMemberName Βαμβάτσικος, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 186 σ.
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα